โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 13, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 13-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Covid: France says just one jab needed for previously infected
Covid: ฝรั่งเศสบอกว่าจะใช้เพียงแค่โดสเดียวสำหรับคนที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้

France's health authority is recommending that anyone previously infected with Covid-19 should only receive one vaccine jab, instead of the normal two doses.
หน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสแนะนำว่าทุกคนที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนควรได้รับการฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสองโดสตามปกติ

People who recover from Covid have some immunity and should be inoculated three-six months afterwards, it said.
คนที่หายจากโรคโควิดจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนและควรฉีดวัคซีนภายในสามหกเดือนหลังจากนั้น

France is the first country to issue this advice.
ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ออกคำแนะนำนี้

It has delivered nearly 2.8 million vaccinations so far, the health ministry said.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 2.8 ล้านครั้ง

"The single vaccine dose will thus play the role of a booster" for someone previously infected with coronavirus, the Haute Autorité de Santé (HAS) said.
"ปริมาณวัคซีนเพียงครั้งเดียวจะมีบทบาทเป็นตัวกระตุ้น" สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส, Haute Autorité de Santé (HAS) กล่าว

The recommendation comes as governments around the world are rushing to vaccinate their populations and try to return life to normal.
คำแนะนำดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรของตนและพยายามที่จะกลับสู่ชีวิตปกติ

At least 3.4 million people in France have had confirmed Covid-19 infections but the true figure is thought to be higher.

อย่างน้อยมี 3.4 ล้านคนในฝรั่งเศสเคยได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้ว แต่ตัวเลขที่แท้จริงคาดว่าจะสูงกว่านี้

Around 81,000 people have died - the seventh-highest figure in the world.
มีผู้เสียชีวิตราว 81,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก

France's inoculation programme began in December but is lagging behind that of other countries like Israel, the United Arab Emirates and the UK.
โครงการฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ เช่น อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- afterwards (adv) = หลังจากนั้น, ภายหลัง
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- inoculation = การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
- jab (n v) = จิ้ม, ทิ่ม, แทง, ต่อยหมัดแย็บ, ฉีดวัคซีน
- lag (n v) = ล่าช้า, ล้าหลัง
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- rush (v) = เร่งด่วน, รีบเร่ง
- single = หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว
- thought (n) = แนวคิด
- true figure = ตัวเลขที่แท้จริง


สำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus vaccines: How’s my country and the rest of the world doing?
วัคซีนโคโรนาไวรัส: ประเทศของฉันและส่วนที่เหลือของโลกเป็นอย่างไรบ้าง?

When it comes to the coronavirus vaccine there is one question most people are asking - when will I get it?
เมื่อพูดถึงวัคซีนโคโรนาไวรัสมีคำถามหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ถาม - ฉันจะได้รับเมื่อใด

A handful of countries have set very specific vaccination targets, but for the rest of the world the picture is less clear.
มีไม่กี่ประเทศที่กำหนดเป้าหมายจำนวนมากในการฉีดวัคซีน, แต่สำหรับส่วนที่เหลือของโลกภาพยังไม่ชัดเจน

Getting the world vaccinated against Covid-19 is a matter of life and death, involving complicated scientific processes, multinational corporations, government promises and backroom deals.
การให้โลกได้รับการฉีดวัคซีนป้องต้านโรคโควิด -19 เป็นเรื่องของชีวิตและความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน, บริษัทข้ามชาติ, คำสัญญาของรัฐบาล และการตกลงในห้องลับ

So figuring out when and how everyone in the world will get the vaccine is not easy.
ดังนั้นการหาว่าทุกคนในโลกจะได้รับวัคซีนเมื่อใดและอย่างไรจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

คำศัพท์ข่าว
- afford (v) = มีเงินพอจับจ่าย, สามารถหาเงินพอจับจ่าย
- backroom = ห้องลับ, ห้องประชุมที่ผู้มีอำนาจแอบตกลงกัน
- complicate = ทำให้ยาก, ทำให้ซับซ้อน
- figure out = คิดออก, เข้าใจ
- handful = จำนวนน้อย, ไม่เท่าไหร่, มีไม่มาก
- multinational/ multinational corporation = บรรษัทข้ามชาติ, บริษัทระหว่างประเทศ
- predictable (adj) = คาดเดาได้ (เมื่อมองเห็นได้ง่าย หรือ ทำนายสื่งที่เกิดขึ้นในอนาคต )
- volatile (adj) = เปลี่ยนแปลงง่าย, ผันผวน, ขึ้น ๆ ลง ๆ


สำนักข่าว : Bangkok Post
126 new Covid-19 cases, led by Samut Sakhon, Tak
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 126 ราย, นำโดยสมุทรสาคร, ตาก

Tak province has emerged as a new Covid-19 hotspot, with 52 cases found from proactive testing, as 126 cases — 116 local and 10 imported — were added nationwide on Saturday.
จังหวัดตากได้เกิดจุดแพร่ระบาดโควิด -19 แห่งใหม่ โดยพบ 52 รายจากตรวจเชิงรุก, ในจำนวน126 รายมี116 รายติดเชื้อในประเทศ และเข้ามาจากต่างประเทศ 10 ราย จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศในวันเสาร์

The new cases brought the national tally to 24,405 cases, with no new deaths.
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้ผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 24,405 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

Global Covid-19 cases rose by 423,172 over the previous 24 hours to 108. 72 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 423,172 รายในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็น 108 .72 ล้านราย

The worldwide death toll soared by 12,353 to 2.39 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 12,353 เป็น 2.39 ล้านราย

The US had the most cases at 28.10 million, up 100,288, followed by India with 10.89 up 12,137.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 28.10 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 100,288 ราย, ตามมาด้วยอินเดีย 10.89 ราย, เพิ่มขึ้นจากเดิม 12,137 ราย

Thailand ranked 114th.
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 114

คำศัพท์ข่าว
- hotspot (n) = จุดที่มีการแพร่ระบาด, บริเวณสถานที่เกิดการระบาด
- emerge (v) = ออกมา, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา, โผล่ออกจาก, ปรากฏออกมา
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก, การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- rose by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย

No comments:

Post a Comment