โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 9, 2022

นิวซีแลนด์ : เกษตรกรจะต้องจ่ายภาษีการปล่อยก๊าซมลพิษของปศุสัตว์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


การเก็บภาษีค่าก๊าซมลพิษจากปศุสัตว์ อย่าง แกะและวัว-ควาย เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
เนื่องจากสัตว์เคี้ยวเอื้องเหล่านี้จะปล่อยมลพิษเป็นก๊าซมีเทนจากในท้องซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยอาหาร ซึ่งจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าก๊าซคาร์บอนในรถยนต์หลายเท่า

คำศัพท์ข่าว
- belching (adj) = เกี่ยวกับการเรอ
- burp (n) = การเรอ(ในสัตว์เคี้ยวเอื้องจะมีก๊าซมีเทน)
- cattle (n) = วัว-ควาย (คำใช้เรียกโดยรวมของ สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่มีเขาและกีบเช่น วัว ควาย กระทิง, จามรี)
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- greenhouse gas (n) = ก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา


แหล่งข่าว : BBC
New Zealand plan to tax cow and sheep burps in bid to tackle climate change
นิวซีแลนด์วางแผนเก็บภาษีการเรอของวัว-ควายและแกะ ในความพยายามที่จะรับมือภาวะโลกร้อน

คำศัพท์ข่าว
- plan (v) = วางแผน, คิดแผน
- tax (v) = เก็บภาษี


แหล่งข่าว : Reuters
New Zealand releases a draft plan to put a price on agricultural emissions in a bid to tackle one of the country's biggest sources of greenhouse gases — belching sheep and cattle
นิวซีแลนด์ออกร่างแผนเพื่อกำหนดราคาสำหรับการปล่อยมลพิษทางการเกษตรในการความพยายามที่จะจัดการกับแหล่งก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งก็คือแกะและวัวควายที่เรอ

คำศัพท์ข่าว
- agricultural (adj) = ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
- bid (n) = ความพยายาม, การยื่นเสนอ
- draft plan (n) = ร่างแผน (นโยบาย/โครงการที่รออนุมัติ)
- put a price on (phrase) = ตั้งราคา/กำหนดราคาเกี่ยวกับ
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยผลงาน


แหล่งข่าว : NBC News
New Zealand releases a draft plan to put a price on agricultural emissions in a bid to tackle one of the country’s biggest sources of greenhouse gases, belching sheep and cattle.
นิวซีแลนด์ออกร่างแผนเพื่อกำหนดราคาเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษทางการเกษตรในความพยายามเพื่อจัดการกับแหล่งก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งก็คือเรอของแกะและวัว-ควาย

คำศัพท์ข่าว
- put a price on (phrase) = ตั้งราคา/กำหนดราคาเกี่ยวกับ
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยข่าว, ปล่อยผลงาน


แหล่งข่าว : Reuters
New Zealand to price sheep and cow burps to cut greenhouse gases
นิวซีแลนด์จะตั้งราคาเรอของแกะและวัวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

คำศัพท์ข่าว
- burp (n) = การเรอ
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- price (v) = ตั้งราคา/ตีราคา/กำหนดราคา
- greenhouse gas (n) = แก๊ซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก


แหล่งข่าว : Mail Online
Farmers face paying tax on BURPS from their cows and sheep in bid to slash greenhouse gas emissions in New Zealand
บรรดาเกษตรกรต้องเผชิญกับภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับการเรอจากวัวและแกะของพวกเขาเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิวซีแลนด์

คำศัพท์ข่าว
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- greenhouse gas emission = ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- slash (v) = ตัด, เฉือน, หั่น (ลดจำนวน/ปริมาณ)


แหล่งข่าว : Sky News
New Zealand unveils plan to slap a tax on cow and sheep burps to cut greenhouse gas methane
นิวซีแลนด์เผยแผนเก็บภาษีเรอวัว-แกะ เพื่อลดก๊าซมีเทนจากก๊าซเรือนกระจก

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- slap a tax = เก็บภาษี
- unveil (v) = เปิดป้าย/เปิดงาน/เปิดผ้าคลุม/เปิดเผย/ประกาศให้รู้ทั่วไป(อย่างเป็นทางการ)

No comments:

Post a Comment