โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 6, 2015

การใช้ ought to


กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (มีทั้ง "Modal verb" และ "Semi-modal verbs")
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ


"ought to" = ควรจะ
ซึ่งมีความหมายเดียวกับ "should"
"ought to" เป็นประเภท กึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs")

โครงสร้างรูปปัจจุบัน
ought to + V1

โครงสร้างรูปอดีต
ought to + have + V3

โปรดสังเกตุ 2 ประโยคนี้
- You ought to tell him the thruth.
- You should tell him the thruth.
คุณควรบอกความจริงกับเขา
(ท้้งสองประโยคมีความหมายเดียวกัน)

หมายเหตุ "ought to" ปัจจุบันไม่นิยมใช้ แล้ว ให้ใช้ "should" แทนได้ทุกรูปแบบ (อดีต และปัจจุบัน)
การใช้ should

ตารางอ้างอิงจาก : การใช้ "Modal Verb"
โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัวและความหมาย
- can can + V1 แปลว่า สามารถ...
- could could + V1 แปลว่า สามารถ...
- may may + V1 แปลว่า อาจจะ...
- might might + V1 แปลว่า อาจจะ...
- shall shall + V1 แปลว่า จะ.../ ควรจะ...
- should should + V1 แปลว่า จะ.../ ควรจะ...
- will will + V1 แปลว่า จะ...
- would would + V1 แปลว่า จะ...
- must must + V1 แปลว่า ต้อง...
กฏการใช้ โครงสร้างประโยค
- "Modal verbs" ทุกตัวต้องตาม กริยาช่อง 1 ไม่ต้องผัน (infinitive without "to")
- "Modal verbs" ใช้ได้กับ ประธานทุกตัว ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ "Modal verbs" ก็ไม่เปลี่ยนรูป
- "Modal verbs" สามารถทำสร้างประโยคปฏิเสธหรือคำถามได้เลย โดยไม่ต้องใช้กริยาช่วยตัวอื่น เช่น do หรือ does

หมายเหตุ
- "Modal verbs" เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = "Modal verbs" + not
ตาราง โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัว อยู่รูปปฏิเสธ ("Modal verbs" + not)
- can = cannot (แคน - น๊อต) = can't (คานทฺ / แค่นทฺ )
- could = could not (คู่ด - น๊อต) = couldn't (คุดดึนทฺ)
- may = may not (เมย์ - น๊อต) = mayn't (เมนอทฺ)
- might = might not (ไมท - น๊อต) = mightn't (ไมทอิ่นทฺ)
- will = will not (วิล - น๊อต) = won't (โวนทฺ)
- would = would not (วู่ด - น๊อต) = wouldn't (วุดดึนทฺ)
- shall = shall not (แชล - น๊อต) = shan't (ชานทฺ)
- should = should not (เช่อด /เฉ้อด - น๊อต) = shouldn't (ชุดดึนทฺ)
- must = must not (มัสท - น๊อต) = mustn't (มัสซี่นทฺ)

- ห้ามใช้ don’t / doesn’t /didn’t + "Modal verbs" เด็ดขาด
เพราะ "Modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยไม่ต้องใช้ กริยาช่วยใด ๆ

สรุปกฏเหล็ก การใช้ "Modal verb" ทุกตัว
โครงสร้างประโยค
Sub + "Modal verb" + V1ประโยคบอกเล่า
Sub + "Modal verb" + not + V1ประโยคปฏิเสธ
"Modal verb" + Sub +V1ประโยคคำถามกึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs")
- "Semi-modal verbs" สามารถใช้ได้แบบ "Modal verbs"และแบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)

- "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้ 2 แบบคือ
1. "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยไม่ต้องใช้ กริยาช่วยใด ๆ (ใช้วิธีเดียวกับ "Modal verbs")
2. "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยต้องใช้ กริยาช่วย ซึ่งใช้วิธีเดียวกับ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)

กึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs") มี 4 ตัวคือ
- dareแปลว่า กล้า...
- needแปลว่า จำเป็น...
- ought toแปลว่า ควร...
- used toแปลว่า เคย...


สรุป "Semi-modal verbs" ก็คือกริยาที่ สามารถใช้ได้ 2 แบบ
1. ใช้แบบ "Modal Verb"
2. ใช้แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
การใช้ Verb to be
การใช้ can
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ might
การใช้ must
การใช้ need
การใช้ ought to
การใช้ will
การใช้ would

กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
การใช้ Always
การใช้ as long as
การใช้ Being
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
การใช้ going to

การใช้ just

การใช้ someone who
การใช้ to
การใช้ too
การใช้ when


คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Continuous Tense


No comments:

Post a Comment