โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 17, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Reuters
Higher risk of Bell's Palsy after Sinovac's COVID-19 vaccine - study
มีความเสี่ยงสูงขึ้นของการเกิดโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก(เบลล์เพาซี) หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนแวค - จากการศึกษา

Aug 16 (Reuters) - The risk of Bell's Palsy, a type of facial paralysis, is higher after Sinovac Biotech Ltd's (SVA.O) COVID-19 vaccine CoronaVac, but should not be a deterrent to vaccination, according to a study published in The Lancet Infectious Diseases journal.
16 สิงหาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ความเสี่ยงของเกิดเบลล์เพาซี ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของใบหน้าอัมพาต สูงขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 (SVA .O)ของบริษัทชิโนแวคไบโอเทค แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้หมดความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีน, ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร เดอะ แลนเซท อินเฟคเชียส ดิซีส

"The beneficial and protective effects of the inactivated COVID-19 vaccine far outweigh the risk of this generally self-limiting adverse event," the study mentioned.
“ผลประโยชน์และการป้องกันของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดเชื้อตายนั้น มีมากกว่าความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่โดยทั่วไปหายเองได้”, การศึกษาระบุ

The study involved 28 clinically confirmed cases of Bell's Palsy after Sinovac's CoronaVac shot reported among nearly 452,000 individuals who received first dose of the vaccine, and 16 cases after Pfizer/BioNtech's vaccine detected from more than 537,000 individuals.
งานศึกษานี้ ทำในผู้ป่วย 28 รายที่ได้รับการยืนยันทางคลินิกว่า มีใบหน้าอัมพาตครึ่งซีกหลังจากการฉีดวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทชิโนแวคในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครั้งแรกเกือบ 452,000 ราย และมี 16 รายที่ตรวจพบหลังจากวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค จำนวนกว่า 537,000 ราย

"Our findings suggest an overall increased risk of Bell's palsy after CoronaVac vaccination," according to the study.
"ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยรวมของการเกิดใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก หลังการฉีดวัคซีนโคโรนาแวค", จากข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้

The study performed in Hong Kong assessed the risk of the adverse event within 42 days of vaccination.
การศึกษาที่ดำเนินการในฮ่องกงนี้ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใน 42 วันหลังการฉีดวัคซีน

The mechanism of Bell's palsy in patients after vaccination is unclear, the study acknowledged, calling for further investigation.
กลไกของการทำให้เกิดเบลล์เพาซี ในผู้ป่วยหลังจากได้รับวัคซีนนั้นยังไม่ชัดเจนจากสิ่งที่รู้ในการศึกษานี้ จึงต้องมีการศึกษาตรวจสอบเพิ่มเติม

"Bell's Palsy after vaccination is rare, and most symptoms were mild and got better on their own," Sinovac representative Liu Peicheng said in an written response.
"โรคใบหน้าอัมพาตครึ่งซีกหลังฉีดวัคซีนนั้นพบได้ยาก และอาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและดีขึ้นได้เอง", หลิว เป่ยเฉิง ตัวแทนของบริษัทชิโนแวค กล่าวในการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- acknowledge (v) = รับรู้, ยอมรับ, รับทราบ
- adverse (adj) = เป็นผลร้าย, ส่งผลเสีย
- among (prepo) = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- analysis (n) = การวิเคราะห์
- assess (v) =ประเมินผล
- Bell's Palsy = ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาต
- better (adj) = ดีขึ้น
- facial (adj) = ที่หน้า, เกี่ยวกับใบหน้า
- inactivated (adj) = ที่ถูกปิดการใช้งาน (เช่นไวรัสถูกทำให้หยุดการแพร่เชื้อ)
- inactivated COVID-19 vaccine = วัคซีนโควิด-19 เชื้อตาย/ ไม่สามารถแพร่ได้
- individual (n) = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- Liu Peicheng = หลิว เป่ยเฉิง (ตัวแทนของบริษัทชิโนแวค)
- mild (adj) = เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- outweigh (v) = สำคัญกว่า, มีค่าเกินกว่า
- palsy (n, v) = อัมพาต
- performe (v) = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- rare (adj) = หายาก, ไม่ค่อยมี, พบเห็นได้น้อย
- representative (n) = ผู้แทน (จากองค์กร/ ผู้ได้รับเลือกให้เป็นทัวแทน)
- unclear (adj) = ไม่ชัดเจน


