โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, October 10, 2015

การใช้ into

into เป็นคำประเภท Preposition
into = เข้าสู่/ เข้าไป/ เข้าไปข้างใน/ เข้ามาเข้าใน/ กลายเป็น


♥ การใช้ into + เวลา (เข้าถึงในเวลา/ จนเข้าสู่ในเวลา)
- We talked late into the night.
เราคุยกันจนกระทั่งดึก

- We talked into the night.
เราคุยกันจนเข้าสู่ตอนกลางคืน

- Andy and I talked well into the night.
แอนดี้กับฉันคุยดี กันจนกระทั่งค่ำมืด


♥ การใช้ into + วัตถุ + สถานที่
- Come into the office.
เข้ามาในสำนักงาน

- We dived into the sea.
เราดำดิ่งลงไปในทะเล

- The eggs were put into the box
วางไข่ไว้ในกล่อง

- Jeff went into the living room.
เจฟเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น

- They disappeared into the mist.
พวกเขาหายตัวไปในหมอก

- The child had fallen into the water.
เด็กตกลงไปในน้ำ

- I’ve got to go into town this morning.
ฉันต้องเข้าไปในเมืองเช้านี้

- He has no right to come into my house.
เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉัน

- He thrust his hand into his coat pocket.
เขาเอามือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโค้ท

- There must be another way into the cave.
ต้องมีอีกทางหนึ่งเข้าไปในถ้ำ

- As it was getting late, I decided to book into a hotel.
เกือบหมดเวลา ฉันจึงตัดสินใจจองห้องพักในโรงแรม

- Sue got back into bed and pulled the quilt over her head.
ซูกลับเข้านอนแล้วดึงผ้านวมคลุมศีรษะ


♥ การใช้ into + ภาษา (เข้าสู่/ กลายเป็น)
- The book has been translated into many languages.
หนังสือเล่มนี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา

- These books have been translated into many languages.
หนังสือเหล่านี้ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา

- His work is known all around the world and has been translated into many languages.
ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา
His work = เอกพจน์

- His works are known all around the world and have been translated into many languages.
ผลงานต่าง ๆ ของเขาเป็นที่รู้จักทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายภาษา
His works = พหูพจน์


♥ การใช้ into + สถานการณ์ (เข้าสู่/ เข้าไปใน/ เกี่ยวข้อง)
- Don't get into any trouble.
อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาใด ๆ

- They decided to go into business together.
พวกเขาตัดสินใจที่จะทำธุรกิจร่วมกัน

- They tried to drag me into their quarrel.
พวกเขาพยายามจะลากฉันเข้าไปในทะเลาะเกียวข้อง

- At the age of 16, I went into the printing trade as an apprentice.
เมื่ออายุ 16 ปีฉันเข้าสู่ธุรกิจการพิมพ์ในฐานะเด็กฝึกงาน

- The Japanese police said the women were conned into working as prostitutes.
ตำรวจญี่ปุ่นกล่าวว่าผู้หญิงเหล่านี้ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี


♥ into = เข้าไปวิจัย/ เข้าไปค้นห
- I’ve been doing some research into this.
ฉันได้ทำวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้


♥ into + ทิศทาง (เข้าสู่ทิศทาง / ตรงในทิศทาง)
- They rode off into the sunset.
พวกเขาขี่เข้าสู่ทิศตะวันตก

- Make sure you’re speaking directly into the microphone.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดตรงในทิศทางไมโครโฟน


♥ การใช้ into + ลักษณะ/ สภาพ (กลายเป็น)
- A tadpole turns into a frog.
ลูกอ๊อดกลายเป็นกบ

- I’ve sorted the books into piles.
ฉันได้จัดเรียงหนังสือไว้เป็นกองๆ


♥ into = หาร (หาร...ได้...)
- Two into four goes twice.
สองหารสี่ได้สองครั้ง

- Eight into twenty-four is three.
แปดหารยี่สิบสี่ได้สาม

- Six goes into thirty five times.
หกไปหารสามสิบได้ห้าครั้งการใช้ into แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ into สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : into
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : into

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : into
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : into
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : into
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : into
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : into
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : into
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : into
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : into
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : into
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : into
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : into
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : into
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : into
15. American heritage : www.ahdictionary.com : into
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : into
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : into
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : into
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : into
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : into
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : into
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : into
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : into
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : into
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : into
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : into
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : into
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : into
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : into
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : into
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : into

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : into
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : into
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : into
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : into
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : into
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : into

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment