โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 10, 2015

การใช้ Another, other

ความหมายจากดิกชันนารีต่าง ๆ
another (ชิ้น, อัน, ลูก, สิ่ง, คน) อื่น ๆ ไม่ระบุ (พหูพจน์)
transfer to another bus other (ชิ้น, อัน, ลูก, สิ่ง, คน) อื่น ระบุ (เอกพจน์)

One dog's tail is another dog's toy.
หางของสุนัขตัวหนึ่ง เป็นของเล่นของสุนัขอีกตัวหนึ่ง

another : (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น
another : (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น (ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน)
another peep out of you : (sl) เสียงบ่นจากบางคน

get to another person : (idm) ติดต่อ
give another person a piece of the cake : (idm) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น

have another guess coming : (idm) เข้าใจผิด
have another think coming : (idm) ต้องคิดใหม่ (ใช้เมื่อคิดหรือทำบางเรื่องผิดพลาด)

one another : (pron) ซึ่งกันและกัน
One good turn deserves another : (idm) คนทำดีย่อมได้ดี
one way or another : (idm) อย่างไรก็ตาม

take another person at his word : (idm) ยอมรับว่าสิ่งที่ (ผู้อื่น) พูดเป็นความจริง
transact business for another : (V) เดินธุระให้
transfer to another boats : (V) ต่อเรือ, ถ่ายเรือ, เปลี่ยนเรือ
transfer to another bus : (V) ต่อรถ, ถ่ายรถ
transform somebody into another sex : (V) กลับเพศ, เปลี่ยนเพศ, แปลงเพศAnother
Adjective
อื่นanother, else, second
อีกหนึ่งanother
อย่างอื่นanother
Pronoun
สิ่งอื่นother, another
อย่างอื่นanother
คนอื่นanother, other, the others, others, other ones
อันอื่นother, another

Other
Adjective
อีกother, else
ต่างdifferent, other, external
ก่อนfirst, prior, previous, earlier, early, other
มากกว่าmore, older, exceeding, preponderant, other
อื่นๆother
อื่นอีกelse, other
อันก่อนlate, other, preceding, previous, prior
อะไรอีกother
Pronoun
คนอื่นanother, other, the others, others, other ones
คนอื่นๆthe others, others, other ones, other
สิ่งอื่นother, another
อันอื่นother, another
ของอื่นother
วันอื่นotherใช้กับเอกพจน์
another + นามเอกพจน์
the other + นามเอกพจน์ หมายถึงชี้เฉพาะ เช่น ของ 1 ชิ้น จากทั้งหมด 2 ชิ้น (ที่เหลือ)

ใช้กับพหูพจน์ another + จำนวน + นามพหูพจน์
other + นามพหูพจน์
others. (ไม่ต้อง มีนาม เพราะเติม "S")
the others หมายถึงกลุ่ม คำนามที่ชี้เฉพาะ หรือเป็นที่รู้กัน ระหว่างคนพูด และคนฟัง


other = อื่นการใช้กับพหูพจน์
other + นามพหูพจน์
- Tom and three other people are waiting in the lobby.
ทอมกับคนอื่น อีกสามคนกำลังรออยู่ที่ล็อบบี้

- Two or three other people have asked me that question.
มีคนอื่นอีกสองหรือสามคน ที่ถามคำถามนั้นกับฉัน

- That is what you get for being mean to other people.
ใจร้ายกับคนอื่นนัก ก็ต้องเจออย่างนั้นแหละ

- Linda doesn't want her boyfriend to talk to any other girls.
ลินดาไม่อยากให้แฟนคุยกับผู้หญิงคนอื่น


the other + นามพหูพจน์ (ใช้ตามปกติ)
the other + นามเอกพจน์ (ใช้ในกรณีพิเศษ)
หมายถึง อีกอันหนึ่งโดยที่เดิมทีมีแค่สองอัน (ซึ่งจะต้องรู้กันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง หรือรู้กันทั่วไป)
เช่น มือมี 2 ข้าง
the other = ที่เหลือ, อีกข้าง, อีกอัน (ชี้เฉพาะ เพราะรู้ว่าแขนมี 2 ข้าง จึงใช้ The + other)

การใช้กับเอกพจน์ ("the other" = มืออีกข้างที่เหลือ)
- He held a cake in one hand and his cell phone in the other.
เขาถือเค้กไว้ด้วยมือข้างเดียวและ อีกมือถือโทรศัพท์ไว้

การใช้กับเอกพจน์ ("the other" = คนที่เป็นคู่รักของคุณ)
- Think before you speak, or else you may hurt the other.
คิดก่อนพูด มิฉะนั้นคุณ อาจทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้(หมายถึงคู่รักของคุณ)


another
another + นามเอกพจน์
- You ever been to another country?
คุณเคยไปประเทศอื่นมั้ย

- I don't want another job. I want this job.
ฉันไม่ต้องการงานอื่น ฉันต้องการงานนี้

- I'm going to the mall and buy another Jean jacket.
ฉันกำลังจะไปที่ห้างสรรพสินค้า และซื้อเสื้อยีนส์อีกตัว

- Please give me another chance to prove myself to you.
ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็น

another + จำนวน + นามพหูพจน์
- We might stay in Bangkok for another three days.
