โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Makeup may contain potentially toxic chemicals called PFAS, study finds
เครื่องสำอางอาจมีสารเคมีที่อาจเป็นพิษที่เรียกว่า PFAS, พบจากการศึกษา

The "No PFAS in Cosmetics Act" was introduced in the US House and Senate on Tuesday, following the release of a new study that found high levels of a marker for toxic PFAS substances in 52% of 231 makeup products purchased in the United States and Canada.
"กฏหมายห้าม PFAS ในเครื่องสำอาง" ได้ถูกนำเข้าในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคาร หลังจากมีงานศึกษาฉบับใหม่ออกมาระบุว่า พบปริมาณระดับสูงของตัวบ่งชี้ว่าเป็นสารพวก PFAS ที่มีความเป็นพิษอยู่ใน 52% ของผลิตภัณฑ์แต่งหน้า 231รายการที่ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Some of the highest levels were found in foundations (63%), waterproof mascara (82%) and long-lasting lipstick (62%), according to the study published Tuesday in the journal Environmental Science & Technology Letters.
ระดับสูงสุดบางส่วนพบได้ในรองพื้น (63%) มาสคาร่ากันน้ำ (82%) และลิปสติกที่ติดทนนาน (62%) ตามผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Science & Technology Letters เมื่อวันอังคาร

In addition, the study found some 88% of the tested products failed to disclose on their labels any ingredients that would explain those chemical markers, even though that is a requirement of the US Food and Drug Administration.
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า 88% ของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบไม่ได้เปิดเผยส่วนประกอบใดๆบนฉลากที่จะบอกถึงตัวบ่งชี้ทางเคมีเหล่านั้น แม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็ตาม

"It's a little shocking and hopefully a wake-up call for the cosmetics industry in terms of how widespread the PFAS contamination is across types of makeup products," said David Andrews, a senior scientist for the Environmental Working Group, or EWG, a consumer organization that maintains a database on personal care products which contain toxins.
“มันน่าตกใจเล็กน้อย และหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการบอกให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางตื่นตัวในเรื่องของการปนเปื้อน PFAS ว่ามีแพร่หลายไปทั่วผลิตภัณฑ์แต่งหน้าทุกประเภทอย่างไร" เดวิด แอนดรูส์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ Environmental Working Group หรือ EWG ซึ่งเป็นองค์กรผู้บริโภคที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีสารพิษกล่าว

"The most common PFAS is polytetrafluoroethylene, the ingredient most commonly known as Teflon, or the coating on pans.
"PFAS ที่พบมากที่สุดคือพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่รู้จักกันมากที่สุดว่าเทฟลอน หรือสารเคลือบบนกระทะ

But all in all, we have identified 13 different PFAS chemicals in more than 600 products from 80 brands," said Andrews, who was not involved in the study.
แต่โดยรวมแล้ว เราระบุสารเคมี PFAS ได้ 13 ชนิดในผลิตภัณฑ์มากกว่า 600 รายการจาก 80 ยี่ห้อ", แอนดรูว์ส ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษากล่าว

The bill was introduced in the US Senate on Tuesday by Republican Sen. Susan Collins of Maine and Democratic Sen. Richard Blumenthal of Connecticut and in the House by Democratic Rep. Debbie Dingell of Michigan.
ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกนำเข้ามาในวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารโดยส.ว.ซูซาน คอลลินส์ รัฐเมนจากพรรครีพับลิกัน และส.ว.ริชาร์ด บลูเมนทาล แห่งรัฐคอนเนตทิคัตจากพรรคเดโมแครตและเข้าในสภาผู้แทนราษฎรโดย เดบบี้ ดิงเกลจากรัฐมิชิแกน

"Americans should be able to trust that the products they are applying to their hair or skin are safe.
“ชาวอเมริกันควรจะสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้กับผมหรือผิวหนังของพวกเขาได้ว่าปลอดภัย

To help protect people from further exposure to PFAS, our bill would require the FDA to ban the addition of PFAS to cosmetics products," said Collins in a statement.
เพื่อช่วยปกป้องผู้คนจากการสัมผัสกับ PFAS ในอนาคต ร่างกฎหมายของเราจะกำหนดให้องค์การอาหารและยาสั่งห้ามการเติม PFAS ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” คอลลินส์กล่าวในแถลงการณ์

"Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a class of man-made chemicals, which includes PFOA, PFOS, and GenX.
"สารเปอร์และโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFAS) เป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งรวมถึง PFOA, PFOS และ GenX

These chemicals can bioaccumulate in bodies over time and have been linked to cancer, thyroid disease, liver damage, decreased fertility, and hormone disruption," the statement said.
สารเคมีเหล่านี้สามารถสะสมทางชีวภาพในร่างกายเมื่อเวลาผ่านไป และเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง โรคไทรอยด์ ความเสียหายของตับ ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง และการหยุดชะงักของฮอร์โมน” แถลงการณ์ดังกล่าว

In an email to CNN Health, Dingell said, "These chemicals are in products that we use every single day and most people don't even know the danger they face daily."
ในอีเมลที่ส่งถึง CNN Health นั้น Dingell กล่าวว่า "สารเคมีเหล่านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกวัน และคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำถึงอันตรายที่พวกเขาเผชิญอยู่ทุกวัน"

The proposed act would direct the FDA to issue a proposed rule banning the intentional addition of PFAS in cosmetics within 270 days of enactment, with a final rule to be issued 90 days thereafter.
กฏหมายที่เสนอนี้จะสั่งให้องค์การอาหารและยาเสนอกฎห้ามการใส่ PFAS โดยเจตนาในเครื่องสำอางภายใน 270 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ โดยกฎสุดท้ายจะออกมา 90 วันหลังจากนั้น

คำศัพท์ข่าว
- act (n) = กฎหมาย, พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ - all in all = โดยรวมๆแล้ว, สรุปว่า
- addition (n) = เพิ่ม, เพิ่มขึ้น
- apply (v) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- ban (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- be introduced = ได้รับการแนะนำ(Passive Voice)
- bill (n) = ร่างกฎหมาย (ร่างกฏหมายที่กำลังพิจารณาให้ประกาศใช้)
- bioaccumulate (v) = สะสมทางชีวภาพ
- call for (phrasal verb ) = เรียกร้อง
- contamination (n) = การปนเปื้อน(เชื้อโรค, สิ่งสกปรก, สารเคมี)
- cosmetic (n) = เครื่องสำอาง
- disclose (v) = เปิดเผย, เปิดเผยต่อสาธารณะ
- disruption (n) = การขัดขวาง, การหยุดชะงัก
- EWG = องค์กรผู้บริโภคที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีสารพิษ
- exposure (n) = สัมผัสความเสี่ยง, เผชิญอันตราย(ในอันตราย)
- fertility (n) = ภาวะเจริญพันธุ์
- foundation (n) = ผลิตภัณฑ์รองพื้น
- hormone (n) = ฮอร์โมน, สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้น/ ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ
- identify (v) = ระบุ, แยกแยะ, วินิจฉัยว่าใช่
- ingredient (n) = ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
- intentional (adj) = โดยจงใจ, โดยเจตนา
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- man-made (compound) = ที่มนุษยสร้างขึ้น
- mascara (n) = สีสำหรับทาขอบตาและขนคิ้ว
- most (adj) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- polytetrafluoroethylene (n) = พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน(เทฟลอน)
- require (v) = ขาดไม่ได้, กำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- single (adj) = เดี่ยว, หนึ่งเดียว, โสด
- the highest = สูงที่สุด(highestใช้คู่กับtheเสมอ)
- thereafter (adv) = หลังจากนั้น
- thyroid disease = โรคไทรอยด์
- wake-up = ปลุกให้ตื่น, กระตุ้นให้รู้สึก
- waterproof mascara = มาสคาร่ากันน้ำ, ผลิตภัณฑ์กันน้ำสำหรับดวงตา(ขนตา, คิ้ว)แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Tessica Brown, also known as 'Gorilla Glue Girl,' has launched her own hair care line
Tessica Brown หรือที่รู้จักในชื่อ 'Gorilla Glue Girl' ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของเธอเอง

A Louisiana woman who went viral after mistakenly using Gorilla Glue in place of hair spray has launched her own hair care line.
หญิงชาวหลุยเซียน่าที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์จากความผิดพลาดในการใช้กาวGorilla Glueแทนสเปรย์ฉีดผม ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของเธอเอง

Tessica Brown, famously known as "Gorilla Glue Girl," introduced Forever Hair on Wednesday.

เทสสิกา บราวน์ หรือที่รู้จักกันมากในชื่อ "Gorilla Glue Girl" ได้เปิดตัว Forever Hair เมื่อวันพุธ

She says the line of products are made up of "all natural" ingredients that helped her hair grow back.
เธอกล่าวว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำจากส่วนประกอบที่เป็น "ธรรมชาติทั้งหมด" ซึ่งช่วยให้ผมของเธองอกใหม่

"I launched these products to help not only myself but other people like me that need help growing their hair," Brown told CNN. "I am so excited about this launch because these products were doing so well for me, I couldn't wait for them to help other people."
"ฉันเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อช่วยไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการปลูกผมเหมือนฉันด้วย" บราวน์บอกกับ CNN "ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเปิดตัวครั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำงานได้ดีสำหรับฉัน ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเหลือผู้อื่น"

In February, Brown sought medical treatment -- and even underwent a four-hour surgery -- after many attempts to remove the industrial-strength glue from her hair.
ในเดือนกุมภาพันธ์ บราวน์พยายามหาทางรักษาทางการแพทย์ และแม้กระทั่งเข้ารับการศัลยกรรมสี่ชั่วโมง หลังจากพยายามเอากาวที่มีกำลังระดับที่ใช้ในอุตสาหกรรมออกจากผมหลายครั้ง

Her hair had been stuck in the same style for a month since she mistakenly substituted her usual Got2b Glued hair spray with Gorilla Glue.
ผมของเธอติดแหงกเป็นทรงเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือน นับตั้งแต่ที่เธอพลาดสลับสเปรย์ฉีดผม Got2b Glued ที่ใช้ตามปกติด้วยกาว Gorilla Glue

Her hair became an impenetrable helmet, and as her social media videos about the incident racked up millions of views, people became obsessed with her predicament.
ผมของเธอกลายเป็นหมวกนิรภัยอย่างรับไม่ได้ และในขณะที่วิดีโอโซเชียลมีเดียของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมียอดดูหลายล้านครั้ง ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับสถานการณ์ของเธอ

According to Gorilla Glue's website, the glue -- which is 100% waterproof and usually used for fixing bathroom tiles, wood flooring and decking -- can be removed with acetone or isopropyl alchol.
ตามเว็บไซต์ของกาวกอริลลา กาวนี้กันน้ำได้ 100% และมักใช้สำหรับซ่อมกระเบื้องห้องน้ำ พื้นไม้ และพื้นระเบียง และสามารถเอาออกได้ด้วยอะซิโตนหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

But nothing worked. No matter how many times she washed, slathering shampoos and oils over and over again, the glue wouldn't budge.
แต่ไม่มีอะไรที่ได้ผลเลย ไม่ว่าเธอจะล้างกี่ครั้ง ชโลมแชมพูและน้ำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า กาวก็ไม่ขยับเขยื้อนเลย

According to Dr. Michael Obeng, who did the surgery to remove the glue, he used medical-grade adhesive remover, aloe vera, olive oil and even acetone.
จากดอกเตอร์ ไมเคิล โอเบนจ์ ผู้ทำศัลยกรรมเพื่อรื้อกาวออก เขาใช้สารรื้อตัวยึดติด เกรดทางการแพทย์อย่าง อโลเวรา น้ำมันมะกอก และแม้กระทั่งอะซิโตน

Despite all efforts to salvage has much of her hair as possible, most of it had to be cut off.
แม้พยายามทำทุกอย่างที่จะกอบกู้ผมของเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ผมส่วนใหญ่ก็ต้องถูกตัดออก

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- adhesive (adj) = ซึ่งยึดติด, ติดแน่น
- attempt (n) = พยายาม
- adhesive = สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้
- budge (v) = ขยับเขยื้อน, เขยิบ, เคลื่อน
- cut off (v) = ตัดออก
- impenetrable (adj) = ผ่านเข้าไปไม่ได้
- incident (n) = เหตุการณ์
- medical-grade (compound) = เกรดที่ใช้กับทางการแพทย์
- mistakenly (adv) = ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด
- obsess (v) = หมกมุ่น, สนใจแต่เรื่องเดียวอย่างสุดโต่ง
- over and over = ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- predicament (n) = สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
- rack up = สะสมไว้ :สะสมไว้เยอะ
- seek (v) = แสวงหา, พยายาม
- substitute (v) = แทน,สับเปลี่ยน
- undergo (v) = ประสบ, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)

- Dailymail : TikTok user is slammed for spraying Gorilla Glue on her hair after Louisiana mom went viral

- METRO : Gorilla Glue Girl: Missy Elliott and Chance the Rapper react to woman who used Gorilla Glue on hair

- FOX8 : Woman says she’s going to ‘see a surgeon’ for help with Gorilla Glue hair fiasco

- WAVY: ‘Gorilla Glue Girl’: Tessica Brown launching hair care line months after infamous incident

- PEOPLE : Woman Who Went Viral for Using Gorilla Glue in Her Hair Has Surgery to Remove the Adhesive

- MYNBC15 : Louisiana woman used Gorilla Glue instead of hair spray, ended up in the hospital

-NEWSWEEK : Woman Sprays Gorilla Glue Into Hair, Gains 530,000 Instagram Followers After Sharing Ordeal

- 8NEWSNOW : Woman gets Gorilla Glue removed from her hair

- BET : Viral Tik Tok Shows Woman Using Gorilla Glue Spray On Her Hair

- TMZ: Gorilla Glue Hairdo TikToker Checks Into the ER ... After Rubbing Alcohol Tip

- WANE : Gorilla Glue saga ends: Woman gets adhesive removed during 4-hour surgery

- BBC: Gorilla glue: Tessica Brown use 'gorilla glue adhesive' instead of real hair spray to gel her hair, 15 times washing and hospital visit no gree wash am comot

- CNN : This woman used Gorilla Glue instead of hair spray. She ended up in the hospital

- NEW YORK POST : Woman who went viral for using Gorilla Glue in hair gets treatment at hospitalแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Twin orphaned bear cubs given shelter near India-Pakistan border
ลูกหมีกำพร้าแฝดได้รับที่พักพิงใกล้ชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน

DAWARIAN, Pakistan, June 15 (Reuters) - Years of hostilities and an electric fence along a de facto border between nuclear-armed neighbours India and Pakistan have taken a toll not just on humans.
DAWARIAN, ปากีสถาน, 15 มิ.ย. (รอยเตอร์) - หลายปีแห่งการสู้รบและรั้วไฟฟ้าตามแนวชายแดนที่แท้จริงระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในมือทั้งอินเดียและปากีสถาน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อมนุษย์เท่านั้น

Wildlife has also been badly afflicted in one of the world’s most militarized regions.
สัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในภูมิภาคที่มีกำลังทหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

The latest victims of the decades-old conflict are two orphaned Asiatic bear cubs found on the Pakistan side of the disputed Himalayan region of Kashmir.
เหยื่อรายล่าสุดของความขัดแย้งยาวนานหลายสิบปี คือลูกหมีเอเชียกำพร้า 2 ตัวที่พบบนภูเขาหิมาลัยในพื้นที่พิพาทของแคชเมียร์ฝั่งปากีสถาน

