โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 4, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 04-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NBC News
Dwindling water levels in the Tigris River unearthed an ancient city in the latest example of how drought conditions fueled by climate change are yielding unexpected finds.
ระดับน้ำที่ลดลงในแม่น้ำไทกริสได้ค้นพบเมืองโบราณในตัวอย่างล่าสุดว่าสภาพความแห้งแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการค้นพบที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร

คำศัพท์ข่าว
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- dwindling (adj) = ค่อย ๆลดลง
- unearth (v) = ขุดค้นพบ
- yield (v) = จัดหาให้/ก่อให้เกิด(จำนวนหรือข้อมูล)


แหล่งข่าว : CNN
Almost half of the Earth's land surface must be protected to stop the biodiversity crisis, according to a new report published Friday in the journal Science.
เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นผิวโลกต้องได้รับการปกป้องเพื่อหยุดภาวะวิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพ ตามรายงานฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- almost half of = เกือบครึ่งหนึ่งของ
- biodiversity (n) = ความหลากหลายทางชีวภาพ (มีจำนวนสัตว์และพืชพันธุ์ที่หลากหลาย)
- crisis (n) = ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์เลวร้าย
- journal (n) = นิตยสาร, วารสาร


แหล่งข่าว : DW News
Pakistan is facing an acute water shortage and climate change is damaging crops. The public health system, meanwhile, is in a disarray. To deal with these challenges, the country's authorities need long-term planning.
ปากีสถานกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พืชผลเสียหาย ระบบสาธารณสุขในขณะเดียวกันอยู่ในความระส่ำระสาย เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของประเทศจำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาว

คำศัพท์ข่าว
- acute (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง
- challenge (n) = ความท้าทาย/ปัญหา/ความลำบากที่ต้องเอาชนะให้ได้
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- disarray (n) = ความระส่ำระสาย, ภาวะไร้ทิศทาง, สับสน/ไร้ระเบียบแบบแผน
- long-term (compound) = ระยะยาว
- meanwhile (adv) = At the same time = ขณะเดียวกัน(เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้อนกัน)

No comments:

Post a Comment