สำนักข่าว : CNN
School openings so far reveal science is right -- masking works
การเปิดโรงเรียนจนถึงขณะนี้ เผยให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ถูกต้อง ว่าการใส่หน้ากากใช้ได้ผล

(CNN)As schools start classes across the United States, public health experts warn that the politics around masks could hinder the nation's fight against Covid-19.
(สำนักข่าวซี เอ็น เอ็น)ในขณะที่โรงเรียนเริ่มเปิดห้องเรียนทั่วสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่านโยบายการเมืองที่เกี่ยวกับหน้ากากอาจเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้กับโควิด-19 ของประเทศ

But the real-life evidence about masks leaves little doubt that they work.
แต่หลักฐานในชีวิตจริงเกี่ยวกับหน้ากาก ทำให้ไม่สงสัยเลยว่าหน้ากากอนามัยนั้นใช้ได้ผล

In some places where schools have been open for a while now, such as Georgia and Hawaii, public health experts notice what happens when schools follow the science: classes go on without disruption as long staff and students wear masks.
ในบางแห่งที่ตอนนี้โรงเรียนเปิดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เช่น จอร์เจียและฮาวาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขตั้งข้อสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรงเรียนปฏิบัติตามวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็พบว่าชั้นเรียนดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักตราบใดที่บุคลากรและนักเรียนสวมหน้ากากอยู่

But when staff and students do not wear masks, Covid-19 can spread, forcing people to stay home to quarantine and classes returning to virtual learning.
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่และนักศึกษาไม่สวมหน้ากาก โควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่บ้าน และชั้นเรียนกลับสู่การเรียนรู้ทางออนไลน์

In just this week schools have closed, at least temporarily, in Georgia, Indiana and Mississippi due to cluster outbreaks among students and staff.
ในสัปดาห์นี้ โรงเรียนปิด อย่างน้อยก็ชั่วคราว ในรัฐจอร์เจีย อินดีแอนา และมิสซิสซิปปี้เนื่องจากมีกลุ่มติดเชื้อระบาดท่ามกลางนักศึกษาและบุคลากร

On Wednesday, in an elementary school in Cobb County in the suburbs of Atlanta, fifth graders were sent home for virtual learning due to high numbers of Covid-19 cases, according to a school district email sent to parents and obtained by CNN.
เมื่อวันพุธ ในโรงเรียนประถมในเทศมณฑลคอบบ์ ชานเมืองแอตแลนต้า นักเรียนชั้นเกรด 5 ถูกส่งกลับบ้านเพื่อเรียนออนไลน์เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก โดยอ้างอิงข้อมูลจากอีเมลของเขตการศึกษาที่ส่งถึงผู้ปกครองและได้รับจากสำนักข่าว CNN

Masks are optional for students and staff at the school, according to the district's website, but there is social distancing in classrooms when possible.
หน้ากากอนามัยเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ตามเว็บไซต์ของเขต แต่ก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องเรียนเมื่อเป็นไปได้

"This morning, based on our district protocols and at the guidance of the Department of Public Health in coordination with district leaders, we've had to make the difficult decision to have our 5th-grade classes move to virtual learning due to the ongoing COVID-19 pandemic and high positive case numbers," the email from East Side Elementary reads.
"เช้านี้ โดยยึดถือตามระเบียบการอำเภอของเรา และตามคำแนะนำของกรมอนามัยโดยประสานงานกับหัวหน้าเขตพื้นที่ เราต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากในการย้ายชั้นเรียนเกรด 5 ของเราไปสู่การเรียนรู้เสมือนจริง(เรียนออนไลน์) เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ และจำนวนผู้ติดเชื้อมีมาก, อ่านจากอีเมลของโรงเรียนประถมศึกษาอีสต์ ไซด์

Students will be in virtual learning until Friday, August 20, and return to their classrooms the following Monday.

นักเรียนจะได้เรียนทางออนไลน์จนถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม และกลับไปที่ห้องเรียนของพวกเขาในวันจันทร์ถัดไป

คำศัพท์ข่าว
- 5th-grade = ระดับที่ห้า
- among (prepo) = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- based on = โดยพิจารณาจาก
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดถือเป็นหลัก
- coordination (n) = การประสานกัน
- district leader = หัวหน้าเขตพื้นที่
- elementary school = โรงเรียนประถม
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ, คำแนะนำ
- health protocol = ระเบียบการของเขตพื้นที่, มาตรการควบคุมของเขตพื้นที่
- hinder (v) = กีดขวาง, ขวางทาง
- obtain (v) = ได้รับ, ได้มาซึ่ง
- ongoing (adj) = อย่างต่อเนื่อง
- politics = การเมือง
- spread (v) = กระจาย, แพร่กระจาย, แพร่ระบาด
- virtual learning = การเรียนเสมือนจริง, การเรียนออนไลน์


