โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 17, 2022

สวีเดนเซ็นต์ใบสมัครเข้านาโต้เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ร่วมกัน
- application (n) = การยื่นคำร้อง, การสมัคร
- apply (v) = สมัคร
- NATO = (นาโต้:ภาษาไทย) (เนโถ่ะ:ภาษาอังกฤษ)


แหล่งข่าว : Reuters
Finland and Sweden’s strong consideration to apply for NATO membership grew after the Finnish president confirmed that Finland would apply, while Sweden announced a policy change that could pave the way for its application
การพิจารณาอย่างจริงจังในการสมัครเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดน มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีฟินแลนด์ยืนยันว่าฟินแลนด์จะสมัคร ขณะสวีเดนประกาศเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองที่สามารถปูทางให้กับการสมัครของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- confirm (v) = ยืนยัน, รับรอง
- consideration (n) = การพิจารณา, การตัดสินใจ
- paved the way for (idiom) = ปูทาง, นำทางให้


แหล่งข่าว : New York Times
Sweden’s foreign minister signed her country’s application to join NATO.
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนลงนามในใบสมัครของประเทศเพื่อร่วมเป็นสมาชิกนาโต้

“It feels momentous,” she said, “and it feels like we now have reached what we think is best for Sweden.”
"มันรู้สึกสำคัญอย่างมาก" เธอกล่าว "และมันรู้สึกเหมือนตอนนี้เราได้ถึงมาสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับสวีเดนแล้ว"

คำศัพท์ข่าว
- be best for = ดีที่สุดสำหรับ...
- momentous (adj) = ที่สำคัญยิ่ง, สำคัญอย่างมาก(การตัดสินใจ/เหตุการณ์/โอกาส)
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง, บรรลุ(วัตถุประสงค์, งาน)
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)

No comments:

Post a Comment