โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Guardian
More than 90% of female doctors have faced sexism at work, finds BMA
สมาคมการแพทย์อังกฤษ(BMA)พบว่า มากกว่า 90% ของแพทย์หญิงเคยเจอกับการเอาเปรียบทางเพศในที่ทำงาน

Nine in 10 female doctors have experienced sexism at work in the UK, including unwanted physical contact, denial of opportunities and being asked to massage male colleagues in meetings.
เก้าในสิบคนของแพทย์หญิงเคยประสบกับการเอาเปรียบทางเพศในที่ทำงานในประเทศอังกฤษ รวมทั้งการสัมผัสทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์, การปฏิเสธโอกาส และการถูกขอให้นวดเพื่อนร่วมงานเพศชายในการประชุม

The findings have emerged from a survey of medics by the British Medical Association, which said the results were appalling and the incidents made for shocking reading.
การค้นพบนี้เกิดจากการสำรวจแพทย์โดยสมาคมการแพทย์ประเทศอังกฤษ ซึ่งกล่าวว่าผลที่ได้มานั้นน่าตกใจ และเหตุการณ์นั้นทำให้การอ่านเป็นเรื่องน่าสะพรึง

The doctors’ union sought members’ views and experiences in response to the Everyday Sexism in the NHS campaign, which is run by Dr Chelcie Jewitt, a trainee hospital doctor.
มุมมองและประสบการณ์จากสมาชิกประเภทสรรหาของสมาพันธ์แพทย์ในการตอบคำถามเรื่องการกีดกันทางเพศทุกวันนี้ ในโครงการของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติประเทศอังกฤษที่ดำเนินการโดยดอกเตอร์เชลซี จิววิท ผู้เป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาล

It attracted 2,458 responses, of which 82% were from female doctors and 16% from male medics.
มีผู้เข้าร่วม 2,458 คน จากทั้งหมดมาจากแพทย์ที่เป็นเพศหญิง 82% และ16% จากแพทย์ชาย

The survey shows that 91% of female doctors have experienced sexism at work. It found that, while just 4% of men felt that their clinical ability had been doubted or undervalued because of their gender, 70% of women who responded said that it had.
การสำรวจแสดงให้เห็นว่า 91% ของแพทย์หญิงเคยประสบกับการเอาเปรียบทางเพศในที่ทำงาน มันพบว่า ขณะที่มีแพทย์ชายแค่ 4% เท่านั้นที่รู้สึกว่าความสามารถทางด้านคลินิกของพวกเขานั้นถูกสงสัย หรือถูกประเมินต่ำเกินไปเพราะเรื่องเพศของพวกเขา โดยมี 70% ของผู้หญิงที่ตอบว่าเคยมีความรู้สึก

Almost one-third (31%) of female doctors had experienced unwanted physical conduct in their workplace, while more than the 23% of male medics had. Similarly, 56% of women had received unwanted verbal comments related to their gender, but only 28% of men had done so.
เกือบหนึ่งในสาม(31%)ของแพทย์เพศหญิงเคยมีประสบการณ์การกระทำทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์ในสถานที่ทำงาน ขณะที่มากกว่า 23% ของหมอเพศชายเคยมี ในแบบที่คล้ายกันนั้น มี 56% ของผู้หญิงเคยได้รับความคิดเห็นที่ไม่ได้ต้องการด้วยการพูดที่มีความเกี่ยวข้องมาจากเรื่องเพศ แต่มีเพียง 28% ของเพศชายเท่านั้นที่เคยได้รับในแบบเดียวกัน

Two in five (42%) of female and male doctors who had witnessed or experienced sexism felt that they could not report it.
มีสองในห้า(42%) ของแพทย์เพศหญิงและเพศชาย ที่เคยพบเห็นหรือเคยประสบกับการเอาเปรียบทางเพศรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถรายงานมันได้

คำศัพท์ข่าว
- clinical (adj) = ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยจริงมากกว่าการศึกษาเชิงทฤษฎี
- conduct (n, v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- denial (adj) = ให้การปฏิเสธ
- emerge (v) = ออกมา, โผล่ออก, ปรากฏตัว
- experience (v) ประสบ, สัมผัสประสบการณ์
- female (adj) = เพศหญิง
- one-third (compound) = หนึ่งในสาม
- physical = ทางกายภาพ, ทางร่างกาย
- sexism (n) การแสดงออกใดๆที่มีพื้นฐานมาจากการให้ความสำคัญแก่เพศ(โดยเฉพาะเพศหญิง)ไม่เท่าเทียมกัน
- sexism (n) = การเหยียดเพศ, ความอคติต่อผู้หญิง
- underrate (v) = ประเมินค่าต่ำเกินไป - unwanted (adj = ที่ไม่พึงประสงค์
- witness (v) = พบเห็น
- workplace (n) = สถานที่ทำงาน

- Dailymail
End 'Carry On Doctor culture': More than 90% of female doctors have faced sexism at work including unwanted physical contact and being asked to massage male colleagues as medic calls for 'culture shift'

- Londongaymers
We're digitally joining the #ActiBlizzWalkout in protest of the misogyny, harrassement and sexism lawsuit against Activison Blizzard, in solidarity with those who have been affected

- BBC Asian Network
According to a report, 90% of female doctors have experienced sexism at work. From lack of opportunities, to feeling undervalued and unwanted attention from male colleagues. Does that sound familiar? Share your story.

- The BMA
Our new survey findings shows workplace sexism is still all too common in medicine.


แหล่งข่าว : Reuters
Taliban promises security at Kabul airport but IS threats can't be ignored -Western diplomat
ตาลีบันให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยที่สนามบินคาบูล แต่ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายไอเอสก็ไม่อาจละเลยได้ - นักการทูตตะวันตก

Aug 26 (Reuters) - Taliban cadres have promised to provide security outside Kabul airport, but intelligence reports of an imminent threat from Islamic State militants cannot be ignored, a NATO country diplomat in the Afghan capital said on Thursday.
26 สิงหาคม (รอยเตอร์) - ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตาลีบันสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยนอกสนามบินคาบูล แต่รายงานข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามไม่สามารถละเลยได้ นักการทูตกลุ่มประเทศนาโต้ ในเมืองหลวงอัฟกานิสถานกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

The diplomat, speaking on condition of anonymity, was referring to warnings by Australia and the United States to its citizens to vacate the area outside the airport immediately because of the reports.
นักการทูตซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกล่าวถึงคำเตือนของออสเตรเลีย และสหรัฐให้พลเมืองของตนออกจากพื้นที่นอกสนามบินทันทีเนื่องจากรายงาน

Thousands of people desperate to flee the country are gathered at the gates of the airport.
คนเป็นพันหมดหวังหนีออกนอกประเทศมารวมตัวกันที่ประตูสนามบิน

"Western forces, under no circumstances, want to be in a position to launch an offensive or a defensive attack against anyone in Afghanistan," the diplomat added.
“กองกำลังตะวันตก ไม่ต้องการที่จะอยู่ในสถานะเปิดฉากรุก หรือตั้งรับการโจมตีกับใครก็ตามในอัฟกานิสถาน", นักการทูตกล่าวเสริม

"Our mandate is to ensure evacuations end on Aug. 31."
"ภารกิจของเราคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอพยพสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม"

คำศัพท์ข่าว
- anonymity (n) = สงวนชื่อ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- circumstance (n) = เหตุการณ์แวดล้อม
- diplomat (n) = นักการทูต
- imminent (adj) = ที่จะเกิดขึ้่นเร็ว ๆนี้
- intelligence (n) = ข่าวกรอง, ข้อมูลลับ
- mandate (n, v) = คำสั่ง, ข้อบังคับข้อบังคับให้ปฏิบัติ (คำสั่งอย่างเป็นทางการให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)
- outside = ข้างนอก, ด้านนอก
- threat (n) = ข่มขู่, คุกคาม
- under no circumstances = (ย้ำว่าต้องไม่เกิดเรื่องขึ้นแน่นอน)
- Western forces = กองกำลังทหารกลุ่มชาติตะวันตก

- BBC
Canada ends Afghanistan evacuation mission, leaving some Canadians and Afghan allies stranded


แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Wenatcheeworld
Mexico City taps solar energy to clean up historic Aztec-era canals
เม็กซิโกซิตี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำความสะอาดคลองยุคแอซเท็ก อันเก่าแก่

MEXICO CITY — Mexican scientists have developed a unique “nanobubble” system using solar energy to improve water quality in the canals of Mexico City’s famous Xochimilco ecological zone, a popular tourist attraction.
เม็กซิโกซิตี้ — นักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกันได้พัฒนาระบบ "นาโนบับเบิ้ล" ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองเขตนิเวศวิทยาโซชิมินโก ที่มีชื่อเสียงของเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

Officials in Mexico City have been focused on cleaning up the long-polluted waters of Xochimilco, a UNESCO World Heritage Site and one of the few areas of the capital that still boasts canal networks dating back to Aztec times.
เจ้าหน้าที่ในเม็กซิโกซิตี้ให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดแหล่งน้ำที่มีมลพิษมายาวนานของเขตโซชิมินโกซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ของเมืองหลวงที่ยังคงอวดได้ว่ามีสาขาลำน้ำคลองที่ย้อนวันเวลากลับไปถึงสมัยแอซเท็ก

A team of researchers from the Center for Research and Advanced Studies (Cinvestav) has developed a method using solar energy to activate a pump that sends cleansing “nanobubbles” into the water.
ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัย และการศึกษาขั้นสูง (ซินเวสตาฟ)ได้พัฒนาวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำให้ปั๊มทำงานโดยส่ง "ฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว" ที่เป็นตัวทำความสะอาดลงไปในน้ำ

The bubbles help oxygenate the water, eliminating harmful pollutants and reducing greenhouse gas emissions, which leads to healthier flora and fauna, according to Refugio Rodriguez Vazquez, a Cinvestav researcher.
ฟองอากาศช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ขจัดมลพิษที่เป็นอันตรายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้พืชและสัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้น, อ้างอิงจากเรฟูจิโอ โรดริเกซ วาซเกซ นักวิจัยของศูนย์วิจัยซินเวสตาฟ

“We’ve seen in the places that we have bubbled a good proliferation of the Montezuma frog,” Rodriguez said, referring to one of Mexico’s native amphibian species.
“เราเคยเห็นในสถานที่ที่เราได้เติมฟองอากาศว่ามีการการขยายพันธุ์อย่างดีของกบมอนเตซูมา”,โรดริเกซ กล่าว ซึ่งหมายถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพื้นเมืองของเม็กซิโก

Xochimilco is known for “chinampas,” floating beds of farm produce cultivated by the Aztecs in the 14th century to feed the population of the pre-Hispanic city.
โซชิมิลโก เป็นที่รู้จักกันจาก "ชินัมปาส์" ที่เป็นแผงพื้นลอยน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก สร้างโดยชาวแอซเท็กในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนของเมืองยุคก่อนพรีฮิสแพนิค

The nanobubble system enables local farmers “to be able to work on their chinampas and make them productive by having a cleaner environment and conditions,” Rodriguez said.
ระบบนาโนบับเบิ้ลนี้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำงานได้บนพื้นที่เพาะปลูกลอยน้ำของพวกเขา และทำให้พวกเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยการมีสิ่งแวดล้อมและสภาวะที่สะอาดขึ้น", โรดิเกซ กล่าว

The Cinvestav team said the nanobubble system was also being applied in two water treatment plants.
ทีมซินเวสตาฟกล่าวว่า ระบบนาโนบับเบิ้ลนี้กำลังถูกใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียอีกสองแห่งด้วย

คำศัพท์ข่าว
- Aztec-era (compound) = ยุคแอซเท็ก
- boast (v) = คุยโว, โอ้อวด
- chinampa (n) = พื้นที่เพาะปลูกลอยน้ำ
- Cinvestav = ศูนย์วิจัยซินเวสตาฟของเม็กซิโกซิตี้
- cleansing (adj) = การชำระล้าง, การทำให้สะอาด
- cultivate (v) = ใช้ทำการเพาะปลูก
- eliminate (v) = ขจัด, กำจัด
- emission (n) = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- greenhouse gas emissions = การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- harmful (adj) = เป็นภัย, ซึ่งทำให้เกิดอันตราย
- improve (v) = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- long-polluted (compound) = ปนเปื้อน/เป็นมลพิษมานาน
- method (n) = วิธีการ, วิธีดำเนินการ
- Montezuma = มอนเตซูมา กบสายพันธุ์พื้นเมือง
- nanobubble = โนบับเบิ้ล
- oxygenate (v) = เติม/เพิ่ม/ให้ออกซิเจน
- pre-hispanic (compound) = ยุคก่อนการเข้ามาของสเปนในเม๊กซิโกและการล่าอาณานิคมของยุโรป
- productive (adj) = ให้ผลดี , อุดมสมบูรณ์
- proliferation (n) = การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
- Refugio Rodriguez Vazquez = เรฟูจิโอ โรดริเกซ วาซเกซ (นักวิจัยของศูนย์วิจัยซินเวสตาฟ)
- solar energy = พลังงานแสงอาทิตย์
- unique (adj) = ไม่ซ้ำ, ไม่เหมือนใคร
- water treatment plant = โรงงานบำบัดน้ำ
- Xochimilco = โซชิมิลโก (ตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี )
- Xochimilco = โซชิมิลโก (เมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี )


แหล่งข่าว : BBC
Taliban to US: Don't encourage Afghans to leave, we need them
ตาลีบันถึงสหรัฐฯ: อย่าสนับสนุนให้ชาวอัฟกันออกไป เราต้องการพวกเขา

Foreign countries should stop encouraging Afghans to leave as the country needs their talents, a Taliban spokesman has said.
โฆษกกลุ่มตาลีบันกล่าวว่า ต่างประเทศควรหยุดสนับสนุนให้ชาวอัฟกันเดินทางจากไป เนื่องจากประเทศต้องการความสามารถของพวกเขา, โฆษกตาลีบันกล่าว

Zabihullah Mujahid said Afghan nationals should head back to their homes, jobs and normal life, as there was “no danger” to them, adding: “Let’s live together."
ซาบีฮุลเลาะห์ มูจาฮิด กล่าวว่า ชาวอัฟกันควรกลับไปบ้าน, ทำงานและใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจาก “ไม่มีอันตรายใด” และเสริมว่า “ขอให้มาอยู่ด้วยกัน”

He told a press conference that “war for us has finished", and it did not want any war or fighting.
เขาบอกในงานแถลงข่าวว่า “สงครามสำหรับพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว” และไม่ต้องการให้มีสงครามหรือการต่อสู้ใดๆอีก

Mr Mujahid also said Afghans were not allowed to go to Kabul airport, but foreigners could go there.
นายมูจาฮิดยังกล่าวด้วยว่า ชาวอัฟกันไม่ได้รับอนุญาตให้ไปสนามบินคาบูล แต่ชาวต่างชาติสามารถไปที่นั่นได้

คำศัพท์ข่าว
- a press conference = การแถลงข่าว
- be allowed = ได้รับอนุญาต (Passive Voice)
- encourage (v) = กระตุ้น, ส่งเสริม, ให้การสนับสนุน
- foreigner (n) = ชาวต่างชาติ
- stop encouraging = หยุดการส่งเสริม(stop + gerund = หยุดทำ)

- VOX
The 3 things experts are watching to evaluate the Taliban

- APNEWS
The Latest: Mexico accepts its 1st group of Afghan refugees

- ABC
US will stick to August 31 deadline for withdrawal from Afghanistan, Joe Biden says

- Businessinsider
Taliban says it won't allow Afghans to reach Kabul airport as UN warns of 'credible' reports of executions

- State
Secretary Antony J. Blinken On Afghanistan

- USATODAY
Latest on Afghanistan: Biden says US 'on a pace' for Aug. 31 pullout; Taliban block Afghans from airport

- Inews
Taliban says it will stop allowing Afghans to go to Kabul airport and 31 August deadline cannot be extended

- Reuters
White House expects qualified Afghans to leave country despite Taliban request

- Independent
Taliban ask Americans not to encourage Afghans to leave country: ‘We need their talent’

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น