โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

รวมคำ adjective

Able = เก่ง, สามารถ
- She was eventually able to open the door.
ในที่สุดเธอก็สามารถเปิดประตูได้

- He is old enough to be able to vote.
เขาอายุมากพอที่จะสามารถลงคะแนนได้
(สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

- She is a very able nurse with many years’ experience.
เธอเป็นพยาบาลที่มีความสามารถมากและมีประสบการณ์มาหลายปีAcceptable = เป็นที่พอใจ, ยอมรับได้
- It is an accepted fact that the world is round.
เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงว่าโลกรอบกลม

- The decision should be acceptable to most people.
การตัดสินใจควรเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่Active = คล่องแคล่ว, แข็งขัน
-The rule is still active.
กฎยังมีการใช้งานอยู่

- She is an active supporter of women’s rights.
เธอเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในเรื่องสิทธิสตรี

- Yeast is an active ingredient in bread-making.
ยีสต์เป็นส่วนประกอบ ออกฤทธิ์มีผลในการทำขนมปังActual = ที่จริง
- What was the actual reason for the delay?
เหตุผลที่แท้จริงสำหรับความล่าช้าคืออะไร

- In actual fact he is not as stupid as you think he is.
ในความเป็นจริงเขาไม่ได้โง่เหมือนที่คุณคิดว่าเขาเป็นAdditional = เพิ่มขึ้น
- This fruit juice contains no added sugar.
น้ำผลไม้นี้ ไม่ได้เติมน้ำตาล

- This has meant additional work for me.
นี่หมายถึงการทำงานเพิ่มขึ้นสำหรับฉันAdult = ลักษณะผู้ใหญ่
- He should have behaved in a more adult way.
เขาน่าจะมีพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้Afraid = กลัว, เกรง, กังวล
- He is not afraid of the dark.
เขาไม่กลัวความมืด

- I’m afraid I don’t agree with you.
ฉันเกรงว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

- She was afraid to go to the dentist.
เธอกลัวที่จะไปหาหมอฟัน

- He was afraid of disappointing her.
เขากลัว(กังวล)ว่าจะทำให้เธอผิดหวังAggressive = ดุดัน, ก้าวร้าว
- He’s a very aggressive boy who he is always fighting at school.
เขาเป็นเด็กที่ก้าวร้าวมาก เขามีเรื่องชกต่อยอยู่เสมอที่โรงเรียนDifferent
- Animals are different from humans.
สัตว์ต่างจากมนุษย์

- The two brothers are very different.
พี่น้องทั้งสองต่างกันมากSensitive = ความรู
- She is very sensitive to criticism.
เธอมีความไวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์Sick
- She’s inclined to be seasick.
เธอมีแนวโน้มที่จะเมาคลื่น

- She’s inclined to be airsick.
เธอมีแนวโน้มที่จะเมาเครื่องบิน

- She’s inclined to be seasick.
เธอมีแนวโน้มที่จะเมารถ

- He has been sick several times today.
เขาคลื่นไส้หลายครั้งในวันนี้

- I was really sick at making that bad mistake.
ฉันรู้สึกแย่มาก ในการทำผิดพลาด

- The doctor told me that my husband is very sick and may not live very long.
หมอบอกว่าสามีของฉันเจ็บป่วยมากและอาจจะไม่อยู่ได้นานนักTerrible = ห่วย, ไม่ดี, น่ากลัว
- That music is terrible!
เพลงนั้นแย่มาก!

- It was a terrible disaster.
มันเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวมากTotal = ทั้งหมด, ยอดรวม, ผลสัมฤทธิ์
- The car was a total wreck.
รถเสียหายทั้งคัน

- What is the total cost of the holiday?
ยอดค่าใช้จ่ายในวันหยุด คือเท่่าไหร่

- The total number of votes was over one million.
จำนวนผู้โหวตทั้งหมดมากกว่าหนึ่งล้านคน

- The total cost of the project came to about £700,000.
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ สูงถึงประมาณ 700,000 ปอนด์Unfair
-He has received unfair treatment.
เขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมUnhappy
- He had an unhappy childhood.
เขามีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขUsed
- This road is not used any more.
ถนนนี้ไม่ได้ใช้อีกต่อไป

- The couch is used, but we'll buy it anyway.
โซฟานี้ใช้แล้ว แต่ถึงอย่างไรเราก็จะซื้อUseful
- Tell me what skills or experiences you have that would be useful for this job.
ช่วยบอกหน่อยว่า คุณมีทักษะหรือประสบการณ์อะไร ที่เป็นประโยชน์สำหรับงานนี้

- Email is a very useful tool to send and receive information as well as communicate with friends and family.
อีเมลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการส่งและรับข้อมูลตลอดจนการสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวUsual
- As usual, he was late.
ตามปกติแล้วเขาก็สาย

- There are more people here than usual.
มีผู้คนมากขึ้นกว่าปกติ

- Are you going home by the usual route?
คุณจะกลับบ้านด้วยเส้นทางปกติหรือไม่

- Such behaviour is quite usual with children of that age.
พฤติกรรมดังกล่าวค่อนข้างปกติกับเด็กในวัยนั้นVisible = ชัดเจน, มองเห็นได้
- The house is visible through the trees.
บ้านสามารถมองเห็นได้ผ่านต้นไม้

- The scar on her face is scarcely visible now.
แผลเป็นบนใบหน้าของเธอแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะนี้


Warm = อบอุ่น, ร้อนขึ้น
- This jumper makes me feel so warm.
ใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้แล้ว รู้สึกอุ่นมาก

- Are you warm enough, or shall I close the window?
คุณอบอุ่นพอไหม หรือจะปิดหน้าต่างWeak = แผ่ว, อ่อนแอ
- Her illness has made her very weak.
ความเจ็บป่วยของเธอทำให้เธออ่อนแอมาก

- I’m very weak when it comes to giving up cigarettes.
ฉันอ่อนแอมากเมื่อพูดถึงการเลิกสูบบุหรี่Weird = แปลก, ประหลาด
- She wears weird clothes.
เธอสวมเสื้อผ้าชุดแปลก ๆWorth = คุ้มค่า, มีคุณค่า
- You're worthy of this.
คุณคู่ควรกับสิ่งนี้

- I’m not worthy of you.
ผมไม่คู่ควรกับคุณหรอก

- I willingly give money to a worthy cause.
ฉันเต็มใจมอบเงินให้กับเหตุอันสมควร

- She was not worthy of the honor given to her.
เธอไม่สมควรได้รับเกียรตินี้Wrong = ผิด, ไม่ถูกต้อง
- This is so wrong!
นี่มันผิดมาก

- What’s wrong with me?
ฉันไม่ดีตรงไหนเหรอ

- We went in the wrong direction.
เราไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

- The child gave the wrong answer.
เด็กให้คำตอบผิดเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น