โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 17-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
BREAKING: The FDA has authorized the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for kids as young as six months old, finding them both safe and effective.
ด่วน: องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาให้สำหรับเด็กถึงอายุ 6 เดือน โดยพบว่าวัคซีนทั้งสองปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ข่าว
- as young as = เด็กในวัยเท่ากับ..
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- FDA (Food Drug administration) = องค์การอาหารและยา(สหรัฐ)


แหล่งข่าว : ABC
This comes after the FDA's committee of independent experts voted to recommend the Moderna vaccine for kids under 6, which is a two-dose vaccine, and the Pfizer vaccine for kids under 5, a three-dose vaccine, on Wednesday.
การอนุมัตินี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระขององค์การอาหารลงคะแนนตัดสินใจที่จะแนะนำวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นแบบวัคซีนสองโดสให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และวัคซีนไฟเซอร์ ที่เป็นแบบวัคซีนสามโดสให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในวันพุธ

Both votes were unanimous.
การลงคะแนนตัดสินใจทั้งสองครั้งเป็นเอกฉันท์

คำศัพท์ข่าว
- committee (n) = คณะกรรมการ
- independent (adj) = อิสระ, เป็นกลาง, ไม่อยู่ในสังกัดใคร
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ
- unanimous (adj) = เอกฉันท์, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


แหล่งข่าว : Reuters
The Omicron variant of coronavirus is less likely to cause long COVID than previous variants, according to the first peer-reviewed study of its kind from the United Kingdom
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอาการลองโควิดได้น้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า จากการศึกษาตรวจทานครั้งแรกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องจากสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- peer-reviewed (compound) = การตรวจผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่น
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : CNN
FDA authorizes use of Moderna and Pfizer's Covid-19 vaccines for children as young as 6 months.
องค์การอาหารและยาสหรัฐอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา และไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

คำศัพท์ข่าว
- authorize (v) = อนุมัติ, อนุญาต(US)


แหล่งข่าว : AFP
BREAKING US approves Pfizer and Moderna Covid-19 vaccines for youngest children, from six months upwards
ด่วน สหรัฐฯอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุน้อยที่สุดตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

คำศัพท์ข่าว
- approve (v) = อนุมัติ
- upwards (adv) = ขึ้นสูง, เหนือขึ้นไป
- youngest (adj) = อายุน้อยที่สุด

No comments:

Post a Comment