โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 20, 2022

ฟินาห้ามนักกีฬาหญิงข้ามเพศลงแข่งว่ายน้ำกับหญิงแท้เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ห้ามนักกีฬาหญิงข้ามเพศลงแข่งว่ายน้ำกับหญิงแท้ ถ้าจะแข่งต้องผ่านการแปลงเพศก่อนเข้าสู่ระยะวัยรุ่นเพศชาย หรือมีการควบคุมระดับฮอร์โมนเพศชายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนอายุ 12 ปีคำศัพท์ข่าว
- athlete (n) = นักกีฬา
- elite (adj) = อีลีท ระดับชั้นนำ, ระดับชั้นยอด, ศักยภาพสูง(กลุ่มที่เหนือกว่าในด้านความสามารถ/คุณภาพ)
- elite competition = การแข่งขันในระดับชั้นนำ(ในข่าวหมายถึงระดับ สากล/นานาชาติ/โลก)
- event (n) = งานที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ
- compete (v) = แข่งขัน
- male puberty = วัยเจริญพันธุ์ของเด็กชาย, วัยรุ่นชายที่มีวุฒิภาวะทางเพศและสามารถสืบพันธุ์
- transgender (adj) = เกี่ยวกับคนข้ามเพศ(อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และเพศไม่ตรงเพศที่เกิด)
- transgender athlete (n) = นักกีฬาข้ามเพศ, นักกีฬาที่แปลงเพศแล้ว
- women’s events = งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับผู้หญิง

- Fina = ฟิน่า, สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ
- International Swimming Federation = สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(จากCNN)
- World swimming’s governing body = สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(จากABC)
- Swimming’s global governing body = สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(จากThe Wall Street Journal)

- global (adj) = สากล, ระดับโลก, ระดับนานาชาติ
- international (adj) = สากล, ระดับโลก, ระดับนานาชาติ
- world (adj) = สากล, ระดับโลก, ระดับนานาชาติ


แหล่งข่าว : CNN
The International Swimming Federation has voted to approve a new policy that will restrict most transgender athletes from competing in elite women's aquatics competitions.
สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติได้ลงมติอนุมัตินโยบายใหม่ที่จะจำกัดนักกีฬาข้ามเพศส่วนใหญ่จากการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาทางน้ำหญิงชั้นแนวหน้า

คำศัพท์ข่าว
- aquatic (adj) = เกี่ยวกับน้ำ
- approve (v) = อนุมัติ
- vote (v) = ลงมติ, ลงคะแนน


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Swimming’s global governing body, FINA, barred almost all transgender women from competing in the women’s category in international events
ฟินา สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติสั่งห้ามสาวข้ามเพศเกือบทั้งหมดเข้าแข่งขันประเภทหญิงในรายการระดับนานาชาติ

คำศัพท์ข่าว
- bar (v) = ปิดกั้น (ป้องกันการกระทำบางอย่าง)
- category (n) = หมวดหมู่


แหล่งข่าว : Fox News
DISQUALIFIED: The 'gender inclusion policy' will only permit swimmers who transitioned before the age of 12 to compete in women’s events.
ตัดสิทธิ์: 'นโยบายการรวมกลุ่มเพศ' จะอนุญาตเฉพาะนักว่ายน้ำที่แปลงเพศก่อนอายุ 12 ปีเพื่อแข่งขันในกิจกรรมของผู้หญิง
- inclusion (n) = การจัดรวมกลุ่มสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน
- permit (v) = อนุญาต, ยอมให้(ค่อนข้างเป็นทางการมากกว่า allow)
- transition (v) = เปลี่ยนถ่าย, เปลี่ยนแปลง(ในข่าวหมายถึงแปลงเพศ)


แหล่งข่าว : BBC
Fina bars transgender swimmers from women's elite events if they went through male puberty
ฟีน่าห้ามนักว่ายน้ำข้ามเพศจากงานการแข่งขันสำหรับผู้หญิง หากพวกผ่านเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเด็กชายแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- Fina = ฟีน่า, สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ
- through (ตรู) (adv, prepo) = ผ่าน (ช่องทาง/สถานการณ์/กระบวนการ/วัตถุ)

No comments:

Post a Comment