โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

การใช้ used to


♥ used to เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Semi-modal verbs" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"used to คือหนึ่งในกริยา ช่วยในทั้งหมด 24 ตัว
สามารถใช้ได้ ทั้งแบบ กริยาช่วย และกริยาแท้
แต่ปัจจุบันนี้ ไม่นิยมใช้แบบกริยาช่วย แต่นิยมใช้กริยาแท้

ความหมายของ used to = เมื่อก่อนนี้ / เคยเป็น / เคยทำ /เคยชิน / คุ้นเคย

ตัวอย่างการใช้งานในประโยคต่าง ๆ
1. Subject + used to + be = เคยเป็น
- He used to be a heroin addict.
เขาเคยเป็นผู้ติดยาเสพติด

- He is not the shy boy he used to be.
เขาไม่ใช่เด็กขี้อายที่เขาเคยเป็น

I will forget we used to be happy in days long gone.
ฉันจะลืมว่า ก่อนนี้เราเคยมีวันชื่นคืนสุขด้วยกัน


2. Subject + used to + V1 = เคย / เมื่อก่อนนี้
- He used to get up early.
เมื่อก่อนนี้เขาตื่นเช้า

- I used to eat meat, but now I’m a vegetarian.
ฉันเคยกินเนื้อ แต่ตอนนี้ฉันเป็นมังสวิรัติ

- I used to play alone when I was a child.
เมื่อก่อนนี้ ตอนเป็นเด็กเขาเล่นตามลำพังคนเดียว

- I used to live in Bangkok when I was a kid.
ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยอยู่ที่กรุงเทพฯ

- He used to get up early when he was young.
เมื่อก่อนนี้ ตอนเป็นเด็กเขาตื่นแต่เช้า


3. Subject + get + used to + Ving / คำนาม หรือเทียบเท่า = ปรับตัวคุ้นเคย, เริ่มปรับตัวคุ้นเคย
- If you get used to something, you become familiar with it.
ถ้าคุณเริ่มปรับตัวคุ้นเคยกับบางสิ่งบางอย่าง คุณก็จะชินกับมัน

- You will get used to it.
คุณจะเริ่มปรับตัวคุ้นเคยกับมันได้เอง (it = สรรพนาม ซึ่งเทียบเท่ากับนาม)

- I can not get used to my new apartment.
ฉันไม่สามารถปรับตัวคุ้นเคยอพาร์ทเม้นไหม่ ("my new apartment" = นาม)

- It will take a little time to get used to wearing a wig.
ใช้เวลาเล็กน้อย ในการปรับตัวคุ้นเคยกับการใส่วิก (wearing = Ving มีค่าเท่ากับคำนาม)


4. Subject + "Verb to be" + used to + นาม = คุ้นเคย / เคยชิน

- I am used to living alone.
ฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียว

- I am used to getting up early.
ฉันเคยชินกับการตื่นแต่เช้า

- They are used to standing in queues.
พวกเขาเคยชินกับการยืนอยู่เข้าคิว

- Actors are used to appearing in public.
นักแสดงคุ้นเคยกับการปรากฏตัวต่อสาธารณะ


ประโยคปฏิเสธ
ใช้บอกสถานการณ์ ที่ไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย หรือไม่สบายใจ
- I am not used to it yet.
ฉันยังไม่ชินกับมัน

- I'm not used to drinking so much.
ฉันไม่คุ้นเคย ดื่มมากนัก

- I am not used to driving at night.
ฉันไม่ชินกับการขับรถตอนกลางคืน

- I am not used to traveling so much.
ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเดินทางมากนัก

- I am not used to talking in front of groups of people.
ฉันไม่เคยชินการพูดต่อหน้ากลุ่มคนการใช้ "used to" แบบกริยาช่วย และแบบกริยาแท้
หมายเหตุ การใช้แบบ กริยาช่วย ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว นิยมใช้ แบบกริยาแท้มากกว่่า
การใช้แบบกริยาช่วย
- Used you to + V1...?
Used you to live here? เมื่อก่อนนี้คุณเคยอยู่ที่นี่มั๊ย
(วางหน้าประธานเพื่อสร้างประโยคคำถามได้เลย)

- She used not to live as poorly as she does now.
เธอไม่เคยใช้ชีวิตที่ตกต่ำ อย่างที่เธอทำตอนนี้
(สามารถเติม not เพื่อสร้างปฏิเสธได้เลย)


การใช้แบบกริยาแท้
- Did you use to + V1...?
Did you use to live here? เมื่อก่อนนี้คุณเคยอยู่ที่นี่มั๊ย
การใช้แบบ กริยาแท้ ต้องใช้ "Verb to do"มาช่วยเพื่อสร้างประโยคคำถาม
- I am not used to driving at night.
ฉันไม่ชินกับการขับรถตอนกลางคืน
หมายเหตุ คำว่า "used to" ที่แปลว่า "ใช้ประโยชน์" ,"ถูกใช้ประโยชน์"
ในกรณีที่ประธา่นเป็นคำนาม /สิ่งของ ต่างๆ
คำนาม / สิ่งของ + used to
ตัวอย่าง

- Traffic signs are used to help organize the flow of traffic.
สัญญาณจราจรต่าง ๆ ถูกใช้ในการช่วยจัดระเบียบไหลของการจราจร

- White lines on the road are used to separate lanes of traffic moving in the same direction.
เส้นสีขาวบนท้องถนนใช้เพื่อแยกช่องจราจร ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน

- Albert Einstein's theories of relativity are about the basic ideas we used to describe natural happenings.
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ Albert Einstein เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่เราใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรวมประโยคที่ใช้ "used to"
- He used to be rich.
เขาเคยรวย

- I used to smoke.
ฉันเคยสูบบุหรี่

- He used to be a cop.
เขาเคยเป็นตำรวจ

- He used to be poor.
เขาเคยยากจน

- He used to eat a lot.
เขาเคยกินจุ

- He used to be fat.
เขาเคยอ้วน

- He used to be thin.
เขาเคยผอม

- She used tobe shy.
เธอเคยขี้อาย

- He used to be an actor.
เขาเคยเป็นนักแสดง

- He used to be married.
เขาเคยแต่งงานแล้ว

- I used to like vegetables.
ฉันเคยชอบผัก

- She used to be a teacher.
เธอเคยเป็นครู

- Soldiers are used to danger.
ทหารเคยชินกับอันตราย

- You never used to bother me.
เมื่อก่อนนี้ คุณไม่เคยรำคาญฉันเลย

- She used to be a very shy girl.
เธอเคยเป็นสาวขี้อายมาก

- I used to jog every day.
ฉันเคยวิ่งออกกำลังกาย เหยาะ ๆ ทุกวัน

- I used to live in Bangkok.
ฉันเคยอาศัย(ใช้ชีวิต)ในกรุงเทพฯแล้ว

- I used to start work at 8 o'clock.
ฉันเคยทำงานที่ 8 โมงเช้า

- They are used to sleeping in a tent.
พวกเขาเคยชินกับการนอนในเต็นท์

- These men are used to hard work.
คนเหล่านี้เคยชินกับการทำงานหนัก

- You never used to treat me like this.
เมื่อก่อนนี้ คุณไม่เคยดีกับฉันแบบนี้

- We are used to living in a big city.
พวกเราเคยชิน การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่

- Wires are used to convey electricity.
สายไฟใช้ในการนำกระแสไฟฟ้า

- He used to be strong and handsome.
เขาเคยแข็งแรงและหล่อเหลา

- Robots are used to manufacture cars.
หุ่นยนต์ใช้ในการผลิตรถยนต์

- Traffic lights are used to regulate traffic.
ใช้ไฟจราจรเพื่อควบคุมปริมาณการจราจร

- Tom never used to smoke, but he does now.
เมื่อก่อนนี้ ทอมไม่เคยสูบบุหรี่ แต่ตอนนี้เขาทำ

- Traffic lights are used to direct traffic.
ใช้สัญญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมทิศทางการจราจร

- We are used to waiting for the women.
เราเคยชินกับรอคอยผู้หญิง(พวกเธอแต่งหน้าช้า)

- We stand in front of what used to be our house.
เรายืนอยู่ตรงที่เคยเป็นบ้านของเรา

- Chemical symbols are used to identify chemical elements.
สัญลักษณ์ทางเคมีใช้ในการระบุองค์ประกอบทางเคมี

- Dictionaries are used to look up the words you don't know.
พจนานุกรมใช้เพื่อค้นหาคำศัพท์ที่คุณไม่รู้จัก

- ‘The Townhouse’ used to be a Greek restaurant. It’s Italian now.
ทาวน์นี้เฮาส์เคยเป็นร้านอาหารกรีก ตอนนี้เป็นร้านอาหาราอิตาเลียนแล้ว

- We used to live downtown, but we moved out to the suburbs about a year ago.
พวกเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมือง แต่ย้ายออกไปอยู่ชานเมืองประมาณหนึ่งปีแล้ว

การใช้ used to แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ used to สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : used to
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : used to

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : used to
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : used to
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : used to
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : used to
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : used to
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : used to
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : used to
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : used to
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : used to

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : used to
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : used to
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : used to

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment