โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, September 2, 2015

การใช้ want

♥ การใช้รูปย่อ want + to + V1
- want to = wanna (ใช้กับประธานพหูพจน์)
- wants to (ห้ามย่อ ต้องใช้แบบเต็ม ใช้กับประธานเอกพจน์)

♥ ประธานพหูพจน์ + want to = wanna
- I want to go.- I wanna go.
- We want to eat.- We wanna eat.
- They want to swim.- They wanna swim.
- You want to drive.- You wanna drive.
- Some people want to play football.- Some people wanna play football.

♥ ประธานเอกพจน์ + wants to ห้ามย่อ
-She wants to buy.
ห้ามย่อ
-He wants to leave.
ห้ามย่อ
-It wants to sleep.
ห้ามย่อ
-The dog wants to play.
ห้ามย่อ
-John wants to go with us.
ห้ามย่อ♥ ตัวอย่างประโยคการใช้ want + to + V1
- I want to go home early today.
วันนี้ ฉันอยากกลับบ้านเร็ว

- I want to avoid working outside.
ฉันต้องการหลีกเหลี่ยงการทำงานนอกบ้าน

- I want to continue with our relationship.
ฉันอยากสานสัมพันธ์กับเธอต่อไป

- You need to work hard if you want to succeed.
คุณต้องทำงานหนัก หากต้องการประสบความสำเร็จ

- I want to avoid being drawn into the argument.
ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในข้อโต้แย้ง

- I want to stop wasting money on stuff that I don’t really need.
ฉันอยากจะเลิกใช้เงินเปลืองในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น (หยุด เลิก ไม่ทำ)

- I want to change my schedule, but my boss won't allow it.
ฉันต้องการเปลี่ยนตารางเวลาของฉัน แต่เจ้านายของฉันจะไม่ยอมให้เปลี่ยน

- I'd advise buying your tickets well in advance if you want to travel in August.
ฉันแนะนำให้คุณซื้อตั๋วล่วงหน้า หากคุณต้องการเดินทางในเดือนสิงหาคม


♥ ตัวอย่างประโยคการใช้ want + คำนาม
- Do you want a cup of coffee?
คุณต้องการดื่มกาแฟสักถ้วยไหม

- You want her back, don't you?
คุณต้องการให้เธอกลับมา ใช่มั้ย

- This wall wants a coat of paint.
ผนังด้านนี้ควรทาสีเคลือบ (want = ควร /จำเป็นต้อง)


♥ ตัวอย่างประโยคการใช้ want + Ving = จำเป็นต้อง(ได้รับการ)
- This car wants fixing.

รถคันนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อม
- This car wants cleaning.
รถคันนี้ต้องการทำความสะอาด

- The windows wanted cleaning.
หน้าต่างจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด

- We've got a few jobs that want doing in the garden.
เรามีงานเล็กน้อย ที่จำเป็นต้องทำในสวน


♥ ตัวอย่างประโยคการใช้ Verb to be + want = Passive Voice
- He is wanted by the police.
เขาเป็นที่ต้องการของตำรวจ

- The crane driver fled the scene after the accident and is wanted for questioning.
คนขับรถเครนหนีไป หลังจากเกิดอุบัติเหตุ และเป็นที่ต้องการตัวสำหรับการสืบสวน(หาสาเหตุ)

- She is known to have had a relationship with a homeless man who was wanted by police in connection with a stolen credit card.
เป็นที่รู้กันว่า เธอมีความสัมพันธ์กับชายจรจัด ผู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตำรวจ ในการเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตที่ถูกขโมยการใช้ want แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ want สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : want
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : want

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : want
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : want
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : want
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : want
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : want
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : want
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : want
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : want
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : want
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : want
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : want
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : want
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : want
15. American heritage : www.ahdictionary.com : want
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : want
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : want
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : want
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : want
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : want
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : want
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : want
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : want
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : want
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : want
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : want
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : want
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : want
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : want
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : want
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : want

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : want
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : want
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : want
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : want
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : want
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : want

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment