โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 10, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 10-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : ABC News
The 'eight glasses of water a day' rule isn't backed by evidence, so how much should we be drinking?
กฎ 'ดื่มน้ำแปดแก้วต่อวัน' ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน ดังนั้นเราควรดื่มน้ำมากแค่ไหน?

Many of us have heard the generic advice telling us to drink eight glasses of water every day, but that figure doesn't appear to be rooted in any scientific facts. 
พวกเราหลายคนเคยได้ยินคำแนะนำทั่วไปที่บอกให้ดื่มน้ำแปดแก้วทุกวัน แต่ตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะไม่มีรากฐานมาจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ใดๆ

That's according to the authors of a new study, which looked out how much water people around the world drank each day.
อ้างอิงจากผู้เขียนงานศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งเฝ้าดูว่าผู้คนทั่วโลกดื่มน้ำมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน

And it turns out that there's no blanket rule for how much water we should all be drinking — how much we need depends on different factors.
และมันกลับกลายเป็นว่าไม่มีกฎตายตัวว่าปริมาณน้ำเท่าไรที่เราทุกคนควรดื่ม แต่แค่ไหนนั้นที่เราต้องการนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยต่างกัน

Is the eight-glasses-per-day rule bogus?
กฎแปดแก้วต่อวันหลอกลวงหรือไม่

"The current study clearly indicates that one size does not fit all for drinking water guidelines," researchers say in the study, published by Science late last month. 
"ผลการศึกษาปัจจุบันชี้ชัดว่าปริมาณเดียวนั้นไม่เหมาะกับแนวทางการดื่มน้ำทั้งหมด" โดยนักวิจัยระบุในงานศึกษาซึ่งเผยแพร่โดย Science เมื่อปลายเดือนที่แล้ว

"The common suggestion that we should drink eight, 8-ounce glasses of water per day [about 2 litres] is not backed up by objective evidence."
"คำแนะนำทั่วไปที่ว่าเราควรดื่มน้ำแปดแก้วที่มีขนาด 8 ออนซ์ต่อวัน [ประมาณ 2 ลิตร] ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานที่เป็นกลาง"

However, we already knew this. In fact, Australia's water intake guidelines say there's no one rule that applies to everyone.
อย่างไรก็ตาม พวกเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้ว อันที่จริง แนวทางการบริโภคน้ำของออสเตรเลียบอกไว้ว่าไม่มีกฎใด ๆ เพียงข้อเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน

Pennie Taylor — a senior research scientist and clinical dietitian for the CSIRO — explains it this way. 
เพนนี่ เทย์เลอร์ นักวิทยาศาสตร์การวิจัยอาวุโสและนักโภชนาการทางคลินิกของซี.ซี.โร อธิบายมันไว้แบบนี้

"The study continues to validate and reconfirm what we know about water being essential for survival and that the level of our daily water intake need is dependent on several factors: age, height, weight, general health and environmental factors — weather, altitude and humidity, for example," Dr Taylor says. 
"การศึกษาครั้งนี้ยังคงรับรองและยืนยันอีกครั้งในสิ่งที่เรารู้เรื่องน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและระดับความต้องการรับน้ำเข้าสู่ร่างกายในแต่ละวันของเรานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการยกตัวอย่างเช่น อายุ, ส่วนสูง, น้ำหนัก, สุขภาพทั่วไปและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่น สภาพอากาศ, ระดับความสูงของพื้นที่และความชื้น, "ดร. เทย์เลอร์กล่าว

"We need more fluids if we are unwell, have increased needs for pregnancy and lactation, or have high-exercise levels.
"เราต้องการของเหลวมากขึ้นถ้าเราไม่สบาย มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับการตั้งครรภ์และให้นมบุตร หรือมีระดับการออกกำลังกายสูง

"These needs also increase if the weather is hot and humid."
"ความต้องการเหล่านี้ยังเพิ่มขึ้นหากว่าอากาศร้อนและชื้น" อีกด้วย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- apply (v) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- blanket (adj) = เกี่ยวกับการห่ม/ครอบคลุม
- blanket rule (n) = กฎที่ครอบคุลม/กฏตายตัว
- bogus (adj) = ปลอม, ไม่แท้
- clinical (adj) = ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยจริงมากกว่าการศึกษาเชิงทฤษฎี
- common (adj) = ธรรมดา, เกิดขึ้นเป็นประจำ, สิ่งที่เห็นได้บ่อย ๆ
- dietitian (n) = นักโภชนาการ, ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
- essential (adj) = ที่ซึ่งจำเป็นที่สุด, ที่ซึ่งสำคัญมาก
- factor (n) = ปัจจัย, ส่วนประกอบ, ตัวประกอบ
- figure (n) = ตัวเลข, จำนวนเลข
- generic (adj) = โดยทั่วไป
- objective (adj) = ความเป็นกลาง(ไม่เข้าข้าง/ไม่ได้ถูกครอบงำ)
- unwell (adj) = ป่วย, รู้สึกไม่สบาย
- validate (v) = ตรวจสอบความถูกต้อง


No comments:

Post a Comment