โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 3, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 03-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: Around 180 ancient papyrus certificates were among the finds unearthed by Israeli archaeologists during excavations at the Muraba’at Cave
ชม: หนังสือสำคัญที่ใช้กระดาษต้นกกโบราณประมาณ 180 แผ่น เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ขุดพบได้โดยนักโบราณคดีชาวอิสราเอลระหว่างการขุดค้นที่ถ้ำมูราบาต

คำศัพท์ข่าว
- among (prepo) = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, เป็นส่วนหนึ่ง, รวมอยู่ในกลุ่ม
- excavation (n) = การขุดค้น
- archaeologist (n) = นักโบราณคดี
- papyrus = พะไพ-รัซ, ต้นกกโบราณ
- unearth (v) = ขุดขึ้นมา, พบ, เปิดเผย


แหล่งข่าว : CNN
Dubai has scrapped a 30% tax on alcohol and will no longer charge tourists or expats for permits to buy alcoholic drinks.
ดูไบยกเลิกภาษี 30% สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจะไม่เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติสำหรับใบอนุญาตซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- charge (v) = เรียกเก็บเงิน, คิดค่าบริการ
- expat (n) = ชาวต่างชาติ
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป
- permit (n) = ใบอนุญาต(เอกสารที่มอบอำนาจอย่างเป็นทางการ)
- scrap (v) = เลิก, ทิ้ง, ยกเลิก


แหล่งข่าว : Reuters
A steady stream of tens of thousands of people filed into St. Peter's Basilica to pay their respects to former Pope Benedict XVI, whose body was laying in state.
ประชาชนหลายหมื่นคนเดินทางมายังมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อย่างไม่ขาดสายเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งร่างของเขาอยู่ในสภาพปกติ

คำศัพท์ข่าว
- file (v) = (มักจะ + adv/prep) = เรียงแถว/ต่อแถว
- lay in state = ตั้งศพให้ประชาชนมาไว้อาลัยอย่างเป็นทางการ (ศพของผู้มีชื่อเสียง)(lie / lay/ laid = วาง, นอน)
- pay your respects /pay one's respects (to someone) = ไปเยี่ยมเยือนเพื่อแสดงความเคารพ
- steady stream (n) = ดำเนินต่อเนื่อง, กระแสต่อเนื่องไม่ขาดสาย


แหล่งข่าว : Guardian
Worker dies after being ‘ingested into engine’ at airport in Alabama
คนงานเสียชีวิตหลังจาก 'ถูกกินเข้าไปในเครื่องยนต์' ที่สนามบินในอลาบามา

คำศัพท์ข่าว
- engine (n) = เครื่องยนต์(ในข่าวหมายถึงเครื่องยนต์เจ็ทที่มีใบพัดดูดอากาศ)
- ingest (v) = นำเข้าไปในร่างกาย(กิน/เสพ/ยัด/ซืมผ่าน)


แหล่งข่าว : WJS
Netflix is ending password sharing, after thinking through hard questions such as: Who should be considered part of a "household"? It's a risk for a company that once tweeted "Love is sharing a password."
เน็ตฟลิกซ์กำลังยุติการแบ่งปันรหัสผ่านหลังจากครุ่นคิดถึงคำถามยากๆ เช่น ใครควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "ครัวเรือน"? เป็นความเสี่ยงสำหรับบริษัทที่เคยทวีตว่า "ความรักคือการแบ่งปันรหัสผ่าน"

คำศัพท์ข่าว
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด
- household (n) = ครัวเรือน, หลังคาเรือน, ครอบครัว(บ้านและผู้อยู่อาศัยถือเป็นหน่วยเดียวกัน)
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- through (ตรู) (adv, prepo) = ผ่าน (ช่องทาง/สถานการณ์/กระบวนการ/วัตถุ)


แหล่งข่าว : CNN
The Japanese emperor greeted well-wishers at the Imperial Palace in Tokyo for the first time in three years, reviving an annual New Year tradition that was paused during the Covid pandemic.
จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จทักทายผู้อวยพรที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เป็นการรื้อฟื้นประเพณีปีใหม่ประจำปีที่หยุดชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด

คำศัพท์ข่าว
- annual (adj) = ครบรอบ(วัน/เดือน/ปี)
- emperor (n) = จักรพรรดิ
- revive (v) = ฟื้นฟู, พลิกฟื้น, รื้อฟื้นขึ้นใหม่
- well-wisher (compound) = ผู้อวยพร, ผู้ถวายพระพร


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: Coiffeurs across Belgium are bagging up hair from their customers and handing it over to The Hair Recycle project to help protect the environment
ชม: ช่างตัดผมชายทั่วเบลเยียมกำลังรวบรวมเส้นผมจากลูกค้าของพวกเขาและมอบให้กับโครงการ The Hair Recycle เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์ข่าว
- coiffeur (คอยเฟอร์) (n) = ช่างตัดผม/ช่างทำผม
- customer (n) = ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ
- environment (n) = สิ่งแวดล้อม
- hand (v) = ยื่นให้, มอบให้

No comments:

Post a Comment