โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 23-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยแหล่งข่าว :BBC
Extra blood test could help spot heart-attack death risk
การตรวจเลือดเพิ่มพิเศษ อาจช่วยให้เห็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายได้

An extra blood test on suspected heart-attack patients could determine if they are at high risk of dying in the next three years, researchers say.
นักวิจัยกล่าวว่า การตรวจเลือดเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจวายอาจระบุได้ว่าพวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตในอีกสามปีข้างหน้าหรือไม่

The test, for the C-reactive protein (CRP), helps detect inflammation and is already used in hospitals to diagnose other conditions.
การทดสอบหาซี-รีแอคทีฟโปรตีน(CRP) ช่วยตรวจจับการอักเสบและได้ถูกใช้ในโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยอาการอื่น ๆ แล้ว

It could help doctors decide which patients might need more aggressive treatment and closer monitoring.
การตรวจสามารถช่วยแพทย์ตัดสินใจว่า ผู้ป่วยรายใดอาจต้องการรักษาที่เต็มรูปแบบมากขึ้นและการติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

And this, the National Heart and Lung Institute says, could help save lives.
และสิ่งนี้ ที่สถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติกล่าวว่าอาจช่วยชีวิตผู้คนได้

Doctors currently test for the troponin protein, released into the blood stream when the heart is damaged, according to the British Heart Foundation (BHF), which funded the research, published in PLoS Medicine journal.
ในปัจจุบัน แพทย์จะตรวจหาโปรตีนโทรโปนินซึ่งถูกปล่อยออกสู่กระแสเลือดเมื่อหัวใจได้รับความเสียหาย ตามข้อมูลของมูลนิธิหัวใจแห่งอังกฤษ(BHF) ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLoS Medicine

But scientists at the National Heart and Lung Institute and the National Institute for Health Research Health Informatics Collaborative found CRP tests provided a more detailed picture.
แต่นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติและสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อความร่วมมือด้านสารสนเทศด้านสุขภาพ พบว่าการทดสอบ CRP ให้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น

They used data from more than 250,000 patients admitted to hospital with a suspected heart attack.
พวกเขาใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยมากกว่า 250,000 รายที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยสงสัยว่ามีอาการหัวใจวาย

And researchers now hope to test the anti-inflammatory drug colchicine - found to be effective against atherosclerosis, a build-up of fatty deposits in the arteries that increases the chance of a heart attack - on patients with high CRP levels.
และตอนนี้ นักวิจัยหวังจะทดสอบยาต้านการอักเสบโคลชิซินที่พบว่ามีประสิทธิภาพต้านหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแดงที่เพิ่มโอกาสของอาการหัวใจวายในผู้ป่วยที่มีระดับ CRP สูง

คำศัพท์ข่าว
- admit (v) = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน, รักษาตัวในโรงพยาบาล
- aggressive (adj) = แข็งกร้าว, ก้าวร้าว, ดุดัน
- atherosclerosis (n) = โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด/ผนังหลอดเลือด
- anti-inflammatory (compound) = ต้านการอักเสบ
- condition (n) = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- currently (adv) = ในปัจจุบัน
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- diagnose (v) = วิเคราะห์, วินิจฉัย, ตรวจโรค
- high (adj) = สูง, มาก
- inflammation (n) = การอักเสบ
- suspected (adj) = เป็นที่สงสัย

No comments:

Post a Comment