โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 27, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-27-January-2021(ประท้วงเรื่องสิทธิ์การทำแท้ง)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand backs amendment allowing early-stage abortions
ประเทศไทยสนับสนุนการแก้ไขที่อนุญาตให้ทำแท้งได้ในระยะเริ่มต้น
Bangkok, ThailandThai lawmakers have voted in favor of allowing abortion up to 12 weeks of pregnancy while retaining penalties for later terminations, a move that pro-choice activists said fell short of protecting the rights of the mother.
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยได้ลงมติเห็นชอบอนุญาตให้ทำแท้งได้ถึง12 สัปดาห์ในการตั้งครรภ์ ขณะที่ยังคงบทลงโทษไว้สำหรับการทำแท้งหลังจากนั้น, แต่นักกิจกรรมที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้กล่าวว่ากฏหมายนี้ยังปกป้องสิทธิของมารดาไม่เพียงพอ

In a late night session of the Senate on Monday, legislators voted 166-7 in favor of amending a law that criminalizes abortion, backing a plan that seeks to tackle unregulated terminations by non-medical practitioners.
ในการประชุมช่วงดึกของวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ลงมติ 166-7 เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายที่ทำให้การทำแท้งเป็นเรื่องผิดกฏหมาย โดยสนับสนุนแผนที่พยายามจัดการกับเรื่องทำแท้งโดยไม่ได้รับการควบคุมโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์

Under the amendment, an abortion after 12 weeks would be allowed only in certain conditions and would otherwise be punishable by up to six months in prison, or a fine of up to 10,000 baht ($334) or both.
ภายใต้การแก้ไขนี้การทำแท้งหลังจาก 12 สัปดาห์จะได้รับอนุญาตในบางเงื่อนไขเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (334 ดอลลาร์) หรือทั้งจำทั้งปรับ

"This mean abortion is conditional and can only be done by doctors according to the law," Senator Wanlop Tangkhananurak told Reuters.
"การทำแท้งหมายความว่ามีเงื่อนไขและทำได้โดยแพทย์เท่านั้นตามกฎหมาย" วุฒิสมาชิก วัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ กล่าวกับรอยเตอร์

The amendment was passed by the lower house last week and follows a Constitutional Court decision last February that ruled that criminalizing abortion was unconstitutional and violated human rights.
การแก้ไขดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นไปตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งตัดสินว่าการทำแท้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิมนุษยชน

Under the new criteria, a termination after 12 weeks would be allowed if a certified doctor deems there is a high risk of fetal impairment, danger to the life of the mother, or if a pregnancy was the result of rape, deception or coercion.
ภายใต้เกณฑ์ใหม่, การทำแท้งหลังจาก 12 สัปดาห์ อาจได้รับการรับรองจากแพทย์ ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการด้อยค่าของทารกในครรภ์เป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดาหรือหากการตั้งครรภ์เป็นผลมาจากการข่มขืน, การหลอกลวง, หรือการบีบบังคับ

But pro-choice activists said retaining penalties would maintain the stigma of abortion.
แต่นักเคลื่อนไหวทางเลือกที่เป็นมืออาชีพกล่าวว่าการคงบทลงโทษจะรักษาความอัปยศของการทำแท้ง

"We want all penalties to be revoked because it is a person's right to abort a pregnancy without being punished," Nisarat Jongwisan, councillor and activist at Tam Tang, a pro-choice group, told Reuters.
"เราต้องการให้มีการเพิกถอนบทลงโทษทั้งหมด เพราะเป็นสิทธิของบุคคลในการยกเลิกการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องรับโทษ" นิศารัตน์ จงวิศาล สมาชิกสภาและนักเคลื่อนไหวของ Tam Tang ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนทางเลือกให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์

นิศารัตน์ จงวิศาล ตัวแทนกลุ่มทำทาง

"The penalties will impede on a person's access to safe services and also tarnish the dignity of those women," she said.
"บทลงโทษจะขัดขวางการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยของบุคคลและยังทำให้เสียศักดิ์ศรีของผู้หญิงเหล่านั้นด้วย" เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- abortion = การทำแท้ง
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- amendment) = การแก้ไขกฎหมาย ( ในข่าวนี้หมายถึงเกี่ยวกับการทำแท้ง)
- certain (adj) = บางอย่าง, บางชนิด, บางประเภท
- coercion การบีบบังคับ, (กระทำที่ทำให้ใครบางคนทำสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ)
- condition = เงื่อนไข, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- Constitutional Court = ศาลรัฐธรรมนูญ
- criminalise (UK) = ขัดต่อกฎหมาย (เปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย)
- criminalize (US) = ขัดต่อกฎหมาย (เปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย)
- criteria = เกณฑ์, บรรทัดฐาน
- deception (n) = การหลอกลวง
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- dignity (v) = เกียรติ, เกียรติภูมิ
- fell short = ไปไม่ถึง, ขาดแคลน, ตำกว่าที่คาดการณ์, ต่ำกว่าที่่ควรเป็น
- fetal = ทารกในครรภ์
- fine (n, v) = ค่าปรับ, ปรับเป็นเงิน
- impede (v) = กีดขวาง, กั้นขวาง, ทำให้ไม่สดวก
- legislator = สมาชิกของสภานิติบัญญัติ (ผู้มีอำนาจในการออกกฎหมาย)
- lower house = สภาผู้แทนราษฎร
- otherwise = แตกต่าง, ตรงกันข้าม
- penalty = โทษ, เขตโทษ, บทลงโทษ
- penalty = โทษ, บทลงโทษ
- practitioner = ผู้ประกอบวิชาชีพ
- pregnancy = การตั้งครรภ์
- rape (n, v) = การขืนใจ
- result (n, v) = ผล, ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
- retain = เก็บไว้, สงวนไว้
- revoke (v) = ยกเลิก, เพิกถอน
- Senate = วุฒิสภา (สภาที่ทํา หน้าที่กลั่นกรองงานของสภาผู้แทนราษฎร)
- session = การประชุม, สมัยประชุม
- tackle = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา
- tarnish (v) = ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เสียศักดิ์ศรี
- termination = การยุติ, การทำให้สิ้นสุด, การทำแท้ง
- unconstitutional (adj) = ฝ่าฝืนบทบัญญัติ, ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
- unregulated (adj) = ไม่เป็นไปตามระเบียบ, นอกกฏเกณฑ์
- unregulated = ไม่ได้ควบคุมโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบ, ไม่เป็นระเบียบ
- violate (v) = ละเมิด, ก้าวล่วง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment