โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 8, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 08-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Scientists expect Covid-19 to eventually become endemic, something we learn to live with. But endemic diseases can take many forms, few of them harmless. We explored the possibilities.
นักวิทยาศาสตร์คาดว่าในที่สุดโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นและเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย แต่โรคประจำถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบซึ่งน้อยมากในจำนวนนี้ที่ไม่มีอันตราย เราสำรวจแล้วถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนี้

คำศัพท์ข่าว
- disease (n) = โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
- endemic (n) = โรคประจำท้องถิ่น(โรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในพื้นที่เฉพาะ)
- eventually (adv) = ในที่สุด
- influenza (n) = ไข้หวัดใหญ่
- learn (v) = เรียน, เรียนรู้, ศึกษา
- malaria (n) = ไข้มาลาเรีย/ไข้จับสั่น
- measle (n) = โรคหัด
- possibility (n) = ความเป็นไปได้, สิ่งที่เป็นไปได้


แหล่งข่าว : New York Times
What endemic Covid might look like remains a mystery, in part because we are still in the acute phase of the pandemic.
การระบาดของโรคโควิดเฉพาะถิ่นจะเป็นอย่างไรยังคงเป็นปริศนา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรายังอยู่ในระยะรุนแรงของการระบาดใหญ่

คำศัพท์ข่าว
- acute (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง
- mystery (n) = ลึกลับ, ปริศนา
- might (Modal Verb) = อาจจะ(เวลาใช้ต้องตามด้วยV1เสมอ)
- phase (n) = ช่วง, ระยะ, ตอน, ขั้นตอน, ระดับขั้น
- remain (v) = ยังคงอยู่


แหล่งข่าว : New York Times
An endemic disease is one that persists, with a constant, predictable or expected presence. These diseases can be mild or deadly and can infect millions of people each year. Some kill hundreds of thousands.
โรคเฉพาะถิ่นคือโรคที่ยังคงมีอยู่ โดยมีอยู่อย่างต่อเนื่อง คาดเดาได้หรือคาดถึงการปรากฏ โรคเหล่านี้อาจไม่รุนแรงหรือถึงตายได้ และอาจทำให้ติดเชื้อได้หลายล้านคนในแต่ละปี มีบางโรคคร่าชีวิตหลายแสนคน

คำศัพท์ข่าว
- constant (adj) = คงที่, ต่อเนื่อง
- deadly (adj) = ร้ายแรงถึงชีวิต, มฤตยู, มรณะ(เป็นอันตรายถึงตายได้)
- expected (adj) = คาดหวัง, คาดการณ์
- hundreds of thousands = จำนวนหลายแสน
- infect (v) = ติดเชื้อ, ทำให้ติดเชื้อ
- mild (adj) = อ่อนโยน, ไม่รุนแรง
- predictable (adj) = คาดเดาได้ (เมื่อมองเห็นได้ง่าย หรือ ทำนายสื่งที่เกิดขึ้นในอนาคต )
- presence (n) = อยู่, อยู่ในพื้นที่ (แสดงถึงความจริง, การมีตัวตนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง)
- persist (v) = ดำเนินต่อไปอย่างแน่วแน่, ยืดเยื้อต่อไป


แหล่งข่าว : New York Times
Much of what is known about the transition out of pandemics comes from flu — humans have witnessed four influenza pandemics in the last 100 years. It took the 1918 pandemic three years to settle and some cities had a serious 1920 wave.
ส่วนใหญ่ที่รู้กันเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากการระบาดใหญ่นั้นมาจากไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมนุษย์ได้เห็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาแล้วสี่ครั้งในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา การระบาดใหญ่ในปีค.ศ.1918 ใช้ระยะเวลาสามปีในการยุติ และบางเมืองก็เจอคลื่นการระบาดรุนแรงของโรคในช่วงปี ค.ศ.1920

คำศัพท์ข่าว
- pandemic (แพนเดมิค) (n) = การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ทุกพื้นที่/ระบาดทั่วโลก
- transition (n) = การเปลี่ยนผ่าน
- wave (n) = คลื่น, ระลอกคลื่น, คลื่นพลัง(ในขาวหมายถึง คลื่นการระบาดของโรค)
- witness (v) = ให้การเป็นพยาน, เห็นเหตุการณ์


แหล่งข่าว : New York Times
Public health experts say that Covid can’t be eliminated, so control measures like vaccinations and treatments will help determine the size and course of future waves.
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างกล่าวว่าโควิดนั้นไม่สามารถถูกกำจัดให้สิ้นซากได้ ดังนั้นมาตรการควบคุมเช่น การฉีดวัคซีนและการรักษาจะช่วยกำหนดขนาดและทิศทางของคลื่นการระบาดในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- course (n) = คอร์ส, หลักสูตร, แนวทาง, กระบวนการ
- be eliminated = ถูกกำจัดให้สิ้นซาก(Passive Voice)
- eliminate (v) = ขจัด, กำจัด, กำจัดให้สิ้นซาก
- measure (n) = มาตรการ
- treatment (n) = การบำบัดรักษา, ดูแลปฏิบัติ
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีน

No comments:

Post a Comment