โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 11, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 11-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :BBC
Nigeria's Sharia police bulldoze four million bottles of beer in Kano
ตำรวจในกฏหมายอิสลามของไนจีเรียไถบดเบียร์ 4 ล้านขวดในเมืองคาโน

The bottles were crushed into the ground by bulldozers in the northern city of Kano in front of crowds cheering "Allahu Akbar" (God is Great).
ขวดถูกบดแตกลงในไปในดินโดยรถแทรกเตอร์ ในเมืองคาโนที่อยู่ทางเหนือต่อหน้าฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์ "Allahu Akbar" (พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่)

The predominantly Muslim city is in one of several northern Nigerian states that prohibit alcohol under Sharia law.
เมืองที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นี้ตั้งอยู่ในรัฐที่เป็นหนึ่งในหลายรัฐทางตอนเหนือของไนจีเรียที่ห้ามดื่มสุราภายใต้กฎหมายอิสลามชารีอะห์

The beers had been seized from trucks coming from the mainly Christian south, officials told AFP news agency.
เบียร์ถูกยึดมาจากรถบรรทุกที่มาจากทางใต้ซึ่งมีชาวคริสเตียนเป็นส่วนมาก, เจ้าหน้าที่บอกกับสำนักข่าวเอเอฟพี

Shariah police, known as Hisbah, frequently destroy confiscated alcohol and drugs but Wednesday's haul was one of the largest yet in an intensifying crackdown.
ตำรวจชารีอะห์ หรือที่รู้จักในชื่อฮิสบาห์ มักทำลายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดที่ถูกยึดมา แต่การขนย้ายไปในวันพุธถือเป็นการปราบปรามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

Officials say they rolled over 3,873,163 bottles of beer and other types of alcohol in bulldozers at a wide open space as part of a war against intoxicants.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า พวกเขากลิ้งทับขวดเบียร์ 3,873,163 ขวดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ ในรถแทรกเตอร์บนพื้นที่เปิดโล่งกว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามต่อต้านของมึนเมา

Officials then lit the crushed remains on fire and allowed the blaze to burn into the night, according to villagers who watched.
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จุดไฟเผาเศษซากที่ถูกบด แล้วปล่อยให้ไฟลุกไหม้ในตอนกลางคืน, อ้างอิงจากชาวบ้านที่เฝ้าดู

"Kano is a sharia state and the sale, consumption and possession of alcoholic substances are prohibited", the head of the religious police Haruna Ibn Sina declared at the ceremony.
“คาโนเป็นรัฐที่ใช้กฏหมายอิสลาม และการขาย, การบริโภคและการครอบครองสารแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้าม", หัวหน้าตำรวจศาสนา ฮารูนา อิบนุ ซินา ประกาศในพิธี

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- be seized = ถูกยึด/จับกุม(Passive Voice)
- bulldoze (บูล'โดซ) (v) = ทำให้เรียบแบนรถแทรกเตอร์(ไถ/ดันหน้าดินให้เรียบแบนด้วยรถแทรกเตอร์ที่มีใบผานดัน)
- bulldoze (บูล'โดซ) (v) = ไถ/ดันให้เรียบแบน/ทำลาย/ ด้วยรถแทรกเตอร์ (ที่มีใบผานดัน)
- bulldozer (n) = รถแทรกเตอร์
- ceremony (n) = งานพิธี, พิธีกรรม(ในข่าวหมายถึงงานพิธีเผาทำลายสิ่งเสพติดและของมึนเมา)
- confiscated (adj) = ถูกริบ, ถูกยึดเอา(ยึดทรัพย์/ยึดเป็นของกลาง)
- consumption (n) = บริโภค (การกิน, การใช้)
- crowd (n) = ฝูงชน, กลุ่มคน, การรวมตัวแออัด
- crush (v) = บด, บี้, ขยี้, เหยียบทำลาย
- crushed (adj) = ถูกบดทำลายย่อยยับ, ที่ซึ่งแตกละเอียด
- drug (n) = ยา/ยาเสพติด(แปลตามบริบท)
- haul (n) = การขนย้าย (เน้นถึงการพยายามอย่างหนัก)
- intensifying (adj) = เข้มข้นขึ้น, รุนแรงขึ้น
- intoxicant (n) = สิ่งมึนเมา(สุรา, ยาบางชนิดใช้เพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ)
- possession (n) = การครอบครอง
- predominantly (adv) = ส่วนใหญ่
- prohibit (v) = ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- remains (n) = ซาก, สิ่งที่หลงเหลืออยู่ (ของที่เหลือจากการใช้/ การทำลาย/ การเคลื่อนย้าย)
- sharia/ sharia law = กฏหมายชารีอะฮ์ เป็นกฎหมายมีที่มาจากหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
- substance (n) = สาร, สสาร, สาระ, ตัวตน, แก่นแท้


No comments:

Post a Comment