โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Bangkok POST
32 more Covid deaths, 3,481 new cases
เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น 32 ราย, ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,481ราย
32 more Covid deaths, 3,481 new cases
ผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก 32รายผู้ป่วยรายใหม่ 3,481ราย
There were 32 new Covid fatalities over the past 24 hours, bringing the toll to 735, and 3,481 new cases, raising the total to 123,066, the Public Health Ministry reported on Friday morning.
มีผู้เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่ 32รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, ทำให้มีผู้เสียชีวิต 735ราย และผู้ป่วยรายใหม่ 3,481ราย เพิ่มขึ้นเป็น 123,066ราย, กระทรวงสาธารณสุขรายงานเมื่อเช้าวันศุกร์

Of the 3,481 cases logged on Thursday, 2,530 were in the general population and 951 in prisons.
จาก 3,481รายทีบันทึก เมื่อวันพฤหัสบดี 2,530รายเป็นประชากรทั่วไปและ 951รายในเรือนจำ

Since the third and worst wave of Covid-19 started on April 1 total cases have risen to 94,203, 52,078 of whom have already recovered.
นับตั้งแต่โควิด -19 ระลอกที่ 3 และเลวร้ายที่สุดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ยอดรวมผู้ป่วยทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 94,203รายซึ่ง 52,078ราย ได้ฟื้นตัวหายป่วยแล้ว

The health ministry said 2,868 patients were confirmed fully recovered and discharged from hospitals on Thursday.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้ป่วย 2,868 คนได้รับการยืนยันว่าฟื้นตัวหายป่วยดี และออกจากโรงพยาบาลในวันพฤหัสบดี

Taweesilp Visanuyothin, spokesman for the Centre for Covid-19 Situation Administration, said later during his daily briefing that the 32 new fatalities were aged 21-93 years.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการสถานการณ์โควิด -19 กล่าวภายหลังระหว่างการบรรยายสรุปรายวันว่า ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 32ราย มีอายุระหว่าง 21-93 ปี

Seventeen were men and 15 women.
สิบเจ็ดคนเป็นผู้ชายและผู้หญิง 15 คน

Fifteen had caught Covid-19 from family members and six from friends, at workplaces, prisons and hospitals.
สิบห้าคนติดโควิด -19 จากสมาชิกในครอบครัวและหกคนจากเพื่อน ที่ทำงาน, เรือนจำและโรงพยาบาล

Seven either lived or visited outbreak areas.
ทั้งเจ็ดอาศัยอยู่ หรือไปยังพื้นที่ระบาด

Four had risky jobs, including vendors and garbage collectors.
สี่คนมีงานที่เสี่ยงรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและคนเก็บขยะ

Fifteen people who died had hypertension and 10 suffered from diabetes.
สิบห้าคนที่เสียชีวิตเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ 10 คนเป็นโรคเบาหวาน

Other chronic diseases among them included high cholesterol, heart disease, lung disease, kidney disease, liver disease and obesity.
โรคเรื้อรังอื่น ๆ ได้แก่ คอเลสเตอรอลสูง, โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคไต, โรคตับและโรคอ้วน

As of Thursday, 42,827 Covid-19 cases were in hospitals, including 1,248 critically ill patients and 408 dependent on ventilators.
ณ วันพฤหัสบดี ผู้ป่วยโควิด -19 อยู่ในโรงพยาบาล 42,827ราย รวมทั้งผู้ป่วยหนัก 1,248ราย และต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ 408ราย

Global Covid-19 cases rose by 651,684 in 24 hours to 165.84 million.
ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 651,684รายใน 24 ชั่วโมงเป็น 165.84 ล้านราย

The worldwide death toll went up by 13,032 to 3.44 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13,032 คนเป็น 3.44 ล้านคน

India had 259,269 new cases for a total of 26.03 million and 4,209 new deaths for a toll of 291,365.
อินเดียมีผู้ป่วยรายใหม่ 259,269ราย สำรับยอดรวม 26.03 ล้านราย และเสียชีวิตใหม่ 4,209ราย สำหรับยอดทั้งหมด 291,365ราย

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- chronic = เรื้อรัง, เป็นประจำ (ของโรคความเจ็บปวดหรือปัญหา)
- critically ill patient = ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
- daily briefing = การบรรยายสรุปประจำวัน
- discharge (v) = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว)
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- for a total of = สำหรับยอดรวมทั้งหมดของ, คิดเป็นยอดรวมทั้งหมดของ
- garbage collector = คนเก็บขยะ
- hypertension = ความดันโลหิตสูง
- obesity = โรคอ้วน (น้ำหนักมากเกินจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ)
- rise (v) = ขึ้น, ลุกขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น(จำนวน)
- suffered from + โรค = ป่วยเป็นโรค
- total cases = ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

แหล่งข่าว : Nationthailand

แหล่งข่าว : ThaiPBSWorld

แหล่งข่าว : Thaienquirerแหล่งข่าว : NEW YORK POST
These are the best 10 countries for remote workers
นี่คือ 10 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานนอกสำนักงาน

While various parts of the globe begin to reopen as more people get vaccinated, remote workers might feel inspired to go abroad.
ในขณะที่ส่วนต่างๆของโลกเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น คนทำงานที่อยู่ห่างไกลอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะไปต่างประเทศ

For this reason, French travel and tourism operator Club Med compiled a list that ranked 40 destinations based on livability factors that are critical for “digital nomads.”
ด้วยเหตุนี้ Club Med ผู้ดำเนินกิจการการเดินทางและการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส จึงรวบรวมรายชื่อจุดหมายปลายทาง 40 อันดับที่ดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความน่าอยู่ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับ “คนใช้ดิจิทัลทำงานทางไกล”

Club Med evaluated each destination on a basis of cost, safety, average internet speed and the presence of nature or wellness spots.
Club Med ประเมินจุดหมายปลายทางแต่ละแห่งโดยพิจารณาจากราคา, ความปลอดภัย, ความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย และการมีอยู่ของธรรมชาติหรือสถานที่เพื่อสุขภาพ

These categories contributed to each destination’s numeric score, which cuts off at 320 points.
ใช้เกณฑ์แบ่งนี้ให้คะแนนเป็นตัวเลขกับแต่ละจุดหมายปลายทางซึ่งตัดที่ 320 คะแนน

Ten countries came out on top with index scores that are more than 150 points, according to Club Med’s ranking.
มีสิบประเทศออกมาเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยดัชนีคะแนนที่มากกว่า 150 คะแนน ตามการจัดอันดับของ Club Med

Thailand was named the best country for remote workers with an average index score of 285 – the highest on the list.
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานระยะไกล โดยมีดัชนีคะแนนเฉลี่ย 285 ซึ่งสูงที่สุดในรายชื่อ

Particularly, two cities in Thailand stood out to Club Med for remote workers who’d like to work in paradise.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สองเมืองในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นต่อ Club Med สำหรับคนทำงานทางไกลที่ต้องการทำงานในดินแดนสวรรค์

The first was Phuket, an island in Thailand’s Phuket Province that features Sino-Portuguese architecture and white sand beaches.
ที่แรกคือภูเก็ต เกาะในจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยที่มีสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสและหาดทรายขาว

Phuket is the top digital nomad location for its sub-$1,000 per month cost of living expenses, its 4 out of 5 safety rank, average Wi-Fi speed of 22 megabits per second, 710 adventure activities and 251 relaxing activities, according to Club Med.
ภูเก็ตเป็นสถานที่ของผู้ทำงานด้วยดิจิทัลอันดับดีที่สุด จากการมีค่าครองชีพต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน, มีความปลอดภัย 4 ใน 5 อันดับ, ความเร็ว Wi-Fi เฉลี่ย 22 เมกะบิตต่อวินาที, กิจกรรมผจญภัย 710 รายการ และกิจกรรมผ่อนคลาย 251 รายการ, อ้างอิงจาก Club Med

Similar to Phuket, Thailand’s Krabi Province is said to be a remote worker-friendly getaway with an estimated $787.71 monthly cost of living, average Wi-Fi speed of 25 Mbps and 401 adventure and relaxation activities.
เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ของประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่เป็นมิตรกับคนทำงานระยะไกล โดยมีค่าครองชีพประมาณ $ 787.71 ต่อเดือน, ความเร็ว Wi-Fi เฉลี่ย 25 ​​Mbps และกิจกรรมผจญภัยและพักผ่อน 401รายการ

Out of the remaining other counties on Club Med’s top 10 list, 7 are also located in South or Southeast Asia, including Sri Lanka, Singapore, Cambodia, Maldives, Indonesia, Malaysia and India.
จากประเทศอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในรายชื่อ 10 อันดับแรกของClub Med อีก 7 แห่งยังคงอยู่ในเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ศรีลังกา, สิงคโปร์, กัมพูชา, มัลดีฟส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซียและอินเดีย

Meanwhile, the only 2 non-Asian countries to make it onto the top list were Brazil and Mexico.
ในขณะเดียวกันมีเพียง 2 ประเทศที่ไม่ใช่เอเชียที่ติดอยู่บนอันดับต้น ๆ ได้แก่ บราซิลและเม็กซิโก

Here is a breakdown of Club Med’s top 10 countries for remote workers.
นี่คือรายละเอียดของ 10 ประเทศที่ดีที่สุดของ Club Med สำหรับผู้ทำงานนอกสำนักงาน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- based on = โดยพิจารณาจาก
- be named = ถูกตั้งชื่อ, ได้รับการขนานนาม
- category (n) = หมวดหมู่
- compile (v) = รวมรวม, ประมวผล
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- digital nomad = ผู้เร่ร่อนดิจิทัล (ผู้ที่ใช้ชีวิตทำทุกอย่างที่ได้เงินโดยใช้ระบบออนไลน์)
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- evaluate (v) = วัดผล, ประเมินผล, ประเมินคุณค่า
- inspired (adj) = แรงบันดาลใจ
- nomad = คนพเนจร (ผู้ที่เดินทางเพื่อแหล่งที่ทำกิน/ หาแหล่งพักอาศัย)
- numeric (adj) = เกี่ยวกับตัวเลข, เป็นตัวเลข
- paradise = สวรรค์, แดนสุขาวดี, ดินแดนแห่งความสุข
- point = คะแนน
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- relaxation (n) = การผ่อนคลาย, การพักผ่อน
- remote worker = ผู้ทำงานที่อยู่ห่างไกล, คนที่ทำงานนอกสำนักงานแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Australian students strike against government funding for gas industry
นักศึกษาชาวออสเตรเลียหยุดเรียนประท้วงการให้เงินทุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมก๊าซ


Thousands of Australian students skipped school on Friday and gathered with climate activists to call on the government to stop funding the gas industry, taking aim at Prime Minister Scott Morrison's plans to fund a new gas plant.
นักเรียนชาวออสเตรเลียหลายพันคนโดดเรียนในวันศุกร์และรวมตัวกับนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมก๊าซโดยพุ่งเป้าไปที่แผนของนายกรัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริสัน ในการจัดหาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่

During the event dubbed "School Strike 4 Climate" (SS4C), tens of thousands of students congregated across some 50 Australian cities and towns, organisers said.
ในงานที่เรียกว่า School Strike 4 Climate(SS4C) มีนักเรียนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันทั่วทั้งในเมืองใหญ่และเมืองราว 50 เมืองของออสเตรเลีย, ผู้จัดกิจกรรมกล่าว

"Today, together with tens of thousands of my fellow let-down Australians, I am striking from school to tell the Morrison government that they must stop throwing Aussie cash at gas," 16-year old organiser Natasha Abhayawickrama said in a statement.
"วันนี้ร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลียที่ผิดหวังของฉันหลายหมื่นคน ฉันประท้วงจากโรงเรียนเพื่อบอกรัฐบาลมอร์ริสันว่า พวกเขาต้องหยุดโยนเงินของชาวออสซี่ไปที่ก๊าซ " Natasha Abhayawickrama ผู้จัดอายุ 16 ปีกล่าวในแถลงการณ์

Many local businesses also closed for the day to join the rallies, which are demanding that the government halts funding for gas and coal projects and invests and creates job in renewable energy instead, the organisers said.
ผู้จัดงานกล่าวว่า ธุรกิจในท้องถิ่นหลายแห่งก็ปิดทำการในวันนั้นเพื่อมาเข้าร่วมการชุมนุมที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการให้ทุนสำหรับโครงการก๊าซและถ่านหิน และลงทุนและสร้างงานด้านพลังงานหมุนเวียนแทน

Australia's conservative government has promoted gas to help fuel the economy's recovery from a COVID-induced recession, despite calls from climate experts, green groups and the International Energy Agency to stop new fossil fuel investments.
รัฐบาลอนุรักษ์นิยมของออสเตรเลียได้ส่งเสริมก๊าซเพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยที่เกิดจากโควิด แม้จะมีการเรียกร้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ, กลุ่มอนุรัษณ์สิ่งแวดล้อม และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ให้หยุดการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลครั้งใหม่

Gas is also seen by the government as key to Australia's energy transition, as it is cleaner than coal and can fuel flexible power plants to back up wind and solar generation.
รัฐบาลยังมองว่าก๊าซเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของออสเตรเลีย เนื่องจากสะอาดกว่าถ่านหิน และสามารถขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสำรองพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

This week, Australia committed A$600 million ($468 million) towards a new gas-fired power plant.
สัปดาห์นี้ออสเตรเลียได้ทุ่มเงิน 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย(468 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแห่งใหม่

Photos posted on social media at noon from Sydney, Hobart, Adelaide, Perth and Melbourne, showed youths and activists holding placards reading "#FundOurFutureNotGas", and "Clean energy solutions not coal and gas pollution".
รูปภาพต่าง ๆ ที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียในตอนเที่ยงจากซิดนีย์, โฮบาร์ต, แอดิเลดเพิร์ธ และเมลเบิร์นแสดงให้เห็นเยาวชนและนักเคลื่อนไหวที่ถือป้ายอ่าน "#ลงทุนกับอนาคตของเราไม่ใช่แก๊ส(FundOurFutureNotGas)" และ "วิถีพลังงานสะอาดไม่ใช่มลพิษจากถ่านหินและก๊าซ"

"A bit of rain won't stop us," Sydney mayor Clover Moore tweeted, adding "we won't stop until the Federal Government gets serious about climate action."
"ฝนจะไม่หยุดเรา" Clover Moore นายกเทศมนตรีซิดนีย์ทวีตและเสริมว่า "เราจะไม่หยุดจนกว่ารัฐบาลกลางจะจริงจังกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ"

One of the world's largest carbon emitters on a per capita basis, Australia has resisted global calls to commit to a target of net zero emissions by 2050, citing the risk of damage to the economy.
หนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลก ออสเตรเลียได้ต่อต้านการเรียกร้องจากทั่วโลกที่ให้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

Instead, Australia is investing in technology to meet its Paris Accord commitment to cut carbon emissions by 26%-28% below 2005 levels by 2030, including $418 million to develop carbon capture and hydrogen projects.
แต่ออสเตรเลียก็กำลังลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุข้อตกลง Paris Accord ของประเทศ ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 26% - 28% จากระดับของปี ค.ศ.2005 ภายในปี ค.ศ. 2030 รวมทั้งลงทุน 418 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนและไฮโดรเจน

State government officials in New South Wales, the country's lagest state, had urged students to stay in school, to little effect.
เจ้าหน้าที่ของรัฐในนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้เรียกร้องให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ซึ่งมีผลเพียงเล็กน้อย

"We shouldn't have to be here, we should be in school," said Nabilah Chowdhury, another event organiser in Sydney. "But the government just won't listen.
They refuse to take action so it's up to us to fight in order to protect our future."
"เราไม่ควรต้องอยู่ที่นี่เราควรจะอยู่ในโรงเรียน" Nabilah Chowdhury ผู้จัดงานอีกคนในซิดนีย์กล่าว "แต่รัฐบาลไม่รับฟัง พวกเขาปฏิเสธที่จะดำเนินการดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องอนาคตของเรา"

คำศัพท์ข่าว
- climate = สภาพอากาศ , ภูมิอากาศ
- conservative = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- COVID-induced (compound) = ถูกชักนำโรควิด, ถูกกระทำจากโรคโควิด
- commit (v) = มอบหมายให้, ให้รับผิดชอบ
- dub (v) = ขนานนาม (ตั้งชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการ)
- emission = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี)
- fossil fuel = เชื้อเพลิงฟอสซิล (เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่นถ่านหินหรือก๊าซที่ก่อตัวขึ้นในอดีตทางธรณีวิทยาจากซากสิ่งมีชีวิต)
- let-down (compound) = ผิดหวัง
- net (adj) = สุทธิ
- per capita = ต่อคน, ต่อหัว, รายหัว
- promote (อv) = เชียร์, ส่งเสริม, สนับสนุน
- recession = ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- skip school = โดดเรียน, หยุดเรียน
- tens of thousands of + n(พหูพจน์) = จำนวนหลายหมื่นของแหล่งข่าว : CNA
China, in global campaign, vaccinates its citizens in Thailand against COVID-19
ประเทศจีน ในการรณรงค์ทั่วโลกโลก ได้ฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองของประเทศในไทยเพื่อป้องกันโควิด-19
BANGKOK: Chinese citizens living in Thailand started getting COVID-19 jabs on Thursday (May 20) as part of China's global campaign to inoculate its nationals living and working abroad.
กรุงเทพฯ: พลเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันพฤหัสบดี (20 พ.ค.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทั่วโลกของจีนเพื่อฉีดวัคซีนให้กับคนเชื้อสายจีนที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศ

The vaccines were donated by China to be administered to its nationals as Thailand slowly rolls out shots for its own citizens to contain a coronavirus surge that has sickened tens of thousands in the past two months.
วัคซีนดังกล่าวได้รับการบริจาคจากจีนเพื่อนำไปใช้ฉีดชาวจีน ในขณะที่ประเทศไทยค่อยๆเปิดตัวการฉีดวัคซีนให้ประชาชนของตนเองเพื่อควบคุมไวรัสโคโรนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้มีผู้เจ็บป่วยหลายหมื่นคนในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

It was unclear how many of the 150,000 Chinese citizens living in Thailand will be inoculated under Beijing’s “Spring Sprouts” program in this round of inoculations, but China recently donated 500,000 vaccine doses to Thailand.
ไม่ชัดเจนว่ามีพลเมืองจีน 150,000 คนจำนวนเท่าใด ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการ“ Spring Sprouts” ของปักกิ่งในการฉีดวัคซีนรอบนี้, แต่จีนเพิ่งบริจาควัคซีน 500,000 โดสให้กับไทย

China has so far supplied millions of doses to the country.
จนถึงขณะนี้จีนได้จัดวัคซีนให้ไทยหลายล้านโดสแล้ว

The Thai government has said it will vaccinate Thais before inoculating most other foreigners, regardless of risk factors or age.
รัฐบาลไทยกล่าวว่าจะฉีดวัคซีนให้คนไทยก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหรืออายุ

Just over 2 per cent of Thailand's 70 million people have received a first vaccine dose and about 1 per cent have received a second.
ประชากรไทยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์จาก 70 ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว และประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ได้รับการฉีดครั้งที่สองแล้ว

The government hopes to inoculate 70 per cent of its people by the end of the year, but has been criticised for taking too long to start vaccinating.
รัฐบาลหวังว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศภายในสิ้นปีนี้ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้เวลานานเกินไปกว่าจะเริ่มการฉีดวัคซีน

In downtown Bangkok, a Chinese volunteer with a white mask, transparent face shield and blue gloves stood in front of a red banner reading “Spring Sprout Action” flanked by the flags of China and Thailand at a vaccination centre.
ในตัวเมืองกรุงเทพฯ อาสาสมัครชาวจีนสวมหน้าอนามัยสีขาว อุปกรณ์ป้องกั้นหน้าโปร่งใส และถุงมือสีน้ำเงินยืนอยู่หน้าแบนเนอร์สีแดงที่มีข้อความว่า “ Spring Sprout Action” ขนาบข้างด้วยธงชาติจีนและไทยที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

A dozen people waited to get a cursory medical check as nurses, accompanied by a translator, gave Chinese-made Sinovac shots in another room.
มีคนหลายสิบคนรอรับการตรวจสุขภาพอย่างคร่าวๆ ในขณะที่พยาบาลพร้อมด้วยล่ามแปลภาษาทำการฉีดวัคซีน Sinovac ที่ผลิตในจีนอยู่ในอีกห้องหนึ่ง

“I am happy and proud to be able to get a vaccine on day one organised by my government,” said Zhang Xiaohong, 40, who runs a logistics company in Thailand.
“ผมมีความสุขและภูมิใจที่สามารถได้รับวัคซีนในวันแรกที่จัดโดยรัฐบาลของผม” จางเสี่ยวหงวัย 40 ปีผู้บริหารบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทยกล่าว

He said he believes the Chinese government cares about its people.
เขากล่าวว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับประชาชนของตน

Qin Qing, a 39-year-old real estate broker in Bangkok, said she was a bit nervous before getting the shot and felt slightly dizzy afterwards.
Qin Qing นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วัย 39 ปีในกรุงเทพฯกล่าวว่าเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยก่อนที่จะถูกฉีดวัคซีนและรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยหลังจากฉีด

“I am grateful for my country and the embassy, and people who help to make it happen from airline staff who fly the vaccines here and Thai medical workers," she said.
“ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับประเทศและสถานทูตของฉัน และผู้คนที่ช่วยให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่สายการบินที่นำวัคซีนขึ้นเครื่องมาที่นี่และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไทย” เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- accompany (v) = ติดสอยห้อยตาม, รวมกับ
- administer (v) = จัดการ, บริหาร
- afterwards (adv) = หลังจากนั้น, ภายหลัง
- as part of + n = เป็นส่วนหนึ่งของ
- be able = can = สามารถ
- bit (adj) = เล็กน้อย, นิดหน่อย
- Chinese-made (compound) = ผลิตในประเทศจีน
- cursory (adv) = คร่าว ๆ(รวดเร็วและไม่ทั่วถึง)
- dizzy (adj) = วิงเวียน, หน้ามืด
- donate (v) = บริจาค
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- inoculate (v) = ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- proud (adj) = ภูมิใจ
- real estate broker = นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
- regardless of = โดยไม่คำนึงถึง
- roll out = เปิดตัว, แผ่ออก, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (ในข่าวหมายถึงเริ่มการฉีดวัคซีน)
- second = ครั้งที่สอง
- shot (n) = การฉีด(ยา, วัคซีน)
- too long = นานเกินไป, ยาวเกินไป
- transparent face shield = หน้ากากโล่ห์แบบโปร่งแสง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น