โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, October 30, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Fox News
FDA approves Pfizer vaccine for emergency use in children aged 5 to 11
องค์การอาหารและยา อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

The FDA granted the emergency use authorization days after a panel of experts recommended its approval.
องค์การอาหารและยาเห็นด้วยกับการอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้อนุมัติเพียงไม่กี่วัน

The U.S. Food and Drug Administration approved the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for emergency use in children aged 5 to 11 on Friday, a critical step toward beginning vaccinations for the age group.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มอายุนี้

"The FDA has determined this Pfizer vaccine has met the criteria for emergency use authorization," the FDA said in a press release.
“องค์การอาหารและยาได้พิจารณาแล้วพบว่าวัคซีนไฟเซอร์นี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับการอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉิน” องค์การอาหารและยากล่าวในการแถลงข่าว

"Based on the totality of scientific evidence available, the known and potential benefits of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in individuals down to 5 years of age outweigh the known and potential risks.
"จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด ประโยชน์ที่รู้และเป็นไปได้ของวัคซีนโควิด-19 จากไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคในบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มีมากกว่าความเสี่ยงที่ทราบและอาจเกิดขึ้น

The dose size for kids is one-third of the dose recommended for people aged 12 and older.
ขนาดยาสำหรับเด็กคือหนึ่งในสามของขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

The agency cited data showing the vaccine was nearly 91% effective in preventing COVID-19 for the age group, despite the smaller dose.
หน่วยงานอ้างถึงข้อมูลที่แสดงว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเกือบ 91% ในการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มอายุนี้ แม้ว่าจะใช้ปริมาณที่น้อยกว่าก็ตาม

Experts from the Centers for Disease Control of Prevention will meet next week to consider whether to recommend the vaccine for children and which groups should be eligible.
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมโรคป้องกันจะประชุมกันสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาว่า จะแนะนำวัคซีนให้กับเด็กหรือไม่และกลุ่มใดควรได้รับ

Approval from the CDC would clear the way for vaccinations to begin.
การอนุมัติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจะทำให้การเริ่มต้นฉีดวัคซีนชัดเจนขึ้น

"As a mother and a physician, I know that parents, caregivers, school staff, and children have been waiting for today’s authorization.
“ในฐานะแม่และแพทย์คนหนึ่ง ฉันรู้ว่าผู้ปกครอง ผู้ดูแล บุคลากรที่โรงเรียน และเด็ก ๆ กำลังรอการอนุมัติในวันนี้

Vaccinating younger children against COVID-19 will bring us closer to returning to a sense of normalcy," said Acting FDA Commissioner Janet Woodcock.
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กที่อายุน้อยลงจะทำให้เราเข้าใกล้การกลับไปรู้สึกถึงสภาวะที่เป็นปกติมากขึ้น”, นางเจเน็ต วูดค็อก รักษาการผู้อำนวยการองค์การอาหารและยา กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- available (adj) = มีให้ใช้, พร้อมใช้งาน
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดถือเป็นหลัก, โดยพิจารณาจาก
- caregiver (n) = ผู้ดูแล (ดูแลคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เช่น คนป่วย, ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
- CDC = Centers for Disease Control of Prevention = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
- cite (v) = อ้าง, อ้างถึง, กล่าวอ้าง (อ้างอิงถึงคำพูดทีใครบางคนเคยกล่าวไว้)
- comprehensive (adj) = ครอบคลุม, กว้างขวาง, กินวงกว้าง
- criteria (n) = เกณฑ์, บรรทัดฐาน (มาตรฐานที่ใช้สำหรับตัดสินบางสิ่งบางอย่าง)
- effectiveness (n) = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง
- eligible (adj) = ที่ซึ่งมีสิทธิ์(มีคุณสมบัติเหมาะสม/ ตามเกณฑ์/ตามกฎหมาย)
- evaluation (n) = การประเมินผล
- FDA = Food and Drug Administration = องค์การอาหารและยา
- grant (v) = อนุญาตให้, เห็นด้วย,การออกใบอนุญาต
- lower-dose (compound) = ปริมาณที่ต่ำ(ยา/วัคซีน)
- one-third (compound) = หนึ่งในสาม
- normalcy (n) = ภาวะปกติ
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้(มีศักยภาพความเป็นไปได้)
- rigorous (adj) = อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด
- totality (n) = จำนวนทั้งสิ้น

ข้อสังเกตุ
meet เป็นIrregular-Verb
- meet (V1 มีท)/ met (V2เม็ท)/ met (V3เม็ท) = พบ

- แหล่งข่าว : CNN
With the Covid-19 vaccine on the horizon for children ages 5-11, millions of parents may be contemplating a conversation with their child about getting immunized, writes Dr. Moira Szilagyi for @CNNOpinion. She offers some advice on having these discussions

- แหล่งข่าว : Daily Mail
Children aged 5-11 could start getting their Covid jabs on Wednesday

- แหล่งข่าว : Reuters
The U.S. FDA authorized the Pfizer vaccine for children aged 5 to 11, making it the first COVID-19 shot for young children in the United States


