โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 28, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 28-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว :BBC
Climate change: Key crops face major shifts as world warms
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: พืชผลสำคัญเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อโลกร้อน

The parts of the world suitable for growing coffee, cashews and avocados will change dramatically as the world heats up, according to a new study.
ส่วนต่าง ๆ ของโลกที่เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอะโวคาโดจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อโลกร้อนขึ้นตามผลการศึกษาใหม่

Key coffee regions in Brazil, Indonesia, Vietnam and Colombia will all "drastically decrease" by around 50% by 2050.
พื้นที่กาแฟที่สำคัญในบราซิล, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และโคลอมเบียทั้งหมดจะ "ลดลงอย่างมาก" ประมาณ 50% ภายในปีค.ศ. 2050

Suitable areas for cashews and avocados will increase but most will be far from current sites of production.
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอะโวคาโดจะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากแหล่งผลิตปัจจุบัน

The authors say that greater efforts must be made to help farmers adapt.
ผู้เขียนกล่าวว่าต้องมีความพยายามเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรปรับตัว

Coffee is one of the world's most important crops, not just as key beverage but as a livelihood for millions of small farmers.
กาแฟเป็นพืชผลที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มหลัก แต่ยังเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยหลายล้านคน

And thanks to growing consumer preferences in richer countries, demand for avocados and cashews has increased substantially in recent decades.
และด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในประเทศร่ำรวย ความต้องการอะโวคาโดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- adapt (vi) = ปรับตัว, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์
- beverage (n) = เครื่องดื่ม
- cashew (n) = มะม่วงหิมพานต์
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- crop (n) = พืชผล
- drastically (adv) อย่างฮวบฮาบ, อย่างรวดเร็ว, อย่างมาก
- preference (n) = การชอบมากกว่า, การโอนเอียงไปในทาง
- substantially (adv) = อย่าง มากมาย, เป็นกอบเป็นกำ
- suitable (adj) = เหมาะสม, สมควร
- livelihood (n) = การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน

แหล่งข่าว :CNN
A federal judge has invalidated the Biden administration’s oil and gas leases for 80 million acres in the Gulf of Mexico, citing climate change

แหล่งข่าว :Greta Thunberg
School strike week 180

No comments:

Post a Comment