โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, October 17, 2015

advice

Advice (noun)
 ข้อคิดเห็น remarks, opinion, advice, tenet, remark, representation
 ข่าว news, word, information, tidings, breeze, advice
 คำแนะนำ direction, guidance, wrinkle, advice, counsel, cue
 การแนะแนว  direction, guidance, counsel, instruction, advice

- It was very good advice.
มันเป็นคำแนะนำที่ดีมาก

- Did you take my advice?
คุณได้ทำตามคำแนะนำของฉันไหม ?

- Let me give you a piece of advice.
ขอให้ฉันให้คำแนะนำแก่คุณ

- He gives good advice to other people.
เขาให้คำปรึกษาที่ดีกับคนอื่น

- You should have followed my advice.
คุณควรทำตามคำแนะนำของฉัน

- I need some advice about my computer.
ฉันต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของฉัน

- You must seek legal advice if you want a divorce.
คุณต้องหาคำแนะนำด้านกฎหมาย หากต้องการหย่า

- I would like to get some advice from you about learning English.
ฉันอยากได้คำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษจากคุณการใช้ advice แหล่งค้นคว้าภายนอก
Ajarn Adam Bradshaw : advice

การใช้ advice สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : advice
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : advice

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : advice
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : advice
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : advice
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : advice
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : advice
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : advice
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : advice
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : advice
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : advice
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : advice
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : advice
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : advice
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : advice
15. American heritage : www.ahdictionary.com : advice
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : advice
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : advice
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : advice
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : advice
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : advice
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : advice
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : advice
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : advice
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : advice
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : advice
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : advice
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : advice
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : advice
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : advice
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : advice
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : advice

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : advice
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : advice
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : advice
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : advice
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : advice
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : advice

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment