โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-April-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
B.1.1.7 variant more transmissible but does not increase disease severity, two new studies suggest
ไวรัสกลายพันธ์ B.1.1.7 สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มความรุนแรงของโรค, ข้อสังเกตุจากการศึกษาใหม่สองฉบับ

(CNN)Two new studies suggest that the B.1.1.7 coronavirus variant, which was first identified in the United Kingdom, is more transmissible, but the variant does not appear to impact disease severity.
(CNN) การศึกษาใหม่สองชิ้นชี้ให้เห็นว่าไวรัสโคโรนากลายพันธ์ุ B.1.1.7 ซึ่งถูกพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรสามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้น แต่ไม่ปรากฏว่าสายพันธ์ุดังกล่าวมีผลต่อความรุนแรงของโรค

The findings clash with separate research that previously suggested the variant may be tied to a higher risk of dying from Covid-19.
การค้นพบนี้ขัดแย้งกับอีกการวิจัยหนึ่งที่มีขึ้นก่อนหน้า ซึ่งมีข้อสังเกตุว่าไวรัสกลายพันธ์ุนี้อาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก Covid-19 มากขึ้น

One of the studies, published on Monday in The Lancet Infectious Diseases, found no evidence in a sample of hospitalized patients that the B.1.1.7 variant is associated with severe Covid-19. However, the variant was associated with increased viral load, which supports the growing evidence that it is more easily transmitted.
หนึ่งในสองการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ในวารสาร The Lancet Infectious Diseases ไม่พบหลักฐานในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลว่าสายพันธุ์ B.1.1.7 มีความสัมพันธ์กับโควิด-19 ที่รุนแรง อย่างไรก็ตามสายพันธ์ุดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับจำนวนไวรัสในเลือดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุนหลักฐาน(การติดเชื้อ)ที่กำลังเพิ่มขึ้นว่าสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น

The other study, also published Monday in The Lancet Public Health, found no statistically significant association between the B.1.1.7 variant and the types or duration of Covid-19 symptoms people said that they experienced.
การศึกษาอีกฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ใน The Lancet Public Health พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างไวรัสโคโรนากลายพันธ์ B.1.1.7 กับประเภทหรือระยะเวลาของอาการ Covid-19 ที่ผู้คนกล่าวว่าพวกเขาได้ประสบมา

'Patients with B.1.1.7 were younger and had fewer comorbidities'
'ผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ B.1.1.7 เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่าและมีโรคหรือภาวะร่วมน้อยกว่า'

The Lancet Infectious Diseases study included data on 496 people who were admitted to hospitals in London and tested positive for coronavirus infection.
การศึกษาในวารสารThe Lancet Infectious Diseases ทำการศึกษาข้อมูลจากผู้ป่วย 496 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในลอนดอนและมีผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา

"Our data, within the context and limitations of a real-world study, provide initial reassurance that severity in hospitalised patients with B.1.1.7 is not markedly different from severity in those without, and this study provides a model to answer the same question again as we move into an era of emerging variants," the researchers, based in the United Kingdom, wrote in the study.
"ข้อมูลของเราอยู่ในบริบทที่จำกัดการศึกษาในสภาวะที่เป็นจริง ทำให้มั่นใจได้ในเบื้องต้นว่า ความรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ B.1.1.7 นั้นไม่พบความแตกต่างที่สังเกตุได้กับผู้ที่ไม่ติดเขื้อสายพันธ์ุนี้ และการศึกษานี้จะเป็นต้นแบบที่ตอบโจทย์เดียวกันอีกครั้งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคของหลายสายพันธ์ุที่เกิดขึ้นใหม่" นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรเขียนไว้ในการศึกษา

Nose and throat swab samples were collected from the patients between November 9 and December 20. Among those samples, 341 underwent genome sequencing.
ทำการเก็บตัวอย่างเชื้อจากจมูกและลำคอผู้ป่วยระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายนถึง 20 ธันวาคม โดยในกลุ่มตัวอย่างนี้มี 341 คนได้รับการตรวจลำดับสารพันธุกรรม

The sequence data showed that 198 of the patients, or 58%, had infections caused by the B.1.1.7 variant while the others were caused by other strains of the coronavirus.
ข้อมูลลำดับแสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วย 198 รายหรือ 58% ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ B.1.1.7 ในขณะที่คนอื่น ๆ เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่น

The researchers found no difference in the outcome of severe disease or death between the variant and other lineages.
นักวิจัยไม่พบความแตกต่างในผลลัพธ์ด้านความรุนแรงของโรคหรือการเสียชีวิตระหว่างสายพันธุ์นี้และสายพันธุ์อื่น ๆ

For instance, the data showed that 36% of patients in the study with the B.1.1.7 variant infection experienced severe illness or death compared with 38% of those with non-B.1.1.7 infections. When it came to death specifically, 16% of with the B.1.1.7 variant infection died within 28 days compared with 17% of those with non-B.1.1.7 infections, the researchers found.
สิ่งที่นักวิจัยพบ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มี 36% ของผู้ป่วยในการศึกษาที่ติดเชื้อ B.1.1.7 แล้วมีอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตเทียบกับ 38% ของผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อสายพันธ์ B.1.1.7 และพบว่า16% ของผู้ติดเชื้อ B.1.1.7 เสียชีวิตภายใน 28 วันเทียบกับ 17% ของผู้ที่ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ B.1.1.7

But the researchers identified increased viral load among the B.1.1.7 patients.
แต่นักวิจัยพบว่าปริมาณไวรัสในเลือดเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์ B.1.1.7

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- B.1.1.7 coronavirus variant = ไวรัสโคโรนากลายพันธ์ B.1.1.7
- clash (v) = ชน, ปะทะอย่างรุนแรง, เกิดเหตุรุนแรง, สู้รบกัน
- context (n) = บริบท (สื่งต่างๆ ที่ประกอบกันช่วยให้เข้าใจความหมาย)
- hospitalised = รักษาในโรงพยาบาล
- instance กรณีตัวอย่าง, อย่างเช่นเหตุการณ์, ตัวอย่างที่มีให้เห็น
- outcome = ผลลัพธ์
- reassurance (n) = การทำให้มั่นใจใหม่
- separate = แบ่งแยก, ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, ซึ่งไม่เชื่อมกัน
- severity = อาการสาหัส, ความรุนแรง
- statistically (adv) = เกี่ยวกับสถิติศาสตร์
- suggest = ชวนคิด, ข้อชวนคิด, ทำให้คิดได้ว่า, เป็นไปได้ว่า
- swab = เก็บตัวอย่างเชื้อ (โดยใช้เช็ดด้วยฟองน้ำ, ผ้า, สำลี, หรือวัตถุซับอื่น ๆ )
- transmissible = แพร่เชื้อได้
- variant = สิ่งที่ผันแปร, สิ่งที่แตกต่างกัน (ในข่าวหายถึง ไวรัสกลายพันธุ์)สำนักข่าว : รอยเตอร์
Biden administration proceeding with $23 billion weapon sales to UAE
ฝ่ายบริหารของ ไบเดน กำลังดำเนินการเรื่องขายอาวุธมูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

WASHINGTON (Reuters) - U.S. President Joe Biden's administration has told Congress it is proceeding with more than $23 billion in weapons sales to the United Arab Emirates, including advanced F-35 aircraft, armed drones and other equipment, congressional aides said on Tuesday.
วอชิงตัน(รอยเตอร์) - ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯบอกกับสภาคองเกรสว่ากำลังดำเนินการเรื่องขายอาวุธให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเครื่องบิน F-35สมรรถนะสูง,โดรนติดอาวุธและอุปกรณ์อื่น ๆ, ผู้ช่วยรัฐสภากล่าวเมื่อวันอังคาร

A State Department spokesperson said the administration would move forward with the proposed sales to the UAE, "even as we continue reviewing details and consulting with Emirati officials" related to the use of the weapons.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าฝ่ายบริหารจะเดินหน้ายื่นเรื่องขายไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ "แม้ว่าขณะนี้เรายังคงทำการตรวจสอบรายละเอียดและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์" เกี่ยวกับการใช้อาวุธ

The Democratic president's administration had paused the deals agreed to by former Republican President Donald Trump in order to review them.
ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจากพรรคดีเดโมแครตได้หยุดพักข้อตกลงที่เห็นชอบโดยอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าว

The sales to the Gulf nation were finalized right before Trump left office.
การขายให้กับประเทศในกลุ่มชาติอาหรับแห่งอ่าวเปอร์เชีย มีขึ้นในช่วงท้ายสุดก่อนที่ทรัมป์จะออกจากตำแหน่ง

The Trump administration told Congress in November it had approved the U.S. sale to the UAE as a side deal to the Abraham Accords, a U.S.-brokered agreement in September in which the UAE agreed to normalize relations with Israel.
ฝ่ายบริหารของทรัมป์บอกกับสภาคองเกรสในเดือนพฤศจิกายนว่า ได้อนุมัติการขายของสหรัฐให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีผลมาจากข้อตกลงอับราฮัม(Abraham Accords) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สหรัฐเป็นคนกลางในเดือนกันยายน โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลให้เป็นปกติ

In the last months of the Trump administration, Israel reached deals with the UAE, Bahrain, Sudan and Morocco as part of the accords.
ในช่วงเดือนท้ายๆของการบริหารของทรัมป์ อิสราเอลได้ทำข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, ซูดาน และโมร็อกโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

The $23.37 billion package contained products from General Atomics, Lockheed Martin Corp and Raytheon Technologies Corp, including 50 F-35 Lighting II aircraft, up to 18 MQ-9B Unmanned Aerial Systems and a package of air-to-air and air-to-ground munitions.
แพ็คเกจมูลค่า 23.37 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัท เจนเนอรัล อะตอมมิค, บริษัทล๊อคฮีด มาร์ติน และบริษัท เรเธียน เทคโนโลยีส์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35 Lighting II จำนวน 50 ลำ, อากาศยานไร้คนขับ MQ-9B มากถึง18 ลำ และชุดของอาวุธยุทโธปกรณ์ จากอากาศสู่อากาศ และอากาศสู่ภาคพื้น หลายรายการ

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร
- brokered = นายหน้า
- finalise = สรุป, ทำให้เสร็จสมบูรณ์ (ทำส่วนสุดท้ายของแผนการ/ โครงการ )
- former (adj) = อดีต
- move forward = เดินหน้า, ดำเนินการต่อ
- munitions = อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์
- propose (v) = เสนอ
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง, สามารถที่จะได้รับการติดต่อ
- side deal = ข้อตกลงลับ
- weapon = อาวุธ

- Abraham Accords = ชื่อสัญญาข้อตกลงสันติภาพของอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน ที่ทำร่วมกัน
- Gulf nation = ประเทศในกลุ่มGulf กลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับอ่าวเปอร์เซียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( มี6 ประเทศ คือ กาตาร์, คูเวต, ซาอุดีอาระเบีย, บาห์เรน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิรัก, อิหร่าน และโอมาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น