โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 29, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 a generation = หนึ่งชั่วอายุคน, โดยทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ30ปีจากเด็กเป็นผู้ใหญ่

2 amphibian (n) = สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

3 animal breeder (n) = ผู้เพาะพันธุ์สัตว์

4 animal hides = หนังสัตว์

5 animal hospital (n) = โรงพยาบาลสัตว์

6 animal Welfare (n) สวัสดิภาพสัตว์

7 aquarium = พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

8 aquatic (adj) = เกี่ยวกับน้ำ

9 arachnid (n) = แมง เป็นสัตว์ขาปล้อง 4 คู่เช่น แมงมุม, แมงป่อง, เห็บ

10 autotomy (n) = สละอวัยวะทิ้ง(โดยปกติจะเป็นกลไกป้องกันตัวเองของสัตว์ เพื่อหลบเลี่ยงความสนใจของผู้ล่า)

11 avian (n) = สัตว์ปีก, เกี่ยวกับนก

12 bait = เหยื่อของสัตว์ (เหยื่อปลา หรือสัตว์อื่น ๆ)

13 bait farm = เหยื่อของสัตว์ในฟาร์ม (เหยื่อปลา หรือสัตว์อื่น ๆ)

14 conservation (n) = สงวน, อนุรักษ์, การเก็บรักษา

15 conservation facility (n) = สถานที่อนุรักษ์

16 conservation group (n) = กลุ่มอนุรักษ์

17 Conservation International = องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ

18 conservationist (n) = นักอนุรักษ์

19 conservatorship (n) = ผู้พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน (มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย)

20 conserve (v) = อนุรักษ์ให้อยู่ยืนนาน, ถนอมไว้

21 endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์, เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

22 extinct (adj) = สูญพันธุ์, ดับสูญ, สูญสิ้น

23 introduce species = สัตว์ชนิดที่ถูกนำเข้ามาในพื้นที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่สัตว์ดั้งเดิมของพื้นที่

24 resurrect (v) = ทำให้คืนชีพ, ทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย

25 species (n) = สปีชีส์, ชนิด

https://twitter.com/washingtonpost/status/1111347131992944640 Amphibian apocalypse is even worse than scientists realized
สถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ตระหนักเสียอีก
d:\Amphibian-apocalypse-is-even-worse-than-scientists-realized.png - amphibian (n) = สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
- apocalypse (n) = สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงหรืออาจล่มสลาย
- even (adv) = ยิ่งกว่านั้น
- realize (v) = ตระหนัก, รับรู้, รู้ตัว
หมายเหตุ เกิดโรคระบาดในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำของโลก เกิดจากเชื้อราที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและแพร่กระจายได้ง่าย
https://twitter.com/cnni/status/1600582873597231105 The discovery of a giant 100 million-year-old marine reptile’s skeleton in Australia has been hailed by researchers as a breakthrough that may provide vital clues about prehistoric life
การค้นพบโครงกระดูกสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดยักษ์อายุ 100 ล้านปีในออสเตรเลีย ได้รับการยกย่องจากนักวิจัยว่าเป็นความก้าวหน้าที่อาจให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับชีวิตก่อนประวัติศาสตร์
d:\The-discovery-of-a-giant-100-million-year-old-marine-reptile-s-skeleton-in-Australia-has-been-hailed-by-researchers-as-a-breakthrough-that-may-provide-vital-clues-about-prehistoric-life.png - breakthrough (n) = ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ(การทะลุข้อจำกัด, ฝ่าด่านป้องกัน)
- clue (n) = เบาะแส, สิ่งที่นำไปสู่การไขปัญหา
- hail (v) = โห่ร้องยกย่อง, ชื่นชม
- marine (adj) = แห่งท้องทะเล, ทางทะเล
- prehistoric (n) = ก่อนประวัติศาสตร์, โบราณกาล, ดึกดำบรรพ์
- skeleton (n) = โครงกระดูก, ซากโครงร่าง
- vital (adj) = สำคัญยิ่ง, สำคัญมาก ๆ(จำเป็นสำหรับความสำเร็จหรือการดำรงอยู่ต่อไปของบางสิ่ง)
Dec 25, 2021 https://twitter.com/CNN/status/1474742054764883970 The discovery of a giant marine reptile skull in the United States has revealed new theories about the speed of evolution and how quickly the process can produce diversity.
การค้นพบกะโหลกสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดยักษ์ในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับความเร็วของวิวัฒนาการและกระบวนการว่าสามารถสร้างความหลากหลายได้รวดเร็วแค่ไหน
d:\The-discovery-of-a-giant-marine-reptile-skull-in-the-United-States-has-revealed-new-theories-about-the-speed-of-evolution-and-how-quickly-the-process-can-produce-diversity.png - diversity (n) = มากมาย, หลากหลาย, ต่างๆนานา, ความหลากหลาย
- evolution (n) = วิวัฒนาการ
- process (n) = ขั้นตอน, กระบวนการ
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ
- skull (n) = กะโหลก
หมายเหตุ ในข่าวหมายถึงซากดึกดำบรรพ์ของอิคธิโอซอร์ ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วในยุคเมโซโซอิก มีลักษณะคล้ายปลาโลมา
https://twitter.com/BBCEarth/status/1323550489074688000 One of Britain's most endangered spiders has been seen for the first time in a generation. พบแมงมุมที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในอังกฤษเป็นครั้งแรกในชั่วอายุคน - generation (n) = หนึ่งชั่วอายุคน, โดยทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ30ปีจากเด็กเป็นผู้ใหญ่และมีลูกเป็นของตนเอง tadpole https://twitter.com/nypost/status/936420106728550401 The Mariana snailfish looks a lot like a big tadpole, but it can live its life at conditions that would completely crush any amphibian ปลาสเนลฟิชมาเรียนาดูเหมือนลูกอ๊อดตัวใหญ่มาก แต่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่สามารถบดขยี้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้ทั้งหมด - condition (n) = สภาวะ, สภาพ - tadpole (n) = ลูกอ๊อด(ลูกกบ/ลูกคางคก) Sep 17, 2019 https://twitter.com/CNN/status/1173773831820980225 The world's largest amphibian is this newly discovered giant salamander สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือซาลาแมนเดอร์ยักษ์ล่าสุดเพิ่งค้นพบ - newly (adv) = ใหม่, ล่าสุด Sep 17, 2019 https://twitter.com/SkyNews/status/1173792732063703041 New Chinese giant salamander species is largest amphibian in the world ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนสายพันธุ์ใหม่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก d:\New-Chinese-giant-salamander-species-is-largest-amphibian-in-the-world.png - giant (adj) = ขนาดยักษ์, ขนาดใหญ่ - salamander (n) = จิ้งจกน้ำ, ซาลาแมนเดอร์ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าผสมกับปลาไหล - species (n) = สปีชีส์, ชนิด reptile https://twitter.com/BBCIndia/status/662509830310072320 Scientists find reptile and amphibian fossils in Brazil, dating from 278 million years ago นักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในบราซิล มีอายุตั้งแต่ 278 ล้านปีก่อน d:\Scientists-find-reptile-and-amphibian-fossils-in-Brazil--dating-from-278-million-years-ago.png - ago (adv) = ที่ผ่านมา, ล่วงเลยมาแล้ว - fossil (n) = ฟอสซิล, ซากดึกดำบรรพ์ - reptile (n) = สัตว์เลื้อยคลาน https://twitter.com/BBCEarth/status/1591068463883325440 The Indian roller (Coracias benghalensis) feeds on insects, reptiles, moths, and frogs. During the summer, they catch prey after dusk, making use of artificial light, such as street lamps, that attract insects.⁣⁣ นกโรลเลอร์อินเดีย (Coracias benghalensis) กินแมลง สัตว์เลื้อยคลาน ผีเสื้อกลางคืน และกบ ในช่วงฤดูร้อน พวกมันจับเหยื่อหลังพลบค่ำโดยใช้แสงเทียม เช่น โคมไฟถนน ที่ดึงดูดแมลง - attract (v) = จูงใจ, ล่อใจ, ดึงดูด - prey (n) = เหยื่อ, อาหาร - reptile (n) = สัตว์เลื้อยคลาน - artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ - dusk (n) = เวลาเย็นก่อนค่ำ, แสงเงาที่มืดมัวในตอนพลบค่ำ May 11, 2018 https://twitter.com/bbcworldservice/status/994979212640571394 The wildlife trade has helped to spread a deadly fungus which is decimating amphibian populations around the globe การค้าสัตว์ป่าได้นี้ช่วยแพร่กระจายเชื้อราร้ายแรงซึ่งทำลายประชากรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั่วโลก d:\The-wildlife-trade-has-helped-to-spread-a-deadly-fungus-which-is-decimating-amphibian-populations-around-the-globe.png - decimate (v) = ก่อให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก(ฆ่า/ทำลาย/กำจัด) - spread (v) = แผ่ออก, กระจายออก https://twitter.com/BBCNews/status/1639225860522901504 Zoo getting new enclosure for critically endangered animals สวนสัตว์กำลังจะได้รับคอกใหม่สำหรับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง - critically (adv) = วิกฤติ, อันตรายมาก, สำคัญมาก - enclosure (n) = คอก, รั้วล้อม - endangered (adj) = ใกล้สูญพันธ์ https://twitter.com/BBCNewsAsia/status/1638959039781679104 Seoul zebra escape: Animal back at zoo after hours on the loose การหลบหนีของม้าลายในกรุงโซล: สัตว์ตัวนี้กลับมาที่สวนสัตว์หลังจากหลุดรอดจากการควบคุมไปหลายชั่วโมง - escape (v) = หลบหนี - on the loose (idiom) = หลุดรอดจากการควบคุม/คุมขัง(ในสถานการณ์ที่ควรถูกคุมขัง) https://twitter.com/BBCEarth/status/1320002235372392453 Can you still see me? ⁣คุณยังเห็นฉันอยู่ไหม Brown bears often rub up against trees in a bid to remove their winter coat. Studies have shown that bears use trees to mark their scent, with some bear families using the same trees for generations.⁣ หมีสีน้ำตาลมักจะถูกับต้นไม้เพื่อประมูลเสื้อหนาวของพวกมัน จากการศึกษาพบว่าหมีใช้ต้นไม้เป็นเครื่องหมายของกลิ่น โดยที่หมีบางตระกูลใช้ต้นไม้ชนิดเดียวกันสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน #คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

#คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

#คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

#คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

No comments:

Post a Comment