โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 10, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 11-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
About 66,000 people in Southeast Asia are infected each year with SARS-related coronaviruses, and nearly 500 million people live near habitats where bat hosts of those viruses are found, according to a study
ในแต่ละปี มีผู้คนประมาณ 66,000 คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกทำให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องกับโรคซาร์ส และมีเกือบ 500 ล้านคนอาศัยใกล้ถิ่นที่อยู่ที่พบค้างคาวซึ่งเป็นที่อาศัยของไวรัสเหล่านั้น, อ้างอิงตามงานศึกษาชิ้นหนึ่ง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- each year (adv) = ในแต่ละ, ของแต่ละปี
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)
- infect (v) = ติดเชื้อ
- SARS-related (compound) = โรคซาร์สมีส่วนเกี่ยวข้อง


แหล่งข่าว : Reuters
Hong Kong's Cathay Pacific Airways posted a first-half loss of $637 million, narrowing from the previous year, as easing COVID quarantine rules boosted passenger numbers
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคของฮ่องกงแสดงผลขาดทุนในครึ่งปีแรก 637 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการผ่อนคลายกฎกักกันโรคโควิดทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- ease (v) = คลาย, ผ่อนปรน
- first-half (compound) = ครึ่งแรก
- narrow (v) = ทำให้แคบลง, ทำให้น้อยลง
- quarantine (n) = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- post (v) = ปิดประกาศ, โพสต์ข้อมูลสู่โลกออนไลน์

No comments:

Post a Comment