โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 13, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 13-February-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
More Spanish girls report sexual abuse despite progress on gender
สาวสเปนรายงานการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้นแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องเพศ

MADRID (Reuters) - The number of teenage girls saying they felt pressured into sexual activity has almost doubled in seven years in Spain to more than one in 10 of respondents, a study by the Equality Ministry showed on Friday.
กรุงมาดริด (ทีมข่าวรอยเตอร์) - จำนวนเด็กสาววัยรุ่นที่บอกว่าพวกเขารู้สึกกดดันในกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในรอบ 7 ปีในสเปน โดยมากกว่า 1 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม, ข้อมูลจากการศึกษาโดยEquality Ministry เมื่อวันศุกร์

Increased social media and internet usage has helped raise awareness of abuse but also brought new forms of exploitation and risky behaviour, it said, in its first study of gender-based violence and sexist attitudes among 14-20-year-olds since 2013.
สื่อสังคมออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มความตื่นตัวเรื่องการล่วงละเมิด แต่ก็นำรูปแบบใหม่ของการแสวงหาประโยชน์และพฤติกรรมเสี่ยงมาด้วย, ในการศึกษาครั้งแรกเรื่องความรุนแรงตามเพศและทัศนคติทางเพศในกลุ่มเด็กอายุ 14-20 ปี นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

“Teenagers’ perception of machismo is much keener now thanks to better access to information and global feminist movements,” State Secretary for Equality Noelia Vera told a news conference.
“ในขณะนี้มีความกระตือรือร้นกันมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น เรื่องการรับรู้ถึงการยกย่องความเป็นเพศชาย เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลและการเคลื่อนไหวของผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทั่วโลกดีขึ้น”, โนเอเลีย เวรา รัฐมนตรีกระทรวงความเสมอภาคแห่งรัฐกล่าวในการแถลงข่าว

“But having clear opinions about gender violence doesn’t free you from suffering it.”
“แต่การมีความคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศไม่ได้ทำให้คุณพ้นทุกข์ได้”

Almost half of teenage girls said they had been sent sexual photos online and more than two in five had been asked to send sexual photos of themselves, the study showed, while nearly one in four had been asked to engage in virtual sex.
เด็กสาววัยรุ่นเกือบครึ่งบอกว่า เคยมีการส่งรูปถ่ายทางเพศทางออนไลน์มาให้พวกเธอ และมากกว่าสองในห้าถูกขอให้ส่งภาพถ่ายทางเพศของตัวเอง ขณะที่เกือบหนึ่งในสี่ถูกขอมีเพศสัมพันธ์เสมือนจริง

คำศัพท์ข่าว
- awareness = การรับรู้, การทราบ
- behaviour = พฤติกรรม, การกระทำตัว
- feminist = ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี (ผู้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิ และโอกาสเช่นเดียวกับผู้ชาย)
- keener (adj) = กระตือรือร้น, ไฟแรง, มีไฟ
- machismo = ความภาคภูมิใจในพลัง, ความยินดีในความเข้มแข็ง
- perception = การรับรู้
- pressure (n v) = กดดัน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Vitamin C, zinc don't lessen Covid-19 symptoms, study finds
วิตามินซีและซิงค์ ไม่ทำให้อาการโควิด-19ลดลง,พบจากการศึกษา

(CNN) - Can vitamin C and zinc help you fight off Covid-19?
(CNN) - วิตามินซีและซิงค์สามารถช่วยคุณต่อสู้กับโควิดได้รึปล่าว?

No, not even at high doses, according to the first randomized clinical trial to test the two supplements under medical supervision.
ไม่เลย แม้แต่ในปริมาณที่สูง, ข้อมูลจากการทดลองแบบสุ่มทางคลินิกครั้งแรกเพื่อทดสอบการให้สารสองชนิดภายใต้การกำกับดูแลทางการแพทย์

Despite the popular use of vitamin C and zinc to fight off or lessen the severity of viral colds and flu, the new study, published Friday in JAMA Network Open, found the two supplements were of no benefit to people isolating at home with Covid-19.
แม้มีความนิยมใช้วิตามินซีและซิงค์ ในการต่อสู้ป้องกันหรือลดความรุนแรงของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จากไวรัส, การศึกษาใหม่ตีพิมพ์ในJAMA Network Open เมื่อวันศุกร์พบว่า สารเสริมทั้งสองชนิดไม่มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคโควิดซึ่งแยกตัวอยู่ที่บ้าน

In fact, the findings were so unimpressive that the study was stopped early.
ที่จริงแล้ว ยังพบอีกว่าได้ผลที่ไม่น่าประทับใจนักทำให้การศึกษาต้องถูกหยุดลงเร็วขึ้น

"Unfortunately, these 2 supplements failed to live up to their hype," wrote Dr. Erin Michos of John Hopkins and Houston Methodist's Dr. Miguel Cainzos-Achirica, in an accompanying editorial.
"โชคไม่ดี สารที่ให้เสริมทั้งสองชนิดไม่ได้ผลตามที่โฆษณา", ดร. Erin Michos แห่งมหาวิทยาลัย John Hopkins และ ดร.Miguel Cainzos-Achirica แห่งรพ.Houston Methodist เขียนในบทบรรณาธิการที่เขียนร่วมกัน''

The clinical trial gave high doses of each supplement alone and in combination to one of three groups of 214 adults who were recovering at home.
ในการทดลองทางคลินิก ได้ให้สารแต่ละตัวในปริมาณที่สูงทั้งแยกกันและรวมกันแก่หนึ่งในสามของกลุ่มผู้ใหญ่ที่กำลังฟื้นตัวและอยู่ที่บ้านจำนวน 214 คน

A fourth group got standard care, such as rest, hydration and fever-reducing medications, but no supplements.
กลุ่มที่สี่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานปกติเช่น การพักผ่อน, การให้สารน้ำและการให้ยาลดไข้แต่ไม่ให้สารเสริม

"High-dose zinc gluconate (zinc), ascorbic acid (vitamin C), or both supplements did not reduce SARS-CoV-2 symptoms," according to Cleveland Clinic cardiologist Dr. Milind Desai and a team from Cleveland Clinic.
การให้ซิงค์กลูโคเนท(ซิงค์), กรดแอสคอร์บิค(วิตามินซี) หรือทั้งสองสารร่วมกัน ไม่มีผลลดอาการของ SARS-CoV-2", ข้อมูลจากดร.Milind Desai แพทย์โรคหัวใจและทีมจากคลินิกCleveland

The high doses, however, did cause some unpleasant side effects for patients taking the supplements.
อย่างไรก็ดีในปริมาณที่สูง ทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยที่ได้รับสารเสริมทั้งสอง

"More adverse effects (nausea, diarrhea, and stomach cramps) were reported in the supplement groups than in the usual care group," wrote Michos, an associate professor of medicine at Johns Hopkins University School of Medicine, and Cainzos-Achirica, an assistant professor of preventive cardiology at Houston Methodist.
มีรายงาน"อาการไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น(วิงเวียนคลื่นไส้, ท้องเสียและปวดหน่วงท้อง)ในกลุ่มที่ได้รับสารเสริมมากกว่ากลุ่มที่รักษาตามปกติ", Michosรองศาสตราจารย์แพทย์อายุรกรรมโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยJohns Hopkins, และ Cainzos-Achirica รองศาสตราจารย์สาขา preventive cardiology รพ.Houston Methodist เขียน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- live up = เป็นไปตามความคาดหวัง, คาดว่าจะดี
- medical supervision = การดูแลของแพทย์
- nausea (n) = วิงเวียนคลื่นไส้, อาการคลื่นไส้
- severity = อาการสาหัส, ความรุนแรง
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- supervision (n) = ความควบคุมดูแล, การคุม
- supplement (n) = ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเสริม, อาหารเสริม
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย
- unfortunately (adv) = อย่างโชคร้าย
- unimpressive = ไม่น่าประทับใจ
- unpleasant (n) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น


