โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : NHK
In Thailand, the coronavirus pandemic has created hardship for many.
ในประเทศไทยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้สร้างความยากลำบากให้กับหลาย ๆ คน

About 4 million workers are said to have lost their jobs.
มีคนงานประมาณ 4 ล้านคนตกงาน

Many people struggling to make ends meet are trying to become more self-sufficient.
หลายคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้มีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายมาต่างก็พยายามพึ่งตัวเองมากขึ้น

The government wants that too, and last year distributed hundreds of thousands of free vegetable seeds...helping to spawn a booming trend for home farming.
รัฐบาลก็ต้องการเช่นกัน และเมื่อปีที่แล้วได้แจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรีหลายแสนเมล็ด เป็นการช่วยให้เริ่มทำการเกษตรในครัวเรือนกันมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- booming = เฟื่องฟู, รุ่งเรือง (ชั่วขณะ)
- distribute (v) = แจกจ่าย, เผยแพร่
- hardship = ความลำบาก
- self-sufficient = พึ่งตัวเอง, พอเลี้ยงตัวเองได้
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- sufficient = เพียงพอสำนักข่าว : MailOnline
Chinese husband is ordered to pay his ex-wife $8,000 for housework during five-year marriage
สามีชาวจีนถูกสั่งให้จ่ายเงิน8,000 ดอลลาร์ เป็นค่าทำงานบ้านระหว่างการแต่งงาน 5 ปีให้อดีตภรรยา

Ex-wife said she looked after and cared for child while husband did nothing
อดีตภรรยาบอกว่าเธอเลี้ยงและดูแลลูกในขณะที่สามีไม่ทำอะไรเลย

Court ruled she will receive £5,500, sole custody of child and £220 per month
ศาลตัดสินว่าเธอจะได้รับเงิน 5,500 ปอนด์ โดยมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว และอีก 220 ปอนด์ต่อเดือน

She filed for compensation at court in Beijing under country's new civil laws
เธอยื่นฟ้องศาลในกรุงปักกิ่งเพื่อเรียกค่าขดเชยภายใต้กฎหมายแพ่งใหม่ของประเทศ

A Chinese husband has been ordered to pay his ex-wife £5,500 for unpaid housework during their five-year marriage.
สามีชาวจีนได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินให้อดีตภรรยา 5,500 ปอนด์ เป็นค่าทำงานบ้านที่ยังไม่เคยจ่ายให้ระหว่างการแต่งงาน 5 ปี

Ex-wife Wang told the Beijing court that during five years of marriage she 'looked after the child and managed household chores, while (her husband) Chen did not care about or participate in any other household affairs besides going to work'.
นางหวัง อดีตภรรยาบอกกับศาลปักกิ่งว่าในช่วง 5 ปีของการแต่งงานเธอดูแลลูกและจัดการงานบ้านในขณะที่ (สามีของเธอ) นายเฉิน ไม่สนใจหรือมีส่วนร่วมในงานบ้านอื่นใดนอกจากไปทำงาน '

She filed a claim for extra compensation for housework and childcare duties, according to a February 4 court statement.
เธอยื่นเรื่องเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษสำหรับงานบ้านและการดูแลเด็ก, ตามคำแถลงของศาลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

The court ruled that Wang had indeed taken on more household responsibilities and should receive 50,000 yuan (£5,500), sole custody of their child and 2,000 yuan (£220) support per month.
ศาลตัดสินว่า นางหวังมีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านมากเกินไปจริง และควรได้รับเงิน 50,000 หยวน(5,500 ปอนด์), มีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวและเงินค่าเลี้ยงดูอีก 2,000 หยวน (220 ปอนด์) ต่อเดือน

Under the country's new civil code, which came into force this year, divorcees have the right for the first time to request compensation if they bore more responsibilities at home.
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งใหม่ของประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้ ผู้หย่าร้างมีสิทธิ์ขอค่าชดเชยเป็นครั้งแรกหากพวกเขามีความรับผิดชอบงานบ้านมากขึ้น

But after local media reported this week that Wang had appealed - having originally requested 160,000 yuan (£17,500) compensation - the ruling sparked widespread online debate over the value of women's unpaid domestic labour.
แต่หลังจากสื่อท้องถิ่นรายงานในสัปดาห์นี้ว่า เดิมนั้นนางหวังได้ยื่นอุทธรณ์โดยขอเงินชดเชย 160,000 หยวน (17,500 ปอนด์) คำตัดสินดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงทางออนไลน์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคุณค่าของแรงงานในบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างของผู้หญิง

The trending hashtag 'stay-at-home wife receives 50,000 yuan housework compensation' gained over 570 million views on the Twitter-like platform Weibo by Wednesday.
แฮชแท็กที่กำลังได้รับความนิยม 'ภรรยาที่อยู่บ้าน ได้รับชดเชยค่าทำงานบ้าน 50,000 หยวน' มีผู้เข้าชมถึงวันพุธมากกว่า 570 ล้านครั้งบน Weibo แพลตฟอร์มที่คล้าย Twitter

