โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 2, 2021

เมียนมา : เกิดการยึดอำนาจโดยทหารเมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Myanmar coup: What is happening and why?
การทำรัฐประหารในเมียนมา : เกิดอะไรขึ้นและทำไม

Mass protests have been taking place across Myanmar since the military seized control on 1 February.
การประท้วงจำนวนมากเกิดขึ้นทั่วประเทศเมียนมา นับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

Elected leader Aung San Suu Kyi and members of her National League for Democracy (NLD) party are among those detained.
ผู้นำที่ได้รับเลือกตั้ง นางอองซานซูจี และสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของเธออยู่ในกลุ่มผู้ถูกควบคุมตัว

Hundreds of people, including children, have been killed.
ผู้คนหลายร้อยคนรวมทั้งเด็กถูกฆ่าตาย

Where is Myanmar? ประเทศเมียนมาอยู่ที่ไหน?

Myanmar, also known as Burma, is in South East Asia.
เมียนมา หรือที่เรียกว่า พม่า อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

It neighbours Thailand, Laos, Bangladesh, China and India.
เป็นประเทศเพื่อนบ้านกับไทย, ลาว, บังคลาเทศ, จีน และอินเดีย

It has a population of about 54 million, most of whom are Burmese speakers, although other languages are also spoken.
มีประชากรประมาณ 54 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า แม้ว่าจะมีการพูดภาษาอื่นด้วยก็ตาม

The biggest city is Yangon (Rangoon), but the capital is Nay Pyi Taw.
เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือย่างกุ้ง (รางกูน) แต่เมืองหลวงคือเนปิดอว์

The main religion is Buddhism. There are many ethnic groups in the country, including Rohingya Muslims.
ศาสนาหลักคือศาสนาพุทธ มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมายในประเทศ รวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงญา

The country gained independence from Britain in 1948.
ประเทศได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีค.ศ.1948

It was ruled by the armed forces from 1962 until 2011, when a new government began ushering in a return to civilian rule.
ถูกปกครองโดยกองกำลังติดอาวุธตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 ถึง 2011 เมื่อรัฐบาลใหม่เริ่มนำกลับไปสู่การปกครองของพลเรือน

Why is Myanmar also known as Burma?
ทำไมพม่าถึงเรียกว่าพม่า?

The ruling military changed the country's name from Burma to Myanmar in 1989. The two words mean the same thing but Myanmar is the more formal version.
กองทัพผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่าเป็นเมียนมาในปีค.ศ. 1989 คำสองคำมีความหมายเหมือนกัน แต่เมียนมาเป็นเวอร์ชันที่เป็นทางการมากกว่า

Some countries, including the UK, initially refused to use the name as a way of denying the regime's legitimacy.
บางประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร ในขั้นต้นปฏิเสธที่จะใช้ชื่อนี้เป็นวิธีการปฏิเสธความชอบธรรมของระบอบการปกครอง
But use of "Myanmar" has become increasingly common, and in 2016 Ms Suu Kyi said it did not matter which name was used.
แต่การใช้ "เมียนมา" กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ และในปี 2559 นางซูจีกล่าวว่าไม่สำคัญว่าจะใช้ชื่อใด

What has happened now, and why?
เกิดอะไรขึ้นตอนนี้และทำไม?

The military is now back in charge and has declared a year-long state of emergency.
กองทัพกลับมารับผิดชอบแล้วและได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปี

It seized control on 1 February following a general election which Ms Suu Kyi's NLD party won by a landslide.
เข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์หลังการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรค NLD ของนางซูจีชนะอย่างถล่มทลาย

The armed forces had backed the opposition, who were demanding a rerun of the vote, claiming widespread fraud.
กองกำลังติดอาวุธสนับสนุนฝ่ายค้าน ซึ่งเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีกครั้ง โดยอ้างว่ามีการฉ้อโกงอย่างกว้างขวาง

The election commission said there was no evidence to support these claims.
คณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องเหล่านี้

The coup took place as a new session of parliament was set to open.
การทำรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดสภาสมัยใหม่

