โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 16, 2015

การใช้ Might


♥ Might เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
โครงสร้างประโยค
- Sub + might + V1ประโยคบอกเล่า
- Sub + might + not + V1ประโยคปฏิเสธ
- Might + Sub +V1ประโยคคำถาม


การใช้ Might ในประโยคบอกเล่า
Sub + might + V1

- They might come.
พวกเขาอาจมาก็ได้นะ

- He might be a vegetarian.
เขาอาจเป็นคนกินมังสวิรัติ

- That might be a good idea.
นั่นอาจเป็นความคิดที่ดี

- He might know the answer.
เขาอาจรู้คำตอบก็ได้

- I thought you might know.
ฉันคิดว่าคุณอาจจะรู้

- He might want some help.
เขาอาจต้องการความช่วยเหลือ

- I might change his mind.
ฉันอาจเปลี่ยนความคิดของเขา

- He might be our only hope.
เขาอาจเป็นความหวังเดียวของเรา

- If you tease his sister, he might kick you!
ถ้าคุณแกล้งน้องสาวของเขา เขาอาจจะเตะคุณ!

- He might say something ambiguous again.
เขาอาจจะพูดอะไรที่กำกวมอีกก็ได้

- What you might not know about "Harry Potter"
สิ่งที่คุณอาจไม่รู้จักเกี่ยวกับ "Harry Potter"

- Foreigner might wonder why they should care much about all this.
ชาวต่างชาติอาจสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงควรสนใจเรื่องนี้มาก
การใช้ Might ในประโยคปฏิเสธ
Sub + might + not + V1
- It might not be that easy.
มันอาจจะไม่ง่ายแบบนั้น

- We might not have a choice.
เราอาจไม่มีทางเลือก

- He might not want to come.
เขาอาจไม่อยากมา

- I might not be able to help.
ฉันอาจจะไม่สามารถช่วยได้

- That might not be necessary.
ที่อาจไม่จำเป็น

- It might not be his fault.
มันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขา

- That computer might not work.
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอาจใช้งานไม่ได้
การใช้ Might ในประโยคคำถาม
Might + Sub + V1
- That might have been true.
นั่นอาจเป็นความจริงก็ได้

- Might I ask you a question?
ฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม

- Might I ask you a personal question?
ขอถามคำถามส่วนของคุณได้ไหม

- Might I ask your name and address?
ขอทราบชื่อ และที่อยู่ของคุณด้วยค่ะ

- Might I express my opinion?
ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันได้หรือไม่

- She might have been beautiful when she was young.
หล่อนอาจจะสวยเมื่อตอนที่ยังสาว
การใช้ Might กับประโยค Passive Voice
Might + be + V3
- This energy might be used in the next 100 years.
พลังงานนี้อาจใช้ในอีก 100 ปีข้างหน้า

- Are you concerned that you might be discriminated against?
คุณกังวลว่า คุณอาจถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่?

- What do you do when you feel someone might be following you?
คุณทำอะไร เมื่อรู้สึกว่ามีใครบางคนติดตามคุณ

- What methods might be used to help family get back together after a tsunami?
วิธีการใดบ้างที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้ครอบครัวกลับมารวมตัวกันหลังจากสึนามิ
Might be
การใช้ Might + be + noun /adjective (คำนาม /คำคุณศัพท์ )
- He might be asleep.
เขาอาจจะหลับ

- It might be dangerous. Suppose they got lost.
อาจเป็นอันตรายได้ สมมติว่าพวกเขาหลงทาง

- These guys might be in the buliding for a little while.
คนเหล่านี้อาจอยู่ในอาคารนั้นสักพักหนึ่ง

- His car did not work, he thought this might be a carburetor problem.
รถยนต์ของเขาไม่ทำงาน เขาคิดว่านี่อาจเป็นปัญหาของคาร์บูเรเตอร์

ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )การใช้ might แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ might สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : might
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : might

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : might
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : might
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : might
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : might
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : might
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : might
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : might
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : might
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : might
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : might
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : might
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : might
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : might
15. American heritage : www.ahdictionary.com : might
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : might
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : might
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : might
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : might
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : might
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : might
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : might
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : might
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : might
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : might
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : might
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : might
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : might
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : might
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : might
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : might

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : might
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : might
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : might
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : might
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : might
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : might

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment