โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 12, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
A link between Covid-19 vaccination and a cardiac illness may be getting clearer
ความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีน Covid-19 กับความผิดปกติของหัวใจอาจจะกำลังชัดเจนขึ้น

Vaccine advisers to the US Centers for Disease Control and Prevention say there has been a higher-than-expected number of cases of a heart ailment among young people, most often males, who've recently received their second doses of the Pfizer and Moderna Covid-19 vaccines.
ที่ปรึกษาด้านวัคซีนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯกล่าวว่า พบผู้มีความผิดปกติเล็กน้อยของหัวใจจำนวนมากเกินคาดในหมู่คนหนุ่มสาว โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดสที่สอง

The CDC says the reports of the ailment are "rare" and that "most patients who received care responded well to medicine and rest and quickly felt better."
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสรัฐฯ(CDC)กล่าวว่า มีรายงานรื่องความเจ็บป่วยเล็กน้อยนี้ "น้อยมาก" และ "ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการดูแลตอบสนองต่อยาและการพักผ่อนได้ดี และรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็ว"


The advisers' statement, posted June 1 on the CDC website, strikes a different note from their statement about two weeks earlier, which said that the rates of myocarditis -- inflammation of the heart muscle -- were not higher among vaccinated people than among unvaccinated people. 
คำแถลงของที่ปรึกษาซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนบนเว็บไซต์ของ CDC ลงข้อความที่แตกต่างไปจากคำแถลงของพวกเขาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน ที่กล่าวว่าอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งหมายถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนไม่ได้สูงกว่าในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีน

The new report comes as the Israeli Ministry of Health finds a "likelihood of a link" between the second dose of the Covid-19 vaccine and myocarditis, most commonly among males ages 16 to 30.
รายงานฉบับใหม่มีขึ้นในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลพบ "ความเป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมโยง" ระหว่างวัคซีนโควิด-19 โดสที่สองกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งโดยมากพบในเพศชายอายุ 16 ถึง 30 ปี

The June 1 report by a work group of the CDC's Advisory Committee on Immunization Practices states that within 30 days of receiving the second dose of either Pfizer or Moderna vaccines, "there was a higher number of observed than expected myocarditis/pericarditis cases in 16-24-year-olds."
รายงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนโดยคณะทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการสร้างภูมิคุ้มกันระบุว่าภายใน 30 วันหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือวัคซีนโมเดอร์นาครั้งที่ 2 "มีจำนวนการสังเกตพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในกลุ่มอายุ 16-24 ปี"มากกว่าที่คาดไว้

This outside group of experts, many of them physicians at academic medical centers, advises the CDC, but doesn't represent the agency itself.
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกกลุ่มนี้ ซึ่งหลายคนเป็นแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ ที่ให้คำแนะนำแก่ CDCแต่ไม่ได้แสดงออกในฐานะตัวแทนของศูนย์

The CDC has not said if the number of cases of the heart ailments is higher than expected.
CDC ไม่ได้กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเล็กน้อยเกี่ยวกับหัวใจเกินกว่าที่คาดไว้หรือไม่

The CDC says on its website that benefits of Covid-19 vaccination outweigh the known and potential risks "including the risk of myocarditis or pericarditis," which is swelling of the tissue around the heart.
CDC กล่าวในเว็บไซต์ว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีน โควิด-19 มีมากกว่าความเสี่ยงที่ทราบและอาจเกิดขึ้นได้ "รวมถึงความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ" ซึ่งเป็นการบวมของเนื้อเยื่อรอบหัวใจ

The agency says it is "actively monitoring these reports, by reviewing data and medical records, to learn more about what happened and to see if there is any relationship to COVID-19 vaccination."
หน่วยงานกล่าวว่า "กำลังติดตามรายงานเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยการทบทวนข้อมูลและบันทึกทางการแพทย์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

The cases occurred mostly among male adolescents and young adults age 16 years or older, typically within several days after vaccination and more often after getting the second shot than after the first, according to the CDC.
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่วัยรุ่นชายและเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังการฉีดวัคซีนและพบได้บ่อยขึ้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 มากกว่าการฉีดวัคซีนครั้งแรกตามรายงานของ CDC

The agency advises people to be on the lookout for certain symptoms following Covid-19 vaccination, such as chest pain, shortness of breath and heart palpitations.
หน่วยงานแนะประชาชนเฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ใจสั่น

The myocarditis assessments come at a time when the Biden administration has been encouraging young people to get vaccinated to protect themselves and others.
การประเมินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหารของไบเดนได้สนับสนุนให้คนหนุ่มสาวรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น

"For young people who may think this doesn't affect you, listen up, please: This virus, even a mild case, can be with you for months.
“สำหรับคนหนุ่มสาวที่อาจคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีผลต่อคุณ โปรดฟัง ได้โปรด ไวรัสนี้ แม้เพียงรายที่มีอาการเล็กน้อย ก็อาจอยู่กับคุณได้นานหลายเดือน

It will impact on your social life. It could have long-term implications for your health that we don't even know about yet or fully understand yet," President Joe Biden said at a White House briefing June 2, urging young people to get vaccinated for themselves and "to protect those more vulnerable than you: your friends, your family, your community."
มันจะส่งผลต่อชีวิตทางสังคมของคุณ อาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพของคุณ โดยที่เรายังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้, ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวในการบรรยายสรุปของทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ในการกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวรับการฉีดวัคซีนสำหรับตนเองและ “เพื่อปกป้องผู้คนที่มีความเสี่ยงกว่าคุณ เพื่อนของคุณ ครอบครัว ชุมชนของคุณ"

คำศัพท์ข่าว
- assessment (n) = การประเมิน, การประเมินสถานการณ์
- adolescent = วัยรุ่น, คนหนุ่มสาว (อายุระหว่าง 10-19ปี ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก) WHO
- adult = ผู้ใหญ่, โตเต็มวัย
- advise v) = ให้คำแนะนำ
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- ailment = อาการป่วย, โรคทางกาย
- cardiac (adj) = เกี่ยวกับหัวใจ
- certain (adj) = บางอย่าง, บางชนิด, บางประเภท
- clearer (adj) = ชัดเจนขึ้น
- come off = ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้
- conclusive (adj) = เป็นข้อสรุป, ขั้นสุดท้าย
- est pain = เจ็บหน้าอก
- heart palpitations = ใจสั่น
- likelihood (n) = ความน่าจะเป็นไปได้
- look out for sb/sth (n) = สังเกตุ, จับตาดู, การระมัดระวัง
- male (adj, n) = เพศผู้, เพศชาย
- most (adj) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- myocarditis (adj) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- occur (v) = ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น
- outweigh (v) = มีค่าเกินกว่า
- pericarditis (n) = เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- reservoir (n) = อ่างเก็บน้ำ, สถานที่กักเก็บ
- shortness of breath = หายใจลำบาก
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- such as = อย่างเช่น
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
- young (adj) = เยาว์วัย, อ่อนวัย
- young adults age 16 years or older = เยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Meet Grace, the healthcare robot COVID-19 created
พบกับเกรซ หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพโควิด-19 ที่ได้สร้างขึ้น

The Hong Kong team behind celebrity humanoid robot Sophia is launching a new prototype, Grace, targeted at the healthcare market and designed to interact with the elderly and those isolated by the COVID-19 pandemic.
ทีมงานฮ่องกงผู้อยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ชื่อดังอย่างโซเฟีย กำลังเปิดตัวเกรซที่เป็นต้นแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายในตลาดการดูแลสุขภาพและออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวจากการระบาดของโควิด-19

Dressed in a blue nurse's uniform, Grace has Asian features, collar-length brown hair and a thermal camera in her chest to take your temperature and measure your responsiveness.
เกรซในชุดเครื่องแบบพยาบาลสีฟ้า มีรูปร่างหน้าตาแบบเอเชีย ผมสีน้ำตาลยาวถึงปกเสื้อ และกล้องตรวจจับความร้อนที่หน้าอกของเธอเพื่อวัดอุณหภูมิและวัดการตอบสนองของคุณ

She uses artificial intelligence to diagnose a patient and can speak English, Mandarin and Cantonese.
เธอใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยและสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีนกลาง และกวางตุ้งได้

"I can visit with people and brighten their day with social stimulation ... but can also do talk therapy, take bio readings and help healthcare providers," Grace told Reuters as she stood next to her "sister", Sophia, in creator Hanson Robotics' Hong Kong workshop.
“ฉันสามารถไปเยี่ยมเยียนผู้คนและทำให้วันของพวกเขาสดใสด้วยการกระตุ้นทางสังคม … แต่ยังสามารถทำการบำบัดด้วยการพูดคุย อ่านประวัติและช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านการแพทย์” เกรซบอกกับรอยเตอร์ขณะที่เธอยืนถัดจากโซเฟีย "พี่สาว" ของเธอในห้องทำงานที่ฮ่องกงของแฮนสันผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ฮ่องกง

Grace's resemblance to a healthcare professional and capacity for social interaction is aimed at relieving the burden of front-line hospital staff overwhelmed during the pandemic, said founder David Hanson.
เดวิด แฮนสัน ผู้ก่อตั้งกล่าวว่า ความคล้ายคลึงของเกรซกับบุคลากรทางการแพทย์และความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาภาระที่ท่วมท้นจากโรคระบาดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อยู่แนวหน้า

"A human-like appearance facilitates trust and natural engagement because we are wired for human face-to-face interactions," Hanson said, explaining how Grace can simulate the action of more than 48 major facial muscles, and has a comforting demeanour designed to look a little like anime characters, often a fusion of Asian and Western styles.
"รูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ช่วยให้เกิดความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมตามธรรมชาติ เพราะเราได้ทำการติดตั้งสำหรับโต้ตอบกับมนุษย์แบบตัวต่อตัว” แฮนสันกล่าว โดยอธิบายว่าเกรซสามารถจำลองการกระทำของกล้ามเนื้อใบหน้าหลักมากกว่า 48 มัดได้อย่างไร และมีท่าทางที่ปลอบโยนที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนตัวละครในอนิเมะเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์เอเชียและตะวันตก

Awakening Health intends to mass-produce a beta version of Grace by August, said David Lake, chief executive of the joint venture between Hanson Robotics and Singularity Studio, and there are plans to fully deploy her next year in locations including Hong Kong, mainland China, Japan and Korea.
Awakening Health ตั้งใจที่จะผลิตเกรซ รุ่นเบต้าจำนวนมากภายในเดือนสิงหาคม, เดวิด เลค หัวหน้าผู้บริหารของการร่วมทุนระหว่างแฮนด์สัน โรโบติก และซิงกูลาริตี้ สตูดิโอกล่าว และมีแผนจะจัดให้เธอออกปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในปีหน้า ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น และเกาหลี

The cost of making the robots, now akin to luxury car pricing, will decrease once the company is manufacturing tens or hundreds of thousands of units, Hanson added.
แฮนสัน กล่าวเสริมว่า ต้นทุนการผลิตหุ่นยนต์ ที่ปัจจุบันเปรียบได้กับราคารถหรูจะลดลงเมื่อบริษัทผลิตได้หลายหมื่นหรือหลายแสนหน่วย

Grace's launch comes as the global impact of the coronavirus has made the need for humanoid robots urgent, said Kim Min-Sun, a communicology professor at the University of Hawaii.
การเปิดตัวเกรซ มาในขณะที่โลกได้รับผลกระทบของไวรัสโคโรนา ทำให้มีความต้องการหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์อย่างเร่งด่วน Kim Min-Sun ศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยฮาวายกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- artificial intelligence = ปัญญาประดิษฐ์ (การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานได้เหมือนใช้สติปัญญาของมนุษย์ เช่น การรับรู้ภาพ การรู้จำคำพูด การตัดสินใจ และการแปลระหว่างภาษา )
- brighten (v) = ทำให้สว่าง, สดใสขึ้น
- capacity (n) = ความสามารถ, สมรรถภาพ
- demeanour (n) = พฤติกรรม, ความประพฤติ, การวางตัว, การปฏิบัติตัว
- diagnose (v) = วิเคราะห์, วินิจฉัย, ตรวจโรค
- engagement (n) = การเกี่ยวข้อง, การพัวพันอยู่กับ
- facilitate (v) = ทำให้สะดวก, อำนวยความสะดวก
- feature (n) = จุดเด่น, คุณสมบัติ
- humanoid (adj, n) = สิ่งที่มีลักษณะของมนุษย์ (หุ่นยนต์/ เครื่องจักรกล/ สิ่งมีชีวิต/ สิ่งประดิษย์)
- isolated by = ถูกทำให้ต้องอยู่โดดเดี่ยว, ถูกแยกออกจากผู้คน
- luxury car = รถยนต์หรู
- prototype (n) = ต้นแบบ
- resemblance (n) = ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน
- stimulation (n) = การกระตุ้น
- therapy = การบำบัด, การฟื้นฟู (การรักษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเจ็บป่วย )
- responsiveness (n) = การตอบสนอง, ความสามารถในการตอบสนองแหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
Takeaway food and drink litter dominates ocean plastic, study shows
พลาสติกในมหาสมุทรส่วนใหญ่เป็นขยะจากอาหารและเครื่องดื่มแบบซื้อกลับบ้าน, จากข้อมูลการศึกษา

Just 10 plastic products make up 75% of all items and scientists say the pollution must be stopped at source
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพียง 10 ชิ้นคิดเป็น 75% ของสินค้าทั้งหมด และนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามลภาวะต้องหยุดที่ต้นตอ

Plastic items from takeaway food and drink dominate the litter in the world’s oceans, according to the most comprehensive study to date.
พลาสติกจากอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับบ้านเป็นขยะส่วนใหญ่ในมหาสมุทรทั่วโลก จากการศึกษาที่ครอบคลุมที่สุดในปัจจุบัน

Single-use bags, plastic bottles, food containers and food wrappers are the four most widespread items polluting the seas, making up almost half of the human-made waste, the researchers found.
นักวิจัยพบว่า ถุง ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร และกระดาษห่ออาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็น 4 อย่างที่กำลังเป็นมลพิษแพร่หลายในท้องทะเลมากที่สุด คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของขยะที่มนุษย์สร้างขึ้น

Just 10 plastic products, also including plastic lids and fishing gear, accounted for three-quarters of the litter, due to their widespread use and extremely slow degradation.
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพียง 10 รายการ รวมทั้งฝาพลาสติกและอุปกรณ์ตกปลาคิดเป็นสามในสี่ของขยะทั้งหมด เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและย่อยสลายช้ามาก

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- account for = คิดเป็น, อธิบาย, ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
- comprehensive (adj) = ครอบคลุม
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- fishing gear = อุปกรณ์ตกปลา
- food wrapper = กระดาษห่ออาหาร
- human-made (compound) = ที่สร้างจากน้ำมือของมนุษย์
- pollution (n) = ภาวะมลพิษ, การทำให้สกปรก, การทำให้เป็นมลพิษ
- takeaway (n) = ซื้อกลับบ้าน, นำกลับไปที่บ้าน
- throwaway = ทิ้ง, กำจัดทิ้ง
- widespread (adj) = แพร่หลาย, กว้างขวาง

No comments:

Post a Comment