สำนักข่าว : BBC
สำนักข่าว : BBC
Indian scientists discover 'mermaid' plant species
นักวิทยาศาสตร์อินเดียค้นพบชนิดพันธุ์พืช 'นางเงือก'

Indian scientists have discovered a new plant species in India's Andamans archipelago.
นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่ในหมู่เกาะอันดามันของอินเดีย

Biologists found a marine green algae during a trip to the island in 2019.
นักชีววิทยาพบสาหร่ายสีเขียวในทะเลระหว่างเดินทางไปเกาะในปีค.ศ. 2019

Identification is laborious, and it took the scientists nearly two years to confirm that the species had been discovered for the first time.
การระบุชนิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก และนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาเกือบสองปีเพื่อยืนยันว่าพืชชนิดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรก

Scientists say this the first discovery of a species of algae in the islands in nearly four decades.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่านี่เป็นการค้นพบสาหร่ายสายพันธุ์แรกในหมู่เกาะในรอบเกือบสี่ทศวรรษ

Scientists from the Central University of Punjab have named the specie Acetabularia jalakanyakae.
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Central University of Punjab ได้ตั้งชื่อสายพันธุ์นี้ว่า Acetabularia jalakanyakae

Jalakanyaka in Sanskrit literally means mermaid and a goddess of oceans.
jalakanyakae ในภาษาสันสกฤตแปลว่า นางเงือกและเทพธิดาแห่งท้องทะเล

The scientists say they were influenced by the fictional character Little Mermaid in the eponymous fairy tale by Danish writer Hans Christian Anderson.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า พวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากตัวละครนิยายนางเงือกน้อยในเทพนิยายที่เอามาตั้งเป็นชื่อเรื่องโดย ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์ก

"The newly discovered species is so stunning. It has caps with intricate designs as if it were umbrellas of a mermaid," said Dr Felix Bast, who led the study.
“สายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้น่าทึ่งมาก มันมีหมวกที่มีดีไซน์ซับซ้อนราวกับร่มของนางเงือก, ดร.เฟลิกซ์ บาสต์ หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

The main feature of the newly discovered species is that the plant is made up of one gigantic cell with a nucleus.
ลักษณะสำคัญของสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่คือ พืชชนิดนี้ประกอบด้วยหนึ่งเซลล์ขนาดมหึมาที่มีหนึ่งนิวเคลียส

The scientists spent more than 18 months sequencing the plant DNA and comparing its form with other plants in the lab.
นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลามากกว่า 18 เดือนในการจัดลำดับ DNA ของพืชและเปรียบเทียบรูปแบบของมันกับพืชชนิดอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ
A paper describing this discovery has been accepted in the the journal Indian Journal of Geo-Marine Sciences.
บทความอธิบายการค้นพบนี้ได้รับการยอมรับในวารสาร Indian Journal of Geo-Marine Sciences

คำศัพท์ข่าว
- algae = สาหร่าย, พืชจำพวกสาหร่าย
- archipelago = ทะเลบริเวณที่มีหมู่เกาะ
- as if = ราวกับว่า, เหมือนกับ
- be accepted = ได้รับการยอมรับ (Passive Voice)
- biologist (n) = นักชีววิทยา
- eponymous = การเอาชื่อคนมาตั้งเป็นชื่อสิ่งของ (เช่นหนังสือ, ถนน, สะพาน)
- fairy tale (n) = เทพนิยาย(นิยายเกี่ยวกับดินแดนมหัศจรรย์และจินตนาการ)
- fictional (n) = นวนิยาย, เรื่องเล่า
- fictional character = ตัวละครในนิยาย
- gigantic (adj) = มหึมา, ใหญ่โต
- goddess (n) = เทพธิดา, เทพี
- influence (v) = มีอิทธิผลต่อ, ชักพา, ชักจูงใจ
- intricate (adj) = ซับซ้อนหรือละเอียดมาก
- laborious (n) ตรากตรำ, เพียรพยายาม (โดยเฉพาะงาน กระบวนการ หรือการเดินทาง ที่ต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก)
- scientist (n) = นักวิทยาศาสตร์

No comments:

Post a Comment