โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 30, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 carbon emission (n) = การปล่อยคาร์บอน

2 disposable (adj) = ทิ้งได้ทำลายได้

3 disposal (n) = การกำจัดออก, การทิ้ง

4 dispose (v) = กำจัดออก, จำหน่ายออก

5 drain (v) = ระบายออก, ปล่อยน้ำทิ้ง

6 drainage (n) = การถ่ายน้ำหรือระบายของเหลวออกจากระบบ

7 drainage (n) = ระบายน้ำ

8 drainage canal (n) = คลองระบายน้ำ/น้ำเสีย

9 emission (n) = การปล่อยออกมา (ก๊าซ/รังสี/ของเสีย/คลื่นพลังงาน)

10 emit (v) = ส่งหรือปล่อยบางอย่างไปบนอากาศ(คลื่น/ก๊าซ)

11 fossil (n) = ฟอสซิล, ซากดึกดำบรรพ์

12 fossil fuel (n) = เชื้อเพลิงฟอสซิล

13 non-recyclable (compound) = ที่ไม่สามารถนำใช้ใหม่ได้, ใช้ครั้งเดียว

14 ocean plastic (n) = พลาสติก/ขยะพลาสติกในมหาสมุทร

15 plastic (n) = พลาสติก

16 plastic bottle (n) = ขวดพลาสติก

17 plastic packaging (n) = บรรจุภัณฑ์พลาสติก

18 plastic pollution (n) = มลพิษจากพลาสติก
19 plastic problem (n) = ปัญหาพลาสติก/ปัญหาจากพลาสติก

20 plastic trash (n) = ขยะพลาสติก

21 plastic tub = ภาชนะพลาสติก

22 plastic waste (n) = ขยะพลาสติก

23 polymer (n) = พอลิเมอร์

24 recyclable (adj) = ที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

25 recycle (v) = แปรใช้ใหม่, ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

26 recycled (adj) = รีไซเคิล, ที่ดัดแปลงของเสียให้ใช้ซ้ำได้

27 re-use (compound) = นำกลับมาใช้ใหม่

28 rubbish (n) = ขยะ

29 single-use (compound) = ใช้ครั้งเดียว, ออกแบบมาให้ใช้งานครั้งเดียว

30 single-use face mask (n) = หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียว


คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment