โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 29, 2015

หน่วยงานปกครอง / กรมการปกครองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective


งานปกครอง
กรมการปกครองDepartment of Provincial Administration
กระทรวงมหาดไทยMinistry of Interior
กรุงเทพมหานครBangkok Metropolitan Administration
การจดทะเบียนRegistration
กำนันSubdistrict Headman
กิ่งอำเภอMinor District
เขตDistrict
แขวงSubdistrict
เจ้าพนักงานปกครองGoverning Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6Administrative Officer 6
งานทะเบียนทั่วไปGeneral Registration Subsection
งานบัตรประจำตัวประชาชนIdentification Card Subsection
ตำบลSubdistrict
ที่ทำการกำนันOffice of the Subdistrict Headman
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านOffice of the Village Headman
ที่ว่าการกิ่งอำเภอMinor District Office of...หรือ…Minor District Office
ที่ว่าการอำเภอDistrict Office of… หรือ … District Office
เทศบาลMunicipality
นายกเมืองพัทยาPattaya City Mayor
นายทะเบียนท้องถิ่นLocal Registrar
นายทะเบียนอำเภอDistrict Registrar
นายอำเภอDistrict Chief
ประธานสภาเมืองพัทยาChairman of the Pattaya City Council
ปลัดเมืองพัทยาPattaya City Manager
ปลัดจังหวัดDeputy Governor
ปลัดอำเภอDeputy District Chief
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอMinor District Chief
ปลัดอำเภออาวุโสSenior Deputy District Chief
ผู้ใหญ่บ้านVillage Headman
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอAssistant District Registrar
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านAssistant Village Headman
ผู้ว่าราชการจังหวัดGovernor
ฝ่ายทะเบียนและบัตรRegistration and Identification Card Section
ฝ่ายทะเบียนราษฎรCivil Registration Section
เมืองพัทยาThe City of Pattaya
รองปลัดเมืองพัทยาAssistant Pattaya City Manager
รองผู้ว่าราชการจังหวัดVice Governor
ศาลากลางจังหวัดProvincial Hall
สภาเมืองพัทยาPattaya City Council
สำนักงานเทศบาลMunicipality Office of… หรือ …Municipality Office
สำนักงานงานทะเบียน หรือสถานที่ที่เราใช้เก็บทะเบียนต่างๆRegistry Office
สำนักทะเบียน หรือสถานที่ที่เราไปจดทะเบียนต่างๆRegister Office
สำนักปลัดเมืองพัทยาOffice of the Pattaya City Manager
หมู่บ้านVillage
หมู่บ้านVillage
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)Provincial Administration Organization
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)Subdistrict Administration Organization
อำเภอDistrict
อำเภอ/ เขตDistrict
  
ปฏิบัติราชการแทน...For…ชื่อตำแหน่ง…
รักษาราชการแทน...Acting…ชื่อตำแหน่ง…

ที่มา: กรมการปกครอง
http://www.dopa.go.th/web_pages/m03050000/namee.html


No comments:

Post a Comment