โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, October 9, 2015

market


คำศัพทที่เกี่ยวข้อง
- Marketing = การตลาด
- Product = การผลิต
- Agent = ตัวแทน
- Broker = นายหน้า
- Retailer = พ่อค้าปลีก
- Holdsaler = พ่อค้าส่ง
- Hawker เฮาะเคอะ (n.) ผู้หาบเร่
- Vendor เฟ่นเดอร(n.) ผู้ขาย อ่านว่า
- Street vendor คนขายของข้างทาง
- Street food อาหารข้างทาง (อาหาร ร้านค้า-แผงลอยข้างทาง)
- Consumption = การบริโภค
- Distribution = การจัดจำหน่าย
- Monopoly Market = ตลาดผูกขาด
- Consumer Market = ตลาดผู้บริโภค
- Producer market = ตลาดผู้ผลิต
- Consumer Market = ตลาดผู้บริโภค
- Reseller market = ตลาดผู้ขายต่อ
- Middleman market = หรือตลาดคนกลาง
- Government market = ตลาดรัฐบาล
- Industrial market = ตลาดอุตสาหกรรม
- Oligopoly Market = ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
- Organizational Market = ตลาดองค์การ
- Market Segmentation = การแบ่งส่วนตลาด
- Market Classification = ประเภทของตลาด


♥ market = สถานที่ซื้อขาย
- I want to go to the market.
ฉันต้องการไปตลาด

- I went to the market yesterday.
ฉันไปตลาด เมื่อวานนี้

- The market is opposite the post office.
ตลาดอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์ (opposite : UK)

- The bank is across the street from the market.
ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับตลาด (across : US)


♥ on the market = วางจำหน่าย/ มีพร้อมขาย
- This is one of the best televisions on the market.
นี่คือหนึ่งในโทรทัศน์ที่ดีที่สุดในตลาด

- I want the motel and the house on the market as of today.
ฉันต้องการให้โรงแรมและบ้าน ลงขายทอดตลาดวันนี้


♥ on the open market = เสนอขายโดยไม่มีราคาคงที่
- The pictures would sell for half a million on the open market.
ภาพจะขายได้ครึ่งล้าน เสนอขายโดยไม่กำหนดราคาคงที่


♥ market for = ตลาดสินค้าสำหรับ...(ตลาดสินค้าเฉพาะ)
- The market for specialist academic books is pretty small.
ตลาดสำหรับหนังสือวิชาการที่เชี่ยวชาญมีขนาดเล็ก


♥ stall = ร้านแผงลอย /ร้านขายของเล็กไม่มีอาคาร
- She runs a stall at the farmer's market.
เธอเปิดร้านแผลงลอย ในตลาดการเกษตร

- He runs a fruit and vegetable stall in the market.
เขาเปิดร้านแผลงลอย ผักและผลไม้ในตลาด

- The gaily striped awnings of the little shops and market stalls made an attractive scene.
ที่บังแดดของร้านค้าขนาดเล็กและ แผงลอยทำให้เกิดฉากที่น่าสนใจ


♥ interested in buying something = สนใจซื้อ...
- Thanks for the offer, but I'm not in the market for another car right now.
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอพิเศษ แต่ตอนนี้ฉันยังไม่สนใจซื้อรถคันไหน


♥ form = ปั้น/ จัดทำ/ จัดตั้ง
- The two companies have formed a partnership to jointly market the range of drugs.
ทั้งสอง บริษัท ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเพื่อร่วมกันเผยแพร่ตลาดยาประเภทต่างๆ


♥ emerging market = ตลาดเกิดไหม่
- The emerging market where we see perhaps our strongest opportunity is China.
ตลาดเกิดใหม่ที่เราเห็นว่าโอกาสที่ดีที่สุดของเราคือจีน


♥ ประโยคที่เกี่ยวของ
ราคาเท่าไหร่ (สินค้าหนึ่งชิ้น)
How much is it?
How much does it cost?

ราคาเท่าไหร่ (สินค้าหลายชิ้น)
How much are they?
How much do they cost?

- What is the price?
ราคาเทาไหร่

- What is the retail price?
ราคาขายปลีกเท่าไหร่

- What is the wholesale price?
ราคาขายส่งเท่าไหร่


How much are they?
- คุณสามารถลดราคาได้ไหม
Can you lower the price?
Can you give me a discount?
Yes, I can. ลดได้
No, I can't. ลดไม่ได้

- What about 100 Baht?
ราคา 100 บาทเป็นไงบ้าง (ถูกใจไหม/พอใจไหม)

- What about 150 Baht?
ราคา 150 บาทเป็นไงบ้าง (ถูกใจไหม/พอใจไหม)

- It's not expensive at all.
มันไม่แพงเลยนะ

- It's a reasonable price.
มันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว

- How much are all of these?
ของทั้งหมดพวกนี้ราคาเท่าไหร่ (ถามก่อนคิดเงิน)


รวมประโยคการใช้ market
- I am close to the market.
ฉันอยู่ใกล้ ๆตลาด

- I want to go to the market.
ฉันต้องการไปตลาด

- Here we are at the market.
เรามาถึงตลาดแล้ว

- I went to the market yesterday.
ฉันไปตลาด เมื่อวานนี้

- I will have John go to the market.
ฉันจะให้ทอมไปตลาด (แทนฉัน)