Sharda and Narda were discovered last year by villagers at an altitude of 14,000 feet (4,270 m), alone, and unable to open their eyes, said Muhammad Ashraf, an official with the wildlife and fisheries department in Pakistan-administered Kashmir.
หมีชาร์ดาและนาร์ดาถูกพบโดยชาวบ้านที่ระดับความสูง 14,000 ฟุต(4,270 ม.) เพียงลำพังและไม่สามารถลืมตาได้, มูฮัมหมัด อัสราฟ เจ้าหน้าที่ของกรมสัตว์ป่าและประมงในแคชเมียร์ของปากีสถานกล่าว

"Our guards and volunteers reconnoitred the area for about two months but did not find any trace of the she-bear on our side of the divide," Ashraf said.
“ผู้พิทักษ์และอาสาสมัครของเราได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลาประมาณสองเดือน แต่ไม่พบร่องรอยของหมีตัวเมียที่ฝั่งด้านเรา”, อัสราฟกล่าว

The mother bear may have been killed on the Indian side of the border by a landmine or a shell, he said, with her cubs crawling across to be spotted by the villagers.
แม่หมีอาจถูกฆ่าตายที่ชายแดนฝั่งอินเดียโดยทุ่นระเบิดหรือกระสุนปืนใหญ่ โดยมีลูกของมันที่กำลังคลานไปทั่วถูกสังเกตุเห็นโดยชาวบ้าน, เขากล่าว

The duo was nursed with bottled milk for two months, then raised on fruit and veggies and gradually introduced to other foods including wheat and maize.
ทั้งคู่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมขวดเป็นเวลาสองเดือน จากนั้นจึงเลี้ยงด้วยผลไม้และผัก และค่อยๆ แนะนำให้รู้จักกับอาหารอื่นๆ เช่น ข้าวสาลีและข้าวโพด

Now they keep busy climbing mulberry and walnut trees on the compound where they are kept, or sometimes onto a tin-roof shelter that houses a hatchery for rainbow trout, drawing a daily audience of both children and adults.
ตอนนี้พวกลูกหมียุ่งอยู่กับการปีนต้นหม่อนและต้นวอลนัทในบริเวณที่พวกมันได้รับการเลี้ยงดู หรือบางครั้งก็ขึ้นไปบนหลังคาสังกะสีที่เป็นโรงเพาะฟักปลาเทราต์สายรุ้ง ซึ่งดึงดูดผู้ชมทุกวันทั้งเด็กและผู้ใหญ่

This compound is just outside the village of Dawarian, some 66 miles (106 km) northeast of Muzaffarabad, the capital of Pakistani-administered Kashmir.
บริเวณที่ตั้งนี้อยู่นอกหมู่บ้าน Dawarian ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 66 ไมล์(106 กม.) จากMuzaffarabad เมืองหลวงของแคชเมียร์ที่ปกครองโดยปากีสถาน

The area's fast-flowing rivers and streams, waterfalls, glacial lakes and forests make it popular with tourists.
แม่น้ำและลำธารที่ไหลเร็ว น้ำตก ทะเลสาบน้ำแข็ง และป่าไม้ในพื้นที่ ทำให้มันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

Kashmir has been a flashpoint since India and Pakistan gained independence from British rule in 1947, and they have fought two wars over the region. Both countries control parts of Kashmir and claim it in full.
แคชเมียร์เป็นแห่งหนึ่งที่อันตรายตั้งแต่อินเดียและปากีสถานได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษในปีค.ศ.1947 และพวกเขาได้ต่อสู้ทำสงครามสองครั้งเหนือภูมิภาคนี้ ทั้งสองประเทศควบคุมบางส่วนของแคชเมียร์และอ้างสิทธิ์ทั้งหมด

Since 2004 there has been a 12-foot high fence cutting through the area to mark the border.
นับตั้งแต่ปีค.ศ.2004 เป็นต้นมา ที่นั่นก็มีรั้วสูง 12 ฟุตตัดผ่านพื้นที่เพื่อทำเครื่องหมายเขตแดน

India built the fence and says it is meant to keep militants from crossing.
อินเดียสร้างรั้วและกล่าวว่ามีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธข้ามพรมแดน

But it has also made it nearly impossible for wildlife to move freely in their natural habitat.
แต่มันก็ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วย ที่สัตว์ป่าจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน

“The bear cubs are just one example," said Sardar Javaid Ayub, head of the wildlife and fisheries department on the Pakistan side.
ลูกหมีเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง”, ซาร์ดาร์ จาวิด อายุบ หัวหน้าแผนกสัตว์ป่าและการประมงในฝั่งปากีสถานกล่าว

"They were born across the divide and when their mom got killed close to the fence they crossed over through some burrow or eroded portion of land (beneath the fence)." พวกเขา(ลูกหมี)เกิดที่ฝั่งตรงข้ามเขตแบ่งแยก และเมื่อแม่ของพวกมันถูกฆ่าตายใกล้กับรั้ว พวกเขาจึงข้ามผ่านโพรงหรือส่วนดินที่ถูกกัดเซาะ(ใต้รั้ว)”

Ashraf recalls that a few years back department staff spotted a dead black bear in a ravine far from the fence.
อัสราฟ รำลึกถึงเมื่อสองสามปีก่อนที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพบหมีดำตายในหุบเขาที่ห่างไกลจากรั้ว

One leg had apparently been blown off by a landmine and it had fallen into the ravine and died.
เห็นได้ชัดว่าขาข้างหนึ่งขาดหายไปจากทุ่นระเบิด และมันตกลงไปในหุบเหวและเสียชีวิต

“This is what ... would be happening with many wild animals but we rarely come to know about it,” Asraf said.
“นี่คือสิ่งที่ ... จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่ามากมาย แต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้” อัสราฟกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- 12-foot (compound) = สูง/ ยาว สิบสองฟุต
- altitude (n) = ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
- badly (adv) = แย่, เลงร้าย
- beneath = ข้างใต้ (ลอดต่ำ)
- black bear = หมีดำ
- bottled milk (n) = นมขวด, นมบรรจุขวด
- burrow (v) = รู, โพรง, ช่อง
- compound (n) = บริเวณที่ตั้งของอาคาร, บริเวณบ้าน
- de facto (adj, adv) = โดยพฤตินัย, อันที่จริง, ตามความจริง
- electric fence (n) = รั้วไฟฟ้า
- eroded (adj) = กัดกร่อน
- fence (n) = รั้วกั้น
- flashpoint = จุดหรือระดับที่สามารถติดไฟได้, จุดล่อแหลม (ต่อการเกิดความรุนแรง)
- freely (adv) = อย่างอิสระ
- glacial (adj) = เกี่ยวกับธารน้ำแข็ง
- gradually (adv) = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- head of (n) = หัวหน้าของ, เจ้านายของ
- hostility (n) = การต่อต้าน
- impossible (adj) = เป็นไปไม่ได้
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ริเริ่ม, เริ่มดำเนินการ
- landmine กับระเบิด, ทุ่นระเบิด
- militarize (v) เอาทหารเข้าไปประจำ
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- nuclear-armed (compoud) = ที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในความครอบครอง
- orphaned (adj) = กำพร้า, ซึ่งเป็นกำพร้า
- portion (n) = ส่วน, ส่วนหนึ่งของ
- raise (v) = เลี้ยงดู(เพื่อดูแลเด็กในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น )
- ravine (n) = หุบเขาลึก
- reconnoitre (v) = สำรวจ, ลาดตระเวณ
- shell (n) = กระสุนปืนใหญ่
- stream = ลำธาร, สายน้ำ
- toll = การสูญเสีย,จำนวนที่เสียหาย,จำนวนผู้สูญเสีย(บาดเจ็บ,เสียชีวิต,ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)
- wildlife (n) = สัตว์ป่า
- hatchery = สถานเพาะฟัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น