โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 8, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 08-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
The forecast models show that 42 states and territories in hospital admissions across the country are projected to see increases in the next two weeks.
แบบจำลองการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่า 42 รัฐและเขตพื้นที่ต่าง ๆในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า

คำศัพท์ข่าว
- across the country = ทั่วประเทศ
- admission (n) = การรับเข้า, การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
- forecast (n) = ทำนาย, การพยากรณ์, การคาดการณ์


แหล่งข่าว : ABC
Researchers estimate there are over 181,000 families in the U.S. in which at least one of a child's primary caregivers has died of COVID-19
นักวิจัยประเมินว่ามีมากกว่า 181,000 ครอบครัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่เป็นเสาหลักของเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนเสียชีวิตจากโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- at least + จำนวน = อย่างน้อย, อย่างน้อยที่สุด
- caregiver (n) = ผู้ให้การดูแล, ผู้เลี้ยงดู(ในข่าวหมายถึง เสาหลักของครอบครัว)
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ


แหล่งข่าว : ABC
The FDA announced it's now limiting the authorized use of the Johnson & Johnson vaccine after conducting an updated investigation into reports of rare blood clots.
องค์การอาหารและยาประกาศว่าขณะนี้กำลังจำกัดการใช้วัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่ได้รับอนุญาต หลังจากดำเนินการตรวจสอบล่าสุดเกี่ยวกับรายงานการเกิดลิ่มเลือดที่หายาก

คำศัพท์ข่าว
- authorized (adj) = ได้รับอนุญาตแล้ว
- blood clot (n) = ลิ่มเลือด/มีลิ่มเลือด/การเกิดลิ่มเลือด
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- FDA/Food and Drug Administration = อย.สหรัฐ/ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
- limit (v) = จำกัด, ยับยั้ง, ควบคุม
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก

No comments:

Post a Comment