'Women should never be stay-at-home wives... when you divorce, you are left with nothing whatsoever. 50,000 yuan in housework compensation is rubbish,' read one comment.
'ผู้หญิงไม่ควรเป็นภรรยาที่อยู่บ้าน ... เมื่อคุณหย่าร้างคุณจะไม่เหลืออะไรเลย ค่าตอบแทนงานบ้าน 50,000 หยวนเป็นสิ่งไร้ค่า' , จากความคิดเห็นหนึ่ง

'A full-time nanny could cost more than this for half a year, are women's youth and feelings this cheap?' read another.
'พี่เลี้ยงเด็กรับจ้างเต็มเวลายังได้รับเงินมากกว่านี้ในเวลาครึ่งปี, ความสาวของผู้หญิงและความรู้สึกเป็นสิ่งราคาถูกงั้นเหรอ' อ่านจากอีกความคิดเห็นหนึ่ง

The amount reflected the length of time the couple were married plus 'the effort Wang put into housework, Chen's income and the local cost of living,' according to one of the judges, quoted Monday in local media.
จำนวนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลาที่ทั้งคู่แต่งงานกันบวกกับ 'ความพยายามที่นางหวังทุ่มเทให้กับงานบ้าน รายได้ของเฉินและค่าครองชีพในท้องถิ่น', ตามที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ในสื่อท้องถิ่น

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has estimated that Chinese women spend nearly four hours doing unpaid labour daily - 2.5 times that of men and higher than the average.
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ประเมินว่าผู้หญิงจีนใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมงในการทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างต่อวัน ซึ่งสูงกว่าผู้ชาย 2.5 เท่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ย

Marriage breakups have surged over the last two decades in China as divorce laws were liberalised and women became more financially independent - to the concern of Beijing, which is trying to boost birth rates in an ageing population.
การเลิกรากันในชีวิตสมรสเพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศจีน เนื่องจากกฎหมายการหย่าร้างได้รับการเปิดเสรี และผู้หญิงเริ่มมีอิสระทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นความกังวลของปักกิ่งที่กำลังพยายามเพิ่มอัตราการเกิดในหมู่ประชากรที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- appeal (v) = อุทธรณ์, ยื่นอุธรณ์, ร้องขอ
- care about = ใส่ใจ, สนใจดูแล
- compensation (n) = ค่าชดเชย, การทำขวัญ
- court statement = คำแถลงของศาล
- divorce (n v) = หย่า, หย่าร้าง
- effort (n) = น้ำพักน้ำแรง, ความพยายาม
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- gain (n, v) = ขยาย, ขยายตัว, เพิ่มปริมาณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้น
- household = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- indeed (adv) = อย่างแท้จริง, โดยแท้จริงแล้ว
- liberalise (UK) = ทำให้อิสระ, ทำให้เสรี
- liberalize (US) = ทำให้อิสระ, ทำให้เสรี
- nearly = เกือบ, เกือบจะ, เกือบถึง
- originally (adj) = แต่เดิม, อย่างที่เคยปฏิบัติ
- participate (v) = มีส่วนร่วม, เข้าร่วม
- read another = อ่านอีกข้อความคิดเห็นหนึ่ง
- reflect (v) = สะท้อน, สะท้อนให้เห็น
- require (v) = ขาดไม่ได้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- responsibility (n) = หน้าที่ความรับผิดชอบ
- rule (n, v) = กฏ, ข้อบังคับ, ชี้ขาด, ตัดสิน
- surge = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น, พรั่งพรู, การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- whatsoever = ไม่ว่าอะไรก็ตาม (ที่เกิดขึ้น, ที่มาขัดขวาง)สำนักข่าว : NHK
Myanmar military-appointed FM visits Thailand
รัฐมนตรีต่างประเทศได้รับการแต่งตั้งจากทหารเมียนมา เยือนไทย

Wunna Maung Lwin, who was appointed by Myanmar's military as foreign minister after the February 1 coup, has met with the Thai and Indonesian foreign ministers.
วันนา หม่อง ลวิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพของเมียนมาร์ให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหลังการรัฐประหาร 1 กุมภาพันธ์ ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและของอินโดนีเซีย

Wunna Maung Lwin arrived at an airport in Bangkok on Wednesday. It is the first time that a key figure from Myanmar has been confirmed to have visited a foreign country since the takeover.
วันนา หม่อง ลวิน มาถึงสนามบินในกรุงเทพฯเมื่อวันพุธ นับเป็นครั้งแรกที่บุคคลสำคัญจากเมียนมาร์ได้รับการยืนยันว่าเดินทางไปเยือนต่างประเทศตั้งแต่มีการยึดอำนาจ

Thai government officials said Wunna Maung Lwin met with Thai Foreign Minister Don Pramudwinai and Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi for about an hour at a military facility.

เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยกล่าวว่า วันนา หม่อง ลวินได้พบกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และนายเรตโนมาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่สถานที่ทางทหาร

The officials also said Wunna Maung Lwin explained the political situation in Myanmar and the ongoing protests.
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่านายวันนา หม่อง ลวิน อธิบายสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาร์และการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่

He is believed to have insisted on the legitimacy of the military's actions.
เชื่อกันว่าเขายืนยันถึงความชอบธรรมของการกระทำของทหาร

He has already claimed that the military had no choice but to take action to maintain the country's peace and security.
เขาอ้างแล้วว่าทหารไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการเพื่อรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศ

Wunna Maung Lwin also held talks with Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
วันนา หม่อง ลวิน ได้พบปะพูดคุยกับ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยด้วย

After the meeting, Prayut told reporters that members of the Association of Southeast Asian Nations need to listen to one another and build cooperative ties.
ภายหลังการประชุม ประยุทธ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องรับฟังซึ่งกันและกันและสร้างร่วมมือกันต่อกัน

คำศัพท์ข่าว
- appoint (v) = แต่งตั้ง
- cooperative = ความร่วมมือกัน
- FM = Foreign Minister = รัฐมนตรีต่างประเทศ
- ongoing = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- Wunna Maung Lwin = นายวันนา หม่อง ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าสำนักข่าว : NHK
Convicted Thai cabinet ministers resign
รัฐมนตรีไทยถูกตัดสินมีความผิด หลุดจากตำแหน่ง

Some cabinet ministers in Thailand have lost their posts after being sentenced to jail for leading the anti-government protests that resulted in the military coup in 2014.
คณะรัฐมนตรีบางคนในประเทศไทยต้องสูญเสียตำแหน่งหลังจากถูกตัดสินให้จำคุกเนื่องจากเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ส่งผลให้กองทัพทำรัฐประหารในปีค.ศ2014 (พ.ศ 2557)

The Criminal Court in Bangkok found 26 former protesters, including Digital Economy Minister Buddhipongse Punnakanta and Education Minister Nataphol Teepsuwan, guilty on Wednesday.
เมื่อวันพุธศาลอาญาในกรุงเทพฯตัดสินว่า อดีตผู้ประท้วง 26 คนซึ่งรวมถึง พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความผิด

The ministers are facing jail terms of up to seven years and are required by law to vacate their posts.
รัฐมนตรีได้รับโทษจำคุกนานถึงเจ็ดปีและกฎหมายกำหนดให้พ้นจากตำแหน่ง

The ministers were found guilty of obstructing elections and damaging government properties during anti-government demonstrations between 2013 and 2014.
รัฐมนตรีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้งและทำลายทรัพย์สินของรัฐบาลในระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลระหว่างปีค.ศ. 2013 ถึง 2014 (พ.ศ. 2556 ถึง 2557)

They led protesters in their occupation of major intersections in the capital in an attempt to overthrow the then administration led by Yingluck Shinawatra. The capital's functions fell into paralysis.
พวกเขานำผู้ประท้วงเข้ายึดทางแยกสำคัญในเมืองหลวง เพื่อพยายามโค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในขณะนั้น ทำให้เมืองหลวงตกอยู่ในภาวะเป็นอัมพาต

The instability culminated in the military coup led by former army chief and current Prime Minister Prayut Chan-o-cha in the name of preventing bloodshed.
ความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในการรัฐประหารของกองทัพที่นำโดยอดีตผู้บัญชาการทหารบกและปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้เหตุผลเพื่อป้องกันการนองเลือด

Last week, lawmakers rejected a non-confidence motion against Prayut and 9 cabinet members, including the convicted ministers.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติปรับตกการลงมติไม่ไว้วางใจต่อพล. อ. ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี 9 คนรวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

But the ruling could prompt a reshuffle, which would be the third since Prayut took office in the 2019 election.
แต่คำตัดสินของศาล จะให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์เข้ารับตำแหน่งตั้งปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)

His unstable administration has been widely criticized by the opposition and the protesters.
การบริหารงานที่ไม่มั่นคงของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากฝ่ายค้านและผู้ประท้วง

คำศัพท์ข่าว
- bloodshed = การนองเลือด
- convicted (adj) = ต้องโทษ, ตัดสินว่ากระทำผิด, ได้รับการพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหามีความผิดจริง
- election = การเลือกตั้ง
- found guilty = ตัดสินมีความผิด
- overthrow (v) = ล้มล้าง, โค่นล้ม, ขับไล่ออกจากอำนาจ, ขับไล่ผู้นำออกจากอำนาจ
- paralysis (n) อัมพาต, ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำสิ่งต่างๆได้
- post = ตำแหน่ง, ยศ
- vacate = สละ, ยกเลิก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น