โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 19, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 19-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
A handful of monkeypox cases have now been reported in Britain, Portugal, Spain and the United States — raising alarm. The viral disease spreads through close contact and was first found in monkeys.
จำนวนที่ไม่มากนักของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงได้ถูกรายงานในสหราชอาณาจักร, โปรตุเกตุ, สเปนและสหรัฐอเมริกา กำลังทำให้มีการตื่นตัว โรคติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและพบครั้งแรกในลิง
Here's what scientists know so far
นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้จนถึงขณะนี้

Monkeypox is a virus that causes fever symptoms as well as a distinctive bumpy rash. There are two main strains: the Congo strain, which is more severe – with up to 10% mortality – and the West African strain, which has a fatality rate in about 1% of cases
โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่มีไวรัสทำให้เกิดอาการไข้และผื่นคันที่มีลักษณะเฉพาะ มีสองสายพันธุ์หลักได้แก่ สายพันธุ์คองโกซึ่งรุนแรงกว่าโดยมีผู้เสียชีวิตได้มากถึง10% และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 1% ของผู้ติดเชื้อ

The virus spreads through close contact, both in spillovers from animals and, less commonly, between humans.
ไวรัสแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิด ทั้งในการข้ามมาจากสัตว์และระหว่างมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปพบได้น้อยกว่า

It was first found in monkeys in 1958, hence the name, although rodents are now seen as the probable main animal host
โรคนี้พบครั้งแรกในลิงในปี ค.ศ.1985 จึงเป็นที่มาของชื่อ แม้ว่าตอนนี้จะมองว่าสัตว์ฟันแทะอาจเป็นสัตว์กลุ่มหลักที่เชื้อนี้อาศัยอยู่

One possible scenario behind the rise in cases is increased travel as COVID restrictions are lifted.
สถานการณ์หนึ่งที่เป็นไปได้เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ คือการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของโควิดได้ถูกยกเลิกไป

Monkeypox puts virologists on the alert because it is in the smallpox family, although it causes less serious illness
โรคฝีดาษลิงทำให้นักไวรัสวิทยาตื่นตัวเพราะมันอยู่ในตระกูลไข้ทรพิษ แม้ว่าจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่า

คำศัพท์ข่าว
- be lifted = ถูกยกขึ้น/ถูกยกออก/ถูกยกเลิก(Passive Voice)
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- bumpy rash (n) = ผดผื่น, ตุ่มคัน
- distinctive(adj) = มีความพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ(ที่ชัดเจน/โดดเด่น)
- fatality rate = อัตราการเสียชีวิต
- host (n) = พืชหรือสัตว์อื่นอาศัยอยู่เป็นปรสิต/เชื้อโรค
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง
- mortality (n) = การเสียชีวิต
- rodent (n) = สัตว์ประเภทฟันแทะและเลี้ยงลูกด้วยนม
- scenario (n) = เค้าโครงสถานการณ์ (แผนการ, สถานการณ์/ เรื่องราว/ บทละคร ที่กำหนดไว้แล้ว)
- smallpox (n) = โรคฝีดาษ, ไข้ทรพิษ
- spillover (n) = การเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่มีผลกระทบไปอีกที่หนึ่ง(มักใช้บรรยายถึงการติดเชื้อข้ามระหว่างคนกับสัตว์)
- strain (n) = สายพันธุ์
- up to (adv) = จำนวนสูงสุดแต่ไม่เกินค่าที่ระบุ

No comments:

Post a Comment