โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประดิษฐ์

invented
ความหมายภาษาไทย
ความหมายภาษาอังกฤษ
คิดค้น invent, evolve, create, explore, seek, make
ประดิษฐ์ devise, invent, contrive, create, feign, manufacture
เนรมิต invent
สร้างสรรค์ invent
เสกสรร rig, cook up, invent, fabricate, concoct, make up
ยกเมฆ concoct, misrepresent, lie, fib, trump up, think up
คิดค้นเอง invent
เสกสรรค์ invent
กุเรื่อง cook up, make up, trump up, concoct, invent, contrive


- Who invented the telephone?
ใครคิดค้นโทรศัพท์?

- Who invented the first automobile?
ใครคิดค้นรถคันแรก?

- Paper was invented in China.
กระดาษถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน

- Bell invented the telephone.
เบลล์คิดค้นโทรศัพท์

- Edison invented the lightbulb.
เอดิสันคิดค้นหลอดไฟ

- Edison invented the electric lamp.
เอดิสันคิดค้นโคมไฟไฟฟ้า

- The telephone was invented by Bell in 1876.
โทรศัพท์ถูกคิดค้นโดย Bell ในปี 1876

- The telephone was invented in 1876 by Bell.
โทรศัพท์ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1876 โดยเบลล์

- Alexander Graham Bell invented the telephone.
Alexander Graham Bell ได้คิดค้นโทรศัพท์

- Dynamite was invented by Alfred Nobel in 1857.
Dynamite ถูกคิดค้นขึ้นโดยอัลเฟรดโนเบลในปี 1857

- The first printing machine was invented by Gutenberg.
เครื่องพิมพ์ครั้งแรกถูกคิดค้นขึ้นโดย Gutenberg

- The piano was invented in the 18th century by Bartolomeo Cristofori.
เปียโนถูกคิดค้นขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดย Bartolomeo Cristofori

- Coca-Cola invented Fanta, in the middle of the Second World War, for the German market.
Coca-Cola คิดค้น Fanta ในช่วงกลางของสงครามโลกครั้งที่สองสำหรับตลาดเยอรมันเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
การใช้ can
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
การใช้ Always
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ Being
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ it
การใช้ someone who
การใช้ to
การใช้ too
การใช้ When


คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Continuous Tense

เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น