สำนักข่าว : CNA
receive COVID-19 vaccine for free
รับวัคซีน COVID-19 ฟรี


Malaysia’s COVID-19 Vaccine Supply Access Guarantee Committee says Malaysians will be prioritised to receive the vaccination doses.
คณะกรรมการรับประกันการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ของมาเลเซียกล่าวว่าชาวมาเลเซียจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการรับการฉีดวัคซีน

KUALA LUMPUR: Foreigners living in Malaysia will receive the COVID-19 vaccine for free when Putrajaya rolls out its immunisation programme from end-February.
กรุงกัวลาลัมเปอร์: ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียจะได้รับวัคซีน COVID-19 ฟรีเมื่อPutrajayaเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์

In a media statement released on Thursday (Feb 11), Malaysia’s COVID-19 Vaccine Supply Access Guarantee Committee stressed that Malaysians will be prioritised to receive the vaccination doses but maintained that the decision to include foreigners is key to the success of the programme.
ในแถลงการณ์ของสื่อที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (11 ก.พ. ) คณะกรรมการรับประกันการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ของมาเลเซียย้ำว่า ชาวมาเลเซียจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อรับการฉีดวัคซีน แต่ก็ยืนยันว่าการตัดสินใจรวมชาวต่างชาติด้วยนั้นเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

Prime Minister Muhyiddin Yassin had previously announced in November that COVID-19 vaccines will be given for free to Malaysians, adding that the government has no plan to make the vaccination compulsory.
นายกรัฐมนตรี มูฮยุดดีน ยัสซิน เคยประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจะให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ชาวมาเลเซียโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะบังคับให้ฉีดวัคซีน

The latest statement added that the Cabinet approved the decision after considering factors such as how foreign workers encompass a big portion of COVID-19 cases in Malaysia’s existing COVID-19 clusters, especially those in the construction, agriculture and manufacturing sectors.
แถลงการณ์ล่าสุดกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีได้ยอมรับการตัดสินใจดังกล่าวหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นแรงงานต่างชาติอยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่ของผู้ป่วยCOVID-19 ที่มีอยู่ในกลุ่มผู้ติดเขื้อโควิด-19ของมาเลเซียได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างเกษตรกรรมและการผลิต

The statement outlined that infections as a result of foreign workers clusters have "high costs" due to treatment and quarantine procedures.
แถลงการณ์ระบุว่าการติดเชื้อที่เป็นผลมาจากกลุ่มแรงงานต่างชาติมี"ค่าใช้จ่ายสูง" จากกระบวนการรักษาและการกักตัว

Furthermore, the committee added that an environment free from COVID-19 will only be achieved when as many residents in Malaysia as possible are vaccinated.
นอกจาก, นี้คณะกรรมการยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพแวดล้อมที่ปราศจากโควิด -19 จะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อ ผู้อยู่อาศัยในมาเลเซียได้รับวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำศัพท์ข่าว
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนจำนวนมากที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- compulsory = ภาคบังคับ, เป็นเชิงบังคับ
- construction = การก่อสร้าง
- environment = สิ่งแวดล้อม
- immunisation = การก่อภูมิคุ้มกัน, การสร้างภูมิคุ้มกัน
- outline (v) = ระบุ, สรุปความ
- prioritise (UK) = จัดลำดับความสำคัญ
- achieve (v) = ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล, บรรลุเป้าหมาย
- prioritize (US) = จัดลำดับความสำคัญ
- factor = ปัจจัย
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
เนื้อหาข่าว มาเลเซียจะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในมาเลเซียให้ได้รับวัคซีนฟรีด้วย เพราะมองเห็นว่ามาเลเซียจะปลอดเชื้อได้ ก็จะต้องทำให้ผู้อยู่อาศัยในประเทศได้รับวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

No comments:

Post a Comment