แหล่งข่าว : AP
Supreme Court declines to block Maine vaccine mandate
ศาลฎีกาปฏิเสธที่จะระงับคำสั่งฉีดวัคซีนของรัฐเมน

WASHINGTON (AP) — The Supreme Court has rejected an emergency appeal from health care workers in Maine to block a vaccine mandate that went into effect Friday.
วอชิงตัน (เอพี) — ศาลฎีกาได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐเมนที่ให้ระงับคำสั่งฉีดวัคซีนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์

Three conservative justices noted their dissents.
มีผู้พิพากษาหัวอนุรักษ์นิยมสามคนได้ลงบันทึกความเห็นแย้ง(จากมติ)ของพวกเขา

The state is not offering a religious exemption to hospital and nursing home workers who risk losing their jobs if they are not vaccinated.
รัฐไม่ได้เสนอการข้อยกเว้นทางศาสนาแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและบ้านพักฟื้นคนชราที่เสี่ยงต่อการตกงาน หากพวกเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

Only New York and Rhode Island also have vaccine mandates for health care workers that lack religious exemptions.
มีเพียงนิวยอร์กและโรดไอแลนด์เท่านั้น ที่มีข้อบังคับให้รับการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่ไม่มีการยกเว้นทางศาสนา

Both are the subject of court fights and a court has allowed workers in New York to seek religious exemptions while the lawsuit plays out.
ทั้งสองเป็นเรื่องของการต่อสู้ในศาล และศาลได้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในนิวยอร์กหาหนทางการยกเว้นทางศาสนาในขณะที่ฟ้องร้องคดี

As is typical in emergency appeals, the Supreme Court did not explain its action.
เป็นไปตามปกติในการอุทธรณ์ฉุกเฉิน ที่ศาลฎีกาไม่ได้อธิบายการดำเนินการ(ตัดสิน)ดังกล่าวของศาล

But Justice Neil Gorsuch said in a dissent for himself and two fellow conservatives that he would have agreed to the health care workers’ request.
แต่ผู้พิพากษา นีล กอร์ซุช กล่าวในความเห็นต่างของตัวเขาเองและเพื่อนหัวอนุรักษ์อีกสองคนว่าเขาน่าจะยอมรับคำขอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คำศัพท์ข่าว
- action (n) = การกระทำ
- appeal (n) = อุทธรณ์, ยื่นอุธรณ์, ร้องขอ
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับการเข้าถึง
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- dissent (n) = ความขัดแย้ง, ความเห็นต่าง, การคัดค้าน
- emergency (n) = เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
- exemption (n) = ข้อยกเว้น
- fellow (n) = เพื่อนในวงการ, เพื่อนในแวดวง
- lawsuit (n) = คดีความ, คดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง
- mandate (n) = คำสั่ง, ระเบียบปฏิบัติ, ข้อบังคับให้ปฏิบัติ(อย่างเป็นทางการ)
- notice (v) = สังเกตุ, ตั้งข้อสังเกตุ
- nursing home = บ้านพักฟื้นของคนชรา(สถานที่สำหรับคนชรา ที่ป่วยอยู่และรับการรักษาพยาบาล)
- religious (adj) = เกี่ยวกับศาสนา
- request (n) = การร้องขอ(การขอบางสิ่งบางอย่างโดยสุภาพหรือเป็นทางการ)
- supreme (adj) = มียศ ระดับ หรือความสำคัญสูงสุด
- supreme Court (compound nouns) = ในศาลฎีกา, ศาลสูงสุด
- vaccine mandate (compound nouns) = ข้อบังคับให้รับการฉีดวัคซีน, ระเบียบปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

he would have agreed to the health care workers’ request
เขาน่าจะยอมรับคำขอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- would have + V3 = เสียดายเหตุการณ์ที่น่าเกิดขึ้น แต่ไม่ได้เกิดขึ้น หรือไม่ได้กระทำ

คำศัพท์ข่าวที่ความหมายเดียวกัน
- deny/decline/reject = ปฏิเสธ(ไม่ยอมรับ, ไมเห็นด้วย)

หมายเหตุ ศาลฎีกาปฏิเสธการขออุทธรณ์ฉุกเฉินจากเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพที่จะสกัดกั้นคำสั่งที่กำหนดให้พนักงานดูแลสุขภาพบางรายต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ (พนักงานบางคนไม่ต้องรับการฉีดวัคซีน)

- แหล่งข่าว : CNN
The US Supreme Court has denied a request to block a Maine rule that requires certain health care employees to be fully vaccinated against Covid-19.

