โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 18-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
More than 1 million people in the US have died of Covid-19 since the pandemic's start. It's a reminder the pandemic isn't over, as cases rise again.
ผู้คนมากกว่า 1 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากโควิด-19 ตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้น มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าโรคระบาดยังไม่จบ เนื่องที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- again (adv) = อีกครั้ง
- as = ขณะเดียวกัน/เนื่องจาก(ฝรั่งมักใช้asในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้อนกันจึงตีความบริบทได้2แบบ)
- case (n) = เคส, กรณี(คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค)
- rise (v) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มสูงขึ้น


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Hospitals are canceling CT scans and other imaging procedures as China’s Covid-19 lockdowns have led to a shortage of a dye widely used in medical scans
โรงพยาบาลต่างๆ ยกเลิกการสแกน CT และกระบวนการสร้างภาพด้วยการแสกนอื่น ๆ เนื่องจากการล็อกดาวน์ของ Covid-19 ของจีนทำให้เกิดการขาดแคลนสารทึบแสงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสแกนทางการแพทย์

คำศัพท์ข่าว
- cancel (v) = ยกเลิก
- CT SCAN (ซีที สแกน ) = การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- dye (n) = สารทึบแสง(ใช้ในการฉีดสี ซึ่งมักจะมีธาตุไอโอดีนเป็นส่วนผสม)
- imaging (n) = การถ่ายภาพโดยการแสกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- lead/led/led (Irregular-Verb) = นำ
- lead to (phrasal verb) = เป็นสาเหตุให้เกิด/ ทำให้เกิดเหตุการณ์/นำไปสู่
- procedure (n) = กระบวนการทำงาน/ ขั้นตอนการดำเนินการ
- shortage (n) = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ
- widely (adv) = แพร่หลาย, อย่างกว้างขวาง

No comments:

Post a Comment