โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 24, 2021

การบังคับคนให้สูญหายเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน

แหล่งข่าว : Bangkok Post
On torture and enforced disappearances
เกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

The House's approval of bills on the prevention and suppression of torture and enforced disappearances last week is a welcome development to the human rights issue in Thailand.
การอนุมัติร่างกฏหมายของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการป้องกัน และการปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นการพัฒนาที่น่ายินดีต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

These four bills are being vetted by the House's special committee and will be merged into a final bill for parliament to vote on in November.
ร่างกฎหมายทั้งสี่นี้กำลังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการพิเศษของสภาและจะถูกรวมเข้ากับร่างกฎหมายขั้นสุดท้ายเพื่อให้รัฐสภาลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน

The international impetus for the new law is the fact that Thailand is a party to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CAT).
แรงผลักดันระหว่างประเทศ สำหรับกฎหมายใหม่คือการที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)

The new law will also facilitate Thailand’s ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED) --the international convention that Thailand had signed but has not yet ratified to be fully effective.
กฎหมายฉบับใหม่จะอำนวยความสะดวกในการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทุกคนของประเทศไทยด้วยจากการบังคับบุคคลให้สูญหาย (CED) -- อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ ประเทศไทยได้ลงนามแล้วแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลสมบูรณ์

The local impetus is due to the case of the policeman in Nakhon Sawan province caught red-handed, torturing a drug suspect to death.
แรงผลักดันในท้องที่นี้เนื่องจากการที่ตำรวจในจังหวัดนครสวรรค์ถูกจับได้คาหนังคาเขา ทรมานผู้ต้องสงสัยเสพยาจนเสียชีวิต

คำศัพท์ข่าว
- catch red-handed (idiom) = จับได้ขณะกระทำผิด, คาหนังคาเขา
- enforced (adj) = โดยถูกบังคับ
- enforced (adj) = ที่ซึ่งบังคับ
- enforced disappearance = การบังคับบุคคลให้สูญหาย
- impetus (n) = แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น
- party (n) = คณะ, กลุ่ม, ภาคี, ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย, พรรคการเมือง
- ratification (n) = การให้สัตยาบัน
- suppression (n) = การปราบปราม
- torture (n) = การทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวด
- welcome (adj) = เป็นที่น่ายินดี

แหล่งข่าว : Prachatai
AIl calls for Thailand to pass a law which offers justice to victims, after the Thai parliament voted yesterday (16 Sep) to approve the first reading of a bill criminalizing torture and enforced disappearance.

แหล่งข่าว : HRW
Thailand: Outlaw Torture, Enforced Disappearances

แหล่งข่าว : APT
Thailand: APT welcomes progress to end torture and enforced disappearances

No comments:

Post a Comment