โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 13, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง 13-September-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : DW (Twitter)
Protesting women were whipped by Taliban fighters in Kabul
ผู้หญิงที่ประท้วงถูกกลุ่มตาลีบันเฆี่ยนตีในกรุงคาบูล

The group was chanting 'freedom' when they were lashed
กลุ่มดังกล่าวกำลังส่งเสียงร้องคำว่า 'เสรีภาพ' ขณะถูกเฆี่ยน

The woman who filmed the footage said she was beaten to the point where her hands turned numb
ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเล่าว่าเธอถูกทุบตีจนมือชา

Women have held other protesters oppose the new Taliban government
บรรดาผู้หญิงมีการจัดงานประท้วงต่าง ๆต่อต้านรัฐบาลตาลีบันใหม่

We came today because of our rights, but we were met with a bad response.
เรามาวันนี้เพราะสิทธิ์ของเรา แต่เราได้รับการตอบสนองที่ไม่ดี

They even arrested a number of journalists, two of whom were foreigners, two of whom were locals, as well as a number of school children.
ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังจับกุมนักข่าวจำนวนหนึ่ง โดยสองคนเป็นชาวต่างชาติ สองคนเป็นชาวท้องถิ่น และนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง

The UN says the Taliban are breaking their commitment to respect women's rights within the norms of Islamic law
สหประชาชาติกล่าวว่า กลุ่มตาลีบันกำลังละเมิดคำมั่นสัญญาที่จะเคารพสิทธิสตรีภายใต้บรรทัดฐานของกฎหมายอิสลาม


Alison Davidian, Deputy Country Representative for UN WOMEN
อลิสัน เดวิเดียน ตัวแทนจาก องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

Every day we are receiving reports of rollbacks onwomen's rights.
ในทุกๆวันเราจะได้รับรายงานการลดทอนสิทธิสตรี

Women are prohibited from leaving the house without a mahram.
ผู้หญิงถูกห้ามออกจากบ้านโดยไม่มีญาติที่เป็นมาห์รามไปด้วย

In some provinces they are stopped from going to work.
ในบางจังหวัดพวกเธอถูกห้ามจากการไปทำงาน

Women protection centers that provide essential services for women who flee violene have been attacked and safe houses for women human rights defenders including journalists and activists are at full capacity.
ศูนย์คุ้มครองสตรีที่จัดบริการที่จำเป็นสำหรับสตรีที่หลบหนีความรุนแรงถูกโจมตี และบ้านที่ปลอดภัยสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีรวมทั้งนักข่าวและนักเคลื่อนไหวก็จุคนเต็มแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- be prohibited from = ถูกห้ามกระทำการ(Passive Voice)
- be stopped from = ถูกหยุด/ถูกห้ามกระทำการ(Passive Voice)
- be whipped by = ถูกเฆี่ยนโดย
- capacity (n) = ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, ความสามารถ, สมรรถภาพ
- chant (v) = พูดหรือตะโกนซ้ำ ๆ ด้วยน้ำเสียงร้องเพลง
- essential (adj) = ที่ซึ่งจำเป็นที่สุด, ที่ซึ่งสำคัญมาก
- even (adv) = ยิ่งกว่านั้น
- filme (v) = ถ่ายวิโดีโอ, ถ่ายคลิป
- journalist (n) = นักข่าว, ผู้สื่อข่าว
- lash (v) = โบย, ฟาด, เฆี่ยน (ตีสัตว์เพื่อควบคุม)
- mahram = มาห์ราม(ญาติที่อยู่ด้วยได้โดยไม่ต้องปกปิดใบหน้า)
- prohibit (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- prohibit (v) = ห้าม
- protesting (adj) = ที่กำลังประท้วง
- rollback = ลดลง, ม้วนกลับ, ย้อนอดีต
- safe house : สถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ
- school children = เด็กในวัยเรียน
- whip (v) = โบย, ฟาด, เฆี่ยน (ตีสัตว์เพื่อควบคุม)
แท็ก: #AfghanWoman


แหล่งข่าว : PanjshirProvin1


แหล่งข่าว : PanjshirProvin1


แหล่งข่าว : WIONews
"We don't want to live under the domination of Pakistan"

แหล่งข่าว : Fariah Saidi - فریحه
This is the courage of Afghan women! They will stand up for themselves.

No comments:

Post a Comment