โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้ mean


  
Adjective 
 เฉลี่ย mean
 กลาง middle, medium, mediate, common, mean
 ถ่อย mean
 ใจแคบ smug, petty, ungenerous, illiberal, pimping, mean
 ระยำตำบอน damned, evil, mean, vile, devilish
 เลวทราม degrading, depraved, dirty, dissolute, flagitious, mean
 เดนนรก bad, base, mean, evil, vile, immoral
 ใจทราม immoral, meanspirited, mean, vile, base
Verb
 หมายความ mean
 ตั้งใจ intend, mean, will, determine, propose, attend
 เจตนา mean
 มุ่งหมาย aim, purpose, intend, mean, contemplate, bend
 จงใจ intend, design, mean, plan 
 ตั้งเจตนา intend, have in mind, plan, aim, mean, purpose
 ตั้งเป้า aim at, try, intend, mean, plan, endeavor
 ตั้งใจจริง determine, have in mind, intend, mean, aim
Noun
 ครรลอง trail, path, channel, course, method, mean
 ตัวกลาง intermediary, medium, middleman, average, mean, go-between
 จำนวนกลาง mean
 สายกลาง mean, medium
 จำนวนเฉลี่ย mean
 ความหยาบช้า low, mean, coarseness
 คะแนนเฉลี่ย average point, mean
 ค่ากลาง average, mean, medium, median
 ค่าถัวเฉลี่ย moderate, ordinary, average, mean, medium, medianMean (Verb) = ตั้งใจ / หมายถึง
- mean + Ving = หมายถึงการทำบางสิ่ง
- mean + to + infinitive = ตั้งใจที่จะทำบางสิ่ง
- I didn’t mean to + V1
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ....

- I didn’t mean to wrong you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิดต่อเธอ

- I didn’t mean to do that.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้น

- I didn’t mean to upset you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

- The new agreement means accepting lower wages.
ข้อตกลงใหม่ หมายถึงการยอมรับค่าจ้างที่ต่ำกว่า


Mean (Verb) = ตั้งใจ วางแผนเพื่อจะทำบางอย่าง
(Verb to be + V3 = Passive Voice)
- These batteries are meant to last for a year.
แบตเตอรี่เหล่านี้มีขึ้นเพื่อใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปี

- This exercise isn't meant to be difficult.
การออกกำลังกายนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นเรื่องยาก

- We were meant to have gone away this week, but Debbie's ill so we couldn't go.
เราตั้งใจจะไปในสัปดาห์นี้ แต่เด๊บบี้ไม่ป่วย เราก็ไม่สามารถไปได้


Mean (Adjective) = ใจร้าย
(Verb to be + mean / Verb to be + adv + mean)
– He is so mean.
เขาใจร้ายมาก

– You're so mean!
คุณใจร้ายจัง

– Quit being so mean to everybody.
เลิกใจร้ายกับทุกคนได้แล้วการใช้ mean แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ mean สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : mean
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : mean

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : mean
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : mean
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : mean
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : mean
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : mean
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : mean
8. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : mean
9. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : mean
10. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : mean
11. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : mean
12. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : mean
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : mean
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : mean

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

รวมประโยคการใช้ mean
- I didn’t mean to do that.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้น

- I didn't mean to startle you.
ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสะดุ้ง

- I mean besides me of course!
ฉันหมายถึงนอกจากฉัน!

- I didn’t mean to wrong you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิดต่อเธอ

- I’m sorry, I didn’t mean to.
ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

- I didn’t mean to upset you.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

- I never, ever meant for her to get hurt.
ฉันไม่เคยเลย ที่จะทำให้เธอเจ็บ

- When you shake your head it usually means ‘no’.
เมื่อคุณสั่นหัว ก็หมายถึงการปฏิเสธ

- The new agreement means accepting lower wages.
ข้อตกลงใหม่ หมายถึงการยอมรับค่าจ้างที่ต่ำกว่า

- His behaviour doesn’t mean that he doesn’t like you.
พฤติกรรมของเขา ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่ชอบคุณ

- I’m so sorry, I didn’t mean to. Please don’t complain me.
ผมขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ อย่าตำหนิผมเลย

- I mean to say I love you, but I was reluctant for fear of rejection.
ผมหมายถึงว่าผมรักคุณ แต่ผมอึกอัก เพราะกลัวที่จะถูกปฏิเสธ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ hardly
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ more - anymore
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ over
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relative clause
การใช้ since
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ together
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น