Ms Suu Kyi has been held at an unknown location since the coup. She is facing various charges, including violating the country's official secrets act, possessing illegal walkie-talkies and publishing information that may "cause fear or alarm".
นางซูจีถูกควบคุมตัวในที่ที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดรัฐประหาร เธอกำลังเผชิญข้อหาต่างๆ รวมถึงการละเมิดกฎหมายความลับทางการของประเทศ การครอบครองเครื่องส่งรับวิทยุที่ผิดกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจ "ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือตื่นตระหนก"

NLD MPs who managed to escape arrest formed a new group in hiding. Their leader has urged protesters to defend themselves against the crackdown.
ส.ส. NLD ที่สามารถหลบหนีการจับกุมได้จัดตั้งกลุ่มใหม่ที่ซ่อน ผู้นำของพวกเขาได้เรียกร้องให้ผู้ประท้วงปกป้องตนเองจากการปราบปราม

Who is in charge now?
ตอนนี้ใครรับผิดชอบ?

Military commander-in-chief Min Aung Hlaing has taken power.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มิน อ่อง หล่าย เข้ายึดอำนาจแล้ว

He has long wielded significant political influence, successfully maintaining the power of the Tatmadaw - Myanmar's military - even as the country moved towards democracy.
เขาใช้อิทธิพลทางการเมืองที่สำคัญมานาน โดยสามารถรักษาอำนาจของกองทัพพม่าได้สำเร็จ แม้ในขณะที่ประเทศเคลื่อนไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

He has received international condemnation and sanctions for his alleged role in the military's attacks on ethnic minorities.
เขาได้รับการประณามจากนานาชาติและการลงโทษสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการโจมตีของทหารต่อชนกลุ่มน้อย

In his first public comments after the coup, Gen Hlaing sought to justify the takeover.
ในความคิดเห็นสาธารณะครั้งแรกของเขา หลังการรัฐประหาร พล.อ.หล่าย พยายามหาเหตุผลให้กับการยึดอำนาจ

He said the military was on the side of the people and would form a "true and disciplined democracy".
เขากล่าวว่ากองทัพอยู่เคียงข้างประชาชนและจะสร้าง "ประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีระเบียบวินัย"

The military says it will hold a "free and fair" election once the state of emergency is over.
กองทัพกล่าวว่าจะจัดการเลือกตั้งที่ "อิสระและยุติธรรม" เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลง

คำศัพท์ข่าว
- alleged (adj) = ถูกกล่าวหา
- alter (v) = เปลี่ยน
- be held = ถูกจับ, ถูกควบคุม(Passive Voice)
- coup (คู) = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- disciplined (adj) = ซึ่งมีวินัย
- ethnic (adj) = เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย
- ethnic minority = กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย
- form (v) = ก่อตัว, พัฒนาขึ้น, สร้างขึ้น
- hold + งาน = จัดงาน
- international condemnation = การประณามของนานาชาติ
- justify (v) = แสดงเหตุผลอันสมควร (แสดงหรือพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือสมเหตุสมผล)
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง
- military seized control = ทหารเข้ายึดอำนาจ
- NLD(เอ็นแอลดี) = พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
- once (adv) = ครั้งหนึ่งที่ผ่านมา, ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่าน
- power (n) = อำนาจ, พลัง
- Senior General Min Aung Hlaing/ Military commander-in-chief Min Aung Hlaing = พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย
- state of emergency = สถานการฉุกเฉิน
- take place = เกิดเหตุ
- takeover (n) = การครอบครอง, เข้ามาควบคุมกิจการ

เนื้อหาข่าว การรัฐประหารที่ไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกองทัพได้ใช้ช่องที่รัฐธรรมนูญปีค.ศ. 2008 เปิดช่องว่างไว้ รัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าสามารถทำอย่างนี้ได้ในเมื่อสังคมมันผิดปกติ
- CNN
Myanmar's military is killing peaceful protesters. Here's what you need to know

- USATODAY
What's happening in Myanmar? Military coup and protests explained visually

No comments:

Post a Comment