- แหล่งข่าว : Reuters
The U.S. Supreme Court agreed to hear a bid by states, including coal producer West Virginia, and industry groups to limit federal power to regulate carbon emissions from power plants under a landmark environmental law


แหล่งข่าว : Reuters
Heirs step up as COVID deaths rock Bangkok's famous street-food stalls
บรรดาทายาทก้าวขึ้นมา จากการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ของร้านอาหารริมทางชื่อดังในกรุงเทพฯ

BANGKOK, Oct 29 (Reuters) - Each morning, Adulwitch Tangsupmanee brings a cart of crispy pork belly to a run-down cinema in Bangkok's Chinatown and sets up the same street-food stall his internationally renowned father ran for nearly 50 years before dying of COVID-19 in July.
กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ทุกเช้า อดุลย์วิชญ์ ตั้งทรัพย์มณี นำรถเข็นหมูกรอบมาที่โรงหนังเก่าๆในไชน่าทาวน์ของกรุงเทพฯ และตั้งแผงขายอาหารข้างทางเหมือนเดิมแบบพ่อที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของเขาดำเนินกิจการมาเกือบ 50 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ในเดือนกรกฎาคม

While aromatic pork broth simmers, Adulwitch carefully places a framed picture of his late father, Chanchai, on top of the stall's window display - adorned with Michelin guide accolades from 2018 to 2021.
ในขณะที่น้ำซุปหมูหอมจากการเคี่ยว อดุลย์วิชญ์วางกรอบรูปของชาญชัยพ่อผู้ล่วงลับอย่างระมัดระวังบนแผงกระจกหน้าร้าน และประดับด้วยรางวัลมิชลินไกด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 ถึง 2021

"I prepared the broth for my father when he was here, and I still do it when he's gone," said Adulwitch, 42. "I feel he's still around."
“ผมเตรียมน้ำซุปให้พ่อตอนที่เขาอยู่ที่นี่ และผมก็ยังคงทำเมื่อเขาจากไปแล้ว” อดุลย์วิชญ์วัย 42 ปีกล่าว “ผมรู้สึกว่าเขายังอยู่แถว ๆ นี้”

Known to many as "Elder Brother Ouan", Chanchai had stood behind that same cart selling "Guay Jub" rolled rice noodles soup for decades until he died at age 73.
ชาญชัย ที่รู้จักกันในชื่อ "เฮียอ้วน" ยืนอยู่หลังรถเข็นที่ขาย "ก๋วยจั๊บ" คันเดียวกันนี้มาหลายสิบปี จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัย 73 ปี

He was one of at least seven well-known sidewalk chefs that Bangkok's renowned street-food scene has lost to coronavirus in recent months, according to a Reuters count - the latest blow to the culture of single-dish stalls.
เขาเป็นหนึ่งในอย่างน้อยเจ็ดคนของเชฟร้านอาหารข้างทางที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ ที่เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยอ้างอิงข้อมูลจากการนับของรอยเตอร์ นับเป็นเหตุการณ์เลวร้ายล่าสุดต่อวัฒนธรรมของร้านแผงขายอาหารจานเดียว

The deaths of Chanchai and his contemporaries left a legacy of rich flavours in the hands of their children, who vow to carry on traditions that over decades propelled Bangkok into a global street-food Mecca.
การเสียชีวิตของชาญชัยและคนในยุคสมัยของเขาทิ้งมรดกแห่งรสชาติอันเข้มข้นไว้ในมือของลูกๆ ของพวกเขา ซึ่งให้คำมั่นว่าจะสานต่อวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์รวมอาหารริมทางระดับโลกมานานหลายทศวรรษ

As the city is set to reopen to foreign visitors on Monday, Adulwitch hopes customers will again line up for his father's noodle soup, to help him lessen the pangs of loss.
ขณะที่เมืองกำลังจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันจันทร์นี้ อดุลย์วิชญ์หวังว่าลูกค้าจำนวนมากจะเข้าแถวรอซื้อก๋วยเตี๋ยวของพ่อเขาอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อช่วยเขาบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสีย

คำศัพท์ข่าว
- aromatic = มีกลิ่นหอม
- blow (n) = เหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลกระทบรุนรแรง
- carefully (adv) = รอบคอบ, ถื่ถ้วน
- cart (n) = รถเข็น
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- contemporary (n) = คนร่วมสมัย
- count (n) = การนับจำนวน
- crispy = รสชาติกรอบ
- debate (v) = อภิปราย, ถกเถียง, ถกประเด็น
- democratic (adj) = เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เกี่ยวกับความเสมอภาค
- erosion (n) = การชะ, การกัดกร่อน, การทำให้สีกกร่อน
- eviction (n) = การขับไล่ออกจากพื้นที่, การไล่ที่
- flavour (n) = รสชาติ
- hesitate (v) = ลังเล
- idewalk (n) = ทางเท้า, บาทวิถี
- initially (adv) = ในเบื้องต้น
- line up (phrasal verb) = จัดเรียง, เข้าแถว
- Mecca = เมกกะ, ศูนย์รวมสิ่งที่น่าสนใจ(สถานที่ที่ถือเป็นศูนย์รวมเฉพาะกลุ่ม กิจกรรม หรือความสนใจ)
- over + จำนวน = เกิน, ผ่าน, ผ่านพ้น
- overjoyed (adj) = ดีใจเหลือเกิน
- propel (v) = ขับเคลื่อน
- regardless of = โดยไม่คำนึงถึง
- renowned (adj) = ที่มีชื่อเสียง
- run-down (compound) = เก่าแก่, ทรุดโทรม
- vow (v) = สาบาน, สัญญา, ให้คำมั่น
- well-known (compound) = รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก

No comments:

Post a Comment