โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 30, 2023

#เมนูศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

เมนูศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน

- disposable (adj) = เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งหลังจากใช้งาน

- disposal (n) = การกำจัดออก, การทิ้ง

- dispose (v) = กำจัดออก, จำหน่ายออก

- drain (v) = ระบายออก, ปล่อยน้ำทิ้ง

- drainage (n) = การถ่ายน้ำหรือระบายของเหลวออกจากระบบ

- drainage (n) = ระบายน้ำ

- drainage canal (n) = คลองระบายน้ำ/น้ำเสีย

- eco-friendly (compoud) = เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- emission (n) = การปล่อยออกมา (ก๊าซ/รังสี/ของเสีย/คลื่นพลังงาน)

- emit (v) = ส่งหรือปล่อยบางอย่างไปบนอากาศ(คลื่น/ก๊าซ)

- fossil (n) = ฟอสซิล, ซากดึกดำบรรพ์

- fossil fuel (n) = เชื้อเพลิงฟอสซิล

- non-recyclable (compound) = ที่ไม่สามารถนำใช้ใหม่ได้, ใช้ครั้งเดียว

- ocean plastic (n) = พลาสติก/ขยะพลาสติกในมหาสมุทร

- plastic (n) = พลาสติก

- plastic bottle (n) = ขวดพลาสติก

- plastic packaging (n) = บรรจุภัณฑ์พลาสติก

- plastic pollution (n) = มลพิษจากพลาสติก

- plastic problem (n) = ปัญหาพลาสติก/ปัญหาจากพลาสติก

- plastic trash (n) = ขยะพลาสติก

- plastic tub = ภาชนะพลาสติก

- plastic waste (n) = ขยะพลาสติก

- polymer (n) = พอลิเมอร์

- recyclable (adj) = ที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

- recycle (v) = รีไซเคิล, แปรใช้ใหม่, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

- renewable (adj) = พลังงานหมุนเวียน(ซึ่งทำใหม่ได้, เริ่มใหม่ได้, ที่ไม่มีวันหมด)

- re-use (compound) = นำกลับมาใช้ใหม่

- rubbish (n) = ขยะ

- single-use (compound) = ใช้ครั้งเดียว, ออกแบบมาให้ใช้งานครั้งเดียว

- single-use face mask (n) = หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียว

- waste (เวส)(n) = ขยะ#แท็กคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมนูคำศัพท์

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับไข้หวัดนก

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิง


#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

#เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับโรคโควิด


แหล่งข่าว : CNN
This Indian CEO is leading the charge in creating zero-waste, eco-friendly paper products, and is committed to employing people with disabilities:
ผู้บริหารระดับสูงชาวอินเดียคนนี้ เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากขยะ และมุ่งมั่นที่จะจ้างงานบุคคลที่มีความพิการ

คำศัพท์ข่าว
- eco-friendly (compoud) = เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- employ (v) = จ้างงาน
- lead the charge = เป็นคนแรกที่เริ่มกิจกรรม, ผู้ริเริ่ม
- zero-waste (compound) = การลดขยะให้เหลือศูนย์หรือให้เหลือน้อยที่สุด


แหล่งข่าว : CNN
Go inside Maldives' new sustainability lab which uses special machinery to turn plastic waste into souvenirs, furniture and school supplies.
เข้าไปในห้องปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งใหม่ของมัลดีฟส์ซึ่งใช้เครื่องจักรพิเศษเพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นของที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียน

คำศัพท์ข่าว
- machinery (n) = เครื่องยนต์กลไก, เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- sustainability (n) = ความยั่งยืน
- souvenir (n) = ของฝาก, ของที่ระลึก, ของชำร่วย
- turn (v) = หันเห, เลี้ยว, เปลียน
- plastic waste (n) = ขยะพลาสติก
- waste (เวส)(n) = ขยะ, ของเสีย


แหล่งข่าว : CNN
How Rwanda is leading e-waste recycling efforts in Africa
รวันดาเป็นผู้นำในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแอฟริกาอย่างไร

CNN heads to the country's first e-waste recycling plant to see how focusing on sustainability is paying off when it comes to profits and cutting carbon emissions.
ซีเอ็นเอ็นเดินทางไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของประเทศนี้เพื่อดูว่าการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนนั้นให้ผลตอบแทนอย่างไรเมื่อเป็นเรื่องของผลกำไรและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

คำศัพท์ข่าว
- e-waste/electronic waste = ขยะอิเล็กทรอนิกส์
- head (v) = มุ่งหน้าไป
- pay off (phrasal verb) = ได้ผล, ประสบความสำเร็จ
- profit (n) = กำไร, ผลประโยชน์
- sustainability (n) = ความยั่งยืน, ยืนหยัดอยู่อย่างยืดยาว


แหล่งข่าว : Spectrum News 13
Halloween treats have a tricky problem: plastic packaging that’s difficult to recycle.
ขนมวันฮัลโลวีนมีปัญหาจัดการยากอย่างหนึ่ง คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิล

คำศัพท์ข่าว
- Halloween treat (n) = ลูกอมหรือขนมหวานที่แจกในวันฮัลโลวีน
- plastic packaging (n) = บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- recycle (v) = แปรใช้ใหม่, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- tricky (adj) = ยุ่งยาก(เกี่ยวกับงาน/ปัญหา/สถานการณ์)

แหล่งข่าว : USA TODAY
Walmart has come up with a safe way to dispose of unused prescriptions.
บริษัทวอลมาร์ทได้คิดค้นวิธีที่ปลอดภัยในการกำจัดใบสั่งยาที่ไม่ได้ใช้

คำศัพท์ข่าว
- come up with (phrasal verb) = คิด(เสนอแนะ หรือ คิดไอเดียหรือวางแผน )
- unused (adj) = ไม่ได้ใช้(ในปัจจุบันหรือไม่เคยใช้)
- Prescription (พรีสคริพชั่น) (n) = ใบสั่งยา


แหล่งข่าว : New York Times
Batteries can potentially catch fire or explode or leach harmful chemicals into local ecosystems.
แบตเตอรี่ต่าง ๆ อาจติดไฟ หรือระเบิด หรือปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่ระบบนิเวศในท้องถิ่นได้
We can help you dispose of them safely.
เราสามารถช่วยคุณกำจัดพวกมันได้อย่างปลอดภัย

คำศัพท์ข่าว
- catch fire (phrase) = เผาไหม้/ลุกเป็นไฟ/ติดไฟ
- dispose of (phrasal verb) = กำจัด(สิ่งที่ไม่ต้องการ)
- ecosystem (n) = ระบบนิเวศ
- leach (v) = ชะล้าง(การแยกหรือใหลซึมของสารเคมีเหลวผ่านดินหรือวัสดุอื่น ๆ)
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้


แหล่งข่าว : CNN
Scientists are using mushrooms as low-carbon building blocks for construction, a vegan replacement for leather, and even an environmentally friendly way to dispose of dead bodies.
นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้เห็ดเป็นตัวต่อที่มีคาร์บอนต่ำสำหรับการก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากสัตว์ทดแทนหนัง และแม้กระทั่งวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการย่อยสลายร่างไร้วิญญาณ

คำศัพท์ข่าว
- construction (n) = การก่อสร้าง
- friendly (adj) = เกี่ยวกับความเป็นมิตร
- vegan (ฟี่เกิ่น)(adj) = เกี่ยวกับมังสวิรัติ/ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้มาจากสัตว์


แหล่งข่าว : CNN
Self-driving garbage trucks could be the waste disposal method of the future.
รถขนขยะไร้คนขับอาจเป็นวิธีการกำจัดขยะแห่งอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- method (n) = วิธีการ, วิธีดำเนินการ
- Self-driving (compound) = ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง(ไม่ต้องพึ่งคนขับหรือระบบภายนอก)


แหล่งข่าว : DW News
Finland is building the world's first permanent disposal site for nuclear waste — and plenty of people want to be its neighbors.
ฟินแลนด์กำลังสร้างสถานที่กำจัดขยะนิวเคลียร์อย่างถาวรแห่งแรกของโลก และมีผู้คนจำนวนมากต้องการเป็นเพื่อนบ้านของฟินแลนด์

คำศัพท์ข่าว
- neighbor (n) = เพื่อนบ้าน
- plenty (n) = มากมาย, เยอะแยะ
- waste (n) = ของเสีย, กากจากของที่ใช้แล้ว

หมายเหตุ เมืองแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ใช้รายได้มหาศาลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาปรับปรุงเมืองให้เจริญปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยมาก


แหล่งข่าว : USA TODAY
A report released Tuesday by a coalition of U.S. environmental advocacy groups warned of the health risks of PVC plastic and urged public officials against using the material in community drinking water pipes.
รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยแนวร่วมกลุ่มผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของพลาสติกพีวีซี และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการใช้วัสดุดังกล่าวในท่อน้ำดื่มของชุมชน

คำศัพท์ข่าว
- advocacy (n) = การสนับสนุน
- coalition (n) = แนวร่วม, พันธมิตร (การร่วมมือกัน, การรวมเป็นหนึ่งเดียว)
- community (n) = ชุมชน
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- public official (n) = เจ้าหน้าที่รัฐ