- Where’s the nearest supermarket?
ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ใกล้ที่สุด อยู่ที่ไหน

I go to the market almost every day.
ฉันไปที่ตลาดเกือบทุกวัน

- Is there a market for his invention?
มีตลาดสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเขาไหม

- Our main overseas market is Japan.
ตลาดต่างประเทศหลักของเราคือญี่ปุ่น

- The market is opposite the post office.
ตลาดอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์

- She went to get crayons at the market.
หล่อนไปซื้อดินสอสีไม้ที่ตลาด

- She runs a stall at the farmer's market.
เธอเปิดร้านแผลงลอย ในตลาดการเกษตร

I usually buy all my vegetables at the market.
ฉันมักจะซื้อผักทั้งหมดของฉันที่ตลาด

- - The flower market is a big tourist attraction.
ตลาดดอกไม้เป็นแหล่งดึกงท่องเที่ยวขนาดใหญ่

- What time does this market open and close?
ตลาดนี้เปิดปิดเวลากี่โมง

- Yesterday I bought some lemons at the market.
เมื่อวานนี้ฉันไปซื้อมะนาวที่ตลาด

- Are you sure there's a market for the product?
คุณแน่ใจหรือไม่ว่ามีตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

- The bank is across the street from the market.
ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับตลาด

- He runs a fruit and vegetable stall in the market.
เขาเปิดร้านแผลงลอย ผักและผลไม้ในตลาด

- This is one of the best televisions on the market.
นี่คือหนึ่งในโทรทัศน์ที่ดีที่สุดในตลาด

- There’s a good antiques market here on Sundays.
มีของเก่าที่ดีมีตลาดที่นี่ในวันอาทิตย์

The world’s largest market for illegal drugs is the US.
ตลาดยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกา

- Our intention is to secure a bigger share of the market.
ที่เราตั้งใจคือรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ในตลาดไว้

- The domestic market makes up about 75% of their sales.
ตลาดภายในประเทศคิดเป็น 75% ของยอดขาย

- He's not certain whether to invest in the property market.
เขาไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

- I want the motel and the house on the market as of today.
ฉันต้องการให้โรงแรมและบ้าน ลงขายทอดตลาดวันนี้

- Japanese cars account for about 30% of the U.S. car market.
รถยนต์ญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณ 30% ของตลาดรถยนต์ของสหรัฐฯ

- Which do you prefer, shopping in a mall or outside market?
คุณชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ในห้าง หรือ ที่ตลาด

- We're working on new strategies to improve our share of the market.
เรากำลังดำเนินกลยุทธ์ใหม่เพื่อปรับปรุงส่วนแบ่งตลาด

- It's traditional that you haggle over the price of things in the market.
มันเป็นไปตามธรรมเนียมที่คุณต่อรองราคาของสิ่งที่อยู่ในตลาด

- His policy on pricing was to let the market decide.
นโยบายของเขาเกี่ยวกับการกำหนดราคาคือการปล่อยให้เป็นกลไกของตลาด

- You occasionally see eel in the fish market, but it's quite rare these days.
บางครั้งคุณก็เห็นปลาไหลในตลาดปลา แต่วันนี้หายากมากทีเดียว

- This is the cheapest version on the market, which is its great selling point.
นี่คือรุ่นที่ถูกที่สุดในตลาดซึ่งเป็นจุดขายที่ยอดเยี่ยม

- These funds automatically invest your money based on market trends.
บริษัทเงินทุนจะเหล่านี้นำเงินของคุณลงทุนโดยอัตโนมัติตามแนวโน้มของตลาด

- The domestic market is still depressed, but demand abroad is picking up.
ตลาดในประเทศยังคงซบเซา แต่ความต้องการในต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น

- Trading has been slow on the New York and Tokyo markets this morning.
การซื้อขายเบาบางลงในตลาดนิวยอร์กและโตเกียวเช้านี้

- The company plans to make a big push into the European market next spring.
บริษัท วางแผนที่จะผลักดันเข้าสู่ในตลาดยุโรปในฤดูใบไม้ผลิหน้า

- They've increased their share of the market by ten percent over the past year.
พวกเขามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมา

- If all goes well, the company hopes to bring the product to market in about two years.
ถ้าทุกอย่างไปได้ดี บริษัท หวังที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดภายในสองปี

- Most of the main dealing banks will make markets only with real investors, not traders.
ธนาคารเพื่อการค้าหลักส่วนใหญ่จะทำตลาดเฉพาะกับนักลงทุนที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ค้า

- Every market is full of people who are looking for products, even when no jobs are being advertised.
ทุกตลาดเต็มไปด้วยผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะไม่มีการโฆษณางานก็ตาม
การใช้ market แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ market สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : market
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : market

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : market
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : market
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : market
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : market
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : market
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : market
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : market
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : market
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : market
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : market
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : market
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : market
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : market
15. American heritage : www.ahdictionary.com : market
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : market
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : market
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : market
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : market
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : market
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : market
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : market
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : market
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : market
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : market
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : market
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : market
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : market
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : market
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : market
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : market

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : market
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : market
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : market
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : market
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : market
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : market

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment