โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 22, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 22-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
The world's human population is forecast to surpass 8 billion in the coming months. Compared to ants, that is a mediocre milestone.
ประชากรมนุษย์ทั่วโลกถูกคาดการณ์ว่าจะพุ่งเกิน 8 พันล้านคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (แต่)เมื่อเปรียบเทียบกับ(จำนวน)มด นั่นเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับปานกลาง


คำศัพท์ข่าว
- coming (adj) = ใกล้เข้ามา, เหตุการณ์จะเกิดขึ้น/กำลังเริ่มต้น
- compare (v) = เปรียบเทียบ
- mediocre (adj) = ปานกลาง, ระดับกลาง ๆ
- milestone (n) = ช่วงเหตุการณ์สำคัญ
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- surpass (v) = เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า

forecast เขียนได้สองแบบ
- forecast/forecast/forecast (Irregular-Verb แบบที่่1-2)
- forecast/forecasted/forecasted (Irregular-Verb แบบที่่2-2)


แหล่งข่าว : CBS News
With recent polls showing high levels of anxiety and depression amongst Americans, the U.S. Preventive Services Task Force has proposed depression screenings for all adults and anxiety screenings for those under 65 not experiencing recognizable symptoms.
ด้วยการสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าระดับสูงในหมู่ชาวอเมริกัน, คณะทำงานด้านบริการป้องกันของสหรัฐฯ ได้เสนอการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้ใหญ่ทุกคน และการตรวจคัดกรองความวิตกกังวลสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 65 ปีที่ไม่เคยมีอาการที่สังเกตเห็นได้

คำศัพท์ข่าว
- amongst (prepo) = ท่ามกลาง, ในจำนวน, ในหมู่
- anxiety (n) = ความวิตกกังวล
- depression (n) = ความหดหู่ , ความเศร้าสลด ,ความสะเทือนใจ
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ, นำเสนอ
- recognizable (adj) = ง่ายต่อการจดจำ(สามารถรับรู้หรือระบุได้จากการพบเจอครั้งก่อน)
- screening (n) = การตรวจคัดกรอง


แหล่งข่าว : NBC News
There are estimated to be 2.5 million times more ants on this planet than people, according to a new study.
มีการประมาณไว้ว่ามีมดมากกว่าคนถึง 2.5 ล้านเท่าบนโลกใบนี้ ตามข้อมูลจากศึกษาใหม่

That's 20 quadrillion ants.
นั่นคือมีอยู่ 20 พันล้านล้านตัว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- planet (n) = โลก, ดาวเคราะห์
- time (n) = เวลา/ครั้ง/เท่า(จำนวนครั้ง)


แหล่งข่าว : Reuters
The ants go marching one by one - 20 quadrillion of them
มดเดินเรียงแถวทีละตัว มีพวกมันอยู่20 พันล้านล้านตัว

คำศัพท์ข่าว
- one by one = ทีละหนึ่ง

No comments:

Post a Comment