แหล่งข่าว : DW News
What once was a lake is now a sea of plastic.
สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบ ในตอนนี้เป็นทะเลของพลาสติก

คำศัพท์ข่าว
- once (adv) = ครั้งหนึ่งที่ผ่านมา, ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่าน
- what (n) = สิ่ง


แหล่งข่าว : NHK WORLD News
A Japanese research institute says the results of its surveys on ocean pollution may show that plastic waste which has accumulated deep in the ocean does not decompose easily.
สถาบันวิจัยของญี่ปุ่นกล่าวว่าผลการสำรวจมลพิษในมหาสมุทรของสถาบันอาจแสดงให้เห็นว่าขยะพลาสติกที่ทับถมอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรนั้นจะไม่เปื่อยสลายไปง่าย ๆ

คำศัพท์ข่าว
- accumulate (v) = สะสม, สั่งสมมานาน
- decompose (v) = เปื่อยยุ่ย, เน่าสลาย
- institute (n) = สถาบัน
- survey (n) = การสำรวจ


แหล่งข่าว : New York Times
Plumes of black, toxic smoke billowed out over eastern Indiana on Wednesday from an industrial fire at a plastics recycling plant. กลุ่มควันพิษสีดำลอยพวยพุ่งออกมาทางตะวันออกของรัฐอินเดียนาเมื่อวันพุธ จากเหตุไฟไหม้แหล่งอุตสาหกรรมที่โรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งหนึ่ง

More than 2,000 residents were ordered to evacuate, and the fire is expected to burn for days, the authorities said
ประชาชนกว่า 2,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพ และคาดว่าไฟจะลุกไหม้เป็นเวลาหลายวัน, ทางการระบุ

คำศัพท์ข่าว
- billow/billowed/billowed (Irregular-Verb) = (1)พองหรือขยายตัวออกเพราะอากาศ (2)ลอยพวยพุ่ง
- expect (v) = คาด, คาดว่า, คาดการณ์
- evacuate (v) = อพยพ
- plume (n) = สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกระจุกบนหัวนกเช่น ควันที่ลอยเป็นทางยาวขึ้นด้านบน
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- toxic smoke (n) = ควันพิษ


แหล่งข่าว : ABC
The Barbie Loves the Ocean Collection launch is in line with Mattel’s goal to achieve 100% recycled, recyclable or bio-based plastic materials across all its products and packaging by 2030.
การเปิดตัวคอลเลกชั่นบาร์บี้รักมหาสมุทรครั้งนี้เป็นไปในทางเดียวกับเป้าหมายของแมทเทลที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเป็นวัสดุพลาสติกแบบรีไซเคิล100% และสามารถรีไซเคิลได้หรือเป็นพลาสติกชีวภาพได้สำเร็จภายในปี 2030

คำศัพท์ข่าว
- achieve (v) = ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล, บรรลุเป้าหมาย
- bio-based (compound) = วัสดุชีวภาพ(วัสดุที่ทำขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถหาทดแทนได้
- goal (n) = เป้าหมาย, ประตูชัย
- in line with = ในระดับเดียวกับ, สอดคล้องกัน


แหล่งข่าว : NBC News
Starbucks says it plans to test both recyclable and compostable cups over the next year.
สตาร์บัคส์กล่าวว่ามีแผนที่จะทดสอบทั้งถ้วยที่รีไซเคิลได้และย่อยสลายได้ในปีหน้า

Customers will help test the cups, which use fiber, paper, and other materials in place of plastic liners.
ลูกค้าจะช่วยทดสอบถ้วยที่ใช้ไฟเบอร์ กระดาษ และวัสดุอื่นๆ แทนแผ่นพลาสติก


คำศัพท์ข่าว
- compostable (adj) = ย่อยสลายได้
- in place of = แทนที่
- material (n) = วัสดุ
- recyclable (adj) = ที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้


แหล่งข่าว : ABC
Piles of plastic waste wash up on the shores of Guatemala from the Rio Motagua, considered one of the most polluted rivers in the world, according to environmentalists.
กองขยะพลาสติกถูกพัดพาขึ้นฝั่งกัวเตมาลาจากแม่น้ำริโอ โมตากัว ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ตามรายงานของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

This footage was captured this month by Florida-based environmental group 4Ocean.
ภาพนี้ถ่ายได้ในเดือนนี้โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม 4Ocean ที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา

คำศัพท์ข่าว
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- environmentalist (n) = นักสิ่งแวดล้อม, นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- pile (n) = กอง, วางทับถมกัน
- shore (n) = ชายหาด, ผืนดินบนฝั่ง
- wash up (phrasal verb) = ถูกน้ำพัดพาไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำ(ชายฝั่ง/ชายหาด/เกยตื้น)


แหล่งข่าว : Washington Post
Experts say the effects of the disaster are only beginning to take hold.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผลกระทบของภัยพิบัติเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

Lifeless fish are washing up on Sri Lanka’s sands, plastic pellets lodged in their gills. Dead turtles and birds have been reported on the coast as well.
ปลาที่ไร้ชีวิตกำลังเกยตื้นบนหาดทรายของศรีลังกา เม็ดพลาสติกติดอยู่ในเหงือกของพวกมัน มีรายงานเต่าและนกตายบนชายฝั่งเช่นกัน

คำศัพท์ข่าว
- as well (adv) = ด้วยเหมือนกัน(เมื่ออยู่ท้ายประโยคย่อย มีความหมายเช่นเดียวกับ too)
- lodge (v) = ติด, ติดค้าง(ที่จุด/ตำแหน่ง/สถานที่)
- pellet (n) = เม็ด
- take hold (v) = เริ่มส่งผลกระทบ(ดี/ร้าย)
- wash up (phrasal verb) = ถูกน้ำพัดพาไปอยู่ไกล้แหล่งน้ำ(ชายฝั่ง/ชายหาด/เกยตื้น)


แหล่งข่าว : ABC
SUPER GREEN: These superworms are making a meal of a piece of polystyrene trash, which scientists say could be a future solution for plastic recycling.
สุดยอดมิตรสิ่งแวดล้อม: ซุปเปอร์เวิร์มเหล่านี้กำลังทำอาหารจากเศษขยะโพลีสไตรีน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอาจเป็นทางออกในอนาคตสำหรับการรีไซเคิลพลาสติก

คำศัพท์ข่าว
- recycling (n) = การแปรใช้ใหม่, การทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- solution (n) = โซลูชั่น, วิธีแก้ปัญหา
- superworm (n) = ซุปเปอร์เวิร์ม/ซูเปอร์หนอน
- trash (n) = ขยะ


แหล่งข่าว : CNN
Watch Greta Thunberg admonish world leaders for doing "basically nothing" to reduce carbon emissions despite evidence of a looming climate catastrophe.
มาดู เกรต้า ธันเบิร์ก ว่ากล่าวบรรดาผู้นำโลกที่ "พูดง่าย ๆ ว่าไม่ทำอะไรเลย" เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แม้จะมีหลักฐานของเค้าลางที่จะเกิดภัยพิบัติทางสภาพอากาศก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- admonish (v) = เตือน, ตักเตือน, ว่ากล่าว
- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน
- catastrophe (n) = ภัยพิบัติ
- looming (adj) = ปรากฏเงาราง ๆที่กำลังจะเกิดในเร็ว ๆ นี้(วิกฤติ/สิ่งที่น่ากังวล/สิ่งไม่พึงปรารถนา)


แหล่งข่าว : ABC
"I want you to unite behind the science. And then I want you to take real action."
"ฉันอยากให้พวกคุณรวมตัวกันหนุนหลังวิทยาศาสตร์ แล้วจากนั้นฉันอยากให้คุณดำเนินการจริง ๆ"

Swedish climate activist Greta Thunberg appeared before Congress to urge lawmakers to "listen to the scientists" and embrace global efforts to reduce carbon emissions.
เกรต้า ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศชาวสวีเดนปรากฏตัวต่อหน้าสภาคองเกรสเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ "ฟังนักวิทยาศาสตร์" และอ้าแขนรับความพยายามระดับโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

คำศัพท์ข่าว
- action (n) = การกระทำ, การดำเนินการ (แอ็กชัน คำทับศัพท์)
- embrace (v) = สวมกอด, อ้าแขนรับ, ตอบรับว่าเห็นด้วย
- lawmaker (n) = ผู้สร้างกฏหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ(มีทั้ง ส.ส. และ ส.ว.)
- unite (v) = รวมเป็นหนึ่งเดียว, รวมตัวกัน, สามัคคีกัน


แหล่งข่าว : CNN
Investment in the alternative energy sector in South Africa is heating up as the world continues to implement strategies to reduce carbon emissions.
การลงทุนในภาคส่วนพลังงานทางเลือกในแอฟริกาใต้กำลังร้อนแรงขึ้น ในขณะที่โลกยังคงนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

คำศัพท์ข่าว
- alternative (adj) = ทางเลือก, ตัวเลือก
- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- sector (n) = ภาค, ส่วน, ส่วนพื้นที่
- strategy (สแตร๊(ท)/-เถอะ-จิ)(n) = กลยุทธ์, แผนการ, ยุทธวิธี


แหล่งข่าว : ABC
16-year-old Swedish climate activist, Greta Thunberg, is planning to sail across the Atlantic Ocean in a zero-carbon-emissions racing yacht as part of a months-long climate tour of the Americas.
นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศชาวสวีเดนวัย 16 ปีเกรต้า ธันเบิร์กกำลังวางแผนที่จะล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเรือยอทช์แข่งที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์สภาพอากาศในทวีปอเมริกาที่กินเวลานานหลายเดือน

คำศัพท์ข่าว
- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน
- racing (adj) = เกี่ยวกับสิ่งที่ออกแบบให้วิ่งได้เร็วมากและใช้สำหรับแข่ง
- yacht (ยอช)(n) = เรือยอช, เรือสำราญ (คำทับศัพท์ เรือยอช)


แหล่งข่าว : ABC News Live
BREAKING: Carbon emissions have dropped by 17% due to confinement during the COVID-19 pandemic, a climate journal reports.
ข่าวด่วน: การปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลงราว 17% เนื่องจากการกักตัวระหว่างการระบาดของโควิด-19, วารสารสภาพภูมิอากาศรายงาน

คำศัพท์ข่าว
- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน
- confinement (n) = กักขัง/กักตัว
- drop (v) = ร่วง, หล่น, ลด, หย่อนลง
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า


แหล่งข่าว : CNN
This company wants to produce the world's first fossil fuel-free steel. If successful, it can reduce Sweden's total carbon emissions by 10%.
บริษัทแห่งนี้ต้องการผลิตเหล็กกล้าโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรายแรกของโลก หากประสบความสำเร็จ จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของสวีเดนลงได้ถึง 10%

คำศัพท์ข่าว
- carbon emissions (n) = การปล่อยก๊าซคาร์บอน
- produce (v) = ทำ, สร้าง, ผลิต
- reduce (v) = ลดทอน(ขนาด/คุณค่า/จำนวน)
หมายเหตุ โรงงานต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแห่งนี้จะแทนที่ถ่านหินด้วยพลังงานจากไฮโดรเจน


แหล่งข่าว : CNN
Greta Thunberg took the stage at the World Economic Forum Tuesday to admonish world leaders for doing "basically nothing" to reduce carbon emissions despite evidence of a looming climate catastrophe.
เกรต้า ธันเบิร์ก ขึ้นเวทีที่งาน World Economic Forum เมื่อวันอังคาร เพื่อเตือนบรรดาผู้นำโลกที่ พูดง่าย ๆ ว่า"ไม่ทำอะไรเลย" เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม้จะมีหลักฐานของเค้าลางหายนะทางสภาพอากาศก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- admonish (v) = เตือน, ตักเตือน, ว่ากล่าว
- basically (adv) = ง่ายๆ, พูดง่าย ๆ, โดยพื้นฐาน, ตรง ๆ ไม่ซับซ้อน
- catastrophe (n) = ภัยพิบัติ
- reduce (v) = ลดทอน(ขนาด/คุณค่า/จำนวน)
- World Economic Forum : WEF = สภาเศรษฐกิจโลก(องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดประชุมขึ้นทุกปีที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)


แหล่งข่าว : ABC
California Gov. Jerry Brown signs bill committing the state to use 100% clean energy by 2045.
ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เจอร์รี่ บราวน์ ลงนามในร่างกฎหมายที่กำหนดให้รัฐใช้พลังงานสะอาด 100% ภายในปี ค.ศ. 2045

The goal is for energy providers to generate electricity with zero carbon emissions:
เป้าหมายคือให้ผู้ให้บริการพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยปราศจากการปล่อยคาร์บอน:

คำศัพท์ข่าว
- bill (n) = ร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ (ร่างกฏหมายที่กำลังพิจารณาให้ประกาศใช้)
- commit (v) = รับปาก/ใหัสัญญา
- provider (n) = ผู้จัดหา, ผู้ให้บริการ
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)
- zero (adj) = ปราศจาก, ไม่มี


แหล่งข่าว : CNN
Greenpeace is blasting Samsung for failing to detail how it will dispose of the recalled Galaxy Note 7s
องค์กรกรีนพีซประณามบริษัทซัมซุงที่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะกำจัด กาแล็กซี โน้ต 7 ที่ถูกเรียกคืนอย่างไร

คำศัพท์ข่าว
- detail (v) = ให้รายละเอียด
- dispose (v) = กำจัด, จำหน่ายออก
- recalled (adj) = เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกเรียกคืน

No comments:

Post a Comment