โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, November 11, 2021

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ ชุมนุม 10 สิงหา พ.ศ. 2563 ตั้งใจล้มล้างสถาบันกษัตริย์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Thai court says calls for monarchy reform unconstitutional
ศาลของไทยกล่าวว่า การเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

A top Thai court has ruled that calls by three protest leaders to reform the monarchy amount to an attempt to overthrow the political system.
ศาลสูงของไทยตัดสินให้แกนนำประท้วง 3 คนที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เท่ากับพยายามโค่นล้มระบบการเมืองการปกครอง

The court said speeches made by the activists at mass protests last year were unconstitutional.
ศาลกล่าวว่าคำปราศรัยของนักเคลื่อนไหวในการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญ

The ruling could pave the way for treason charges against the trio, who have all denied any wrongdoing.
การพิจารณาคดีนี้สามารถปูทางไปสู่การตั้งข้อหากบฏต่อทั้งสามคนที่ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆทุกข้อกล่าวหา

Thailand's lèse-majesté law, which forbids any insult to the monarchy, is among the strictest in the world.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยซึ่งห้ามไม่ให้มีการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดในโลก

In a ruling broadcast on television on Wednesday, justices at the constitutional court described the monarchy as "the key pillar that the kingdom can't be without".
ในการออกอากาศการตัดสินทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธ ผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญอธิบายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น “เสาหลักที่ราชอาณาจักรแห่งนี้ขาดไม่ได้”

"Any actions that seek to undermine or weaken the institution show intentions to overthrow the monarchy," they said.
“การกระทำใดๆ ที่พยายามบ่อนทำลายหรือทำให้สถาบันอ่อนแอ แสดงถึงความตั้งใจที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์” พวกเขากล่าว

Last year's mass anti-government protests in Thailand shattered a taboo on criticising the monarchy, though protest leaders were careful to call for changes to the institution, not its abolition.
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในไทยเมื่อปีที่แล้วได้ทำลายข้อห้ามในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ แม้ว่าผู้นำการประท้วงจะระมัดระวังในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบัน ไม่ใช่การยกเลิก

Wednesday's court case concerned a speech by protest leader Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, which called for greater transparency over royal finances and the abolition of Thailand's lèse-majesté laws, and others by Arnon Nampa and Panupong "Mike" Jadnok.
คดีในศาลเมื่อวันพุธเกี่ยวข้องกับคำปราศรัยของผู้นำประท้วง ปนัสยา "รุ้ง" สิทธิจิรวัฒนกุล ซึ่งเรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในด้านการเงินของราชวงศ์และการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย และข้ออื่น ๆ ที่เรียกร้องโดยอานนท์ นำภา และภานุพงศ์ "ไมค์" จาดนอก

"If we allow the first, second and third defendant and their networks to keep doing this action, it will not be long to lead to the overthrow of the constitutional monarchy," judge Chiranit Havanond said.
“หากเรายอมให้จำเลยที่หนึ่ง ที่สอง และสามและเครือข่ายของพวกเขากระทำการนี้ต่อไป ไม่นานก็จะนำไปสู่การล้มล้างระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ” ผู้พิพากษาจิรนิต หะวานนท์ กล่าว

All three protesters have said they have no desire to topple the monarchy.
ผู้ประท้วงทั้งสามกล่าวว่าพวกเขาไม่มีความปรารถนาที่จะโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์

Kritsadang Nutcharat, a lawyer for Mr Arnon and Mr Panupong, warned that the constitutional court ruling "could impact [on] future calls for reform".
กฤษดาแดง นุชจรัส ทนายความของนายอานนท์และนายภานุพงศ์ เตือนว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ "อาจส่งผลกระทบ [ต่อ] การเรียกร้องการปฏิรูปในอนาคต"

This ruling effectively closes down any space in Thailand for public discussion of the monarchy, and lays the three activists cited by the court open to charges of treason, which carries the death penalty.
คำตัดสินนี้ปิดพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำให้นักเคลื่อนไหวสามคนที่ศาลอ้างถึงคำกล่าว ถูกตั้งข้อหากบฏซึ่งมีโทษประหารชีวิต

However, private discussion and criticism of the monarchy has expanded in recent years, and will certainly continue on social media, despite the government's constant efforts to police and shut down such comment.
อย่างไรก็ตาม การอภิปรายส่วนตัวและการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ขยายวงกว้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะยังคงดำเนินต่อไปบนโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอน แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการปราบปรามและปิดความคิดเห็นดังกล่าว

Today's ruling will also be widely seen as yet another politicised intervention on the side of conservative, royalist forces, by a court which was meant to be independent when it was established more than 20 years ago.
การพิจารณาคดีในวันนี้จะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม กองกำลังผู้นิยมกษัตริย์ โดยศาลนี้ถูกตั้งใจจะให้เป็นอิสระ(เป็นกลางไม่ขึ้นตรงกับใคร) เมื่อตอนที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- abolition (n) = การยกเลิก, การเลิกล้ม, การล้มล้าง
- call for = เรียกร้อง
- certainly (adv) = สิ่งที่แน่นอน, ความแน่นอน
- charge (n) = ข้อหา, การตั้งข้อหา
- close down = ปิด, ปิดตัวลง
- concern (v) = เกี่ยวกับ
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- Constitutional Court/ top Thai court = ศาลรัฐธรรมนูญ
- criticism (n)= วิพากษ์วิจารณ์(พูดถึงในเชิงลบ)
- death penalty = โทษประหารชีวิต
- defendant (n) = จำเลย
- describe (v) = บรรยาย, อธิบาย, ให้รายละเอียด
- desire (n) = ปารถนา, ประสงค์, ต้องการ
- effectively (adv) = ได้ผลดี, อย่างมีประสิทธิผล
- establish (v) = ก่อตั้ง, จัดตั้ง, กำหนด
- finance (n) = การเงิน
- forbid (v) = ห้าม (ระบุว่าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกฎหมายหรือประเพณี)
- independent (adj) = อิสระ, เป็นกลาง, ไม่ขึ้นกับใคร
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- Kingdom (n) = ราชอาณาจักร(ประเทศที่มีกษัตริย์ปกครอง)
- lèse-majesté law = กฏหมายหมิ่นผู้นำประเทศ, กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- monarchy (n) = ราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันพระมหากษัตริย์
- open to = เปิดรับ, ทำให้ได้รับผลกระทบ
- overthrow (v) = ล้มล้าง, โค่นล้ม, ขับไล่ออกจากอำนาจ, ขับไล่ผู้นำออกจากอำนาจ
- pave (v) = ปูทาง, กรุยทาง
- police (v) = ปราบปราม
- politicised (adj) = ที่ซึ่งเกี่ยวข้องทางการเมือง
- reform (v) = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- shatter (v) = ทำลาย, ทำให้แตก, ยกเลิก
- shut down = ปิด, ปิดกั้น
- speech (n) = การปราศัย, กล่าวคำสุนทรพจน์
- strictest (adj) = เข้มงวดที่สุด
- taboo (n) = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม, เรื่องต้องห้าม
- topple (v) = โค่นล้ม, โค่นอำนาจ
- transparency (n) = ความโปร่งใส
- treason charge = ข้อหากบฏ
- unconstitutional (adj) = ฝ่าฝืนบทบัญญัติ, ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย

No comments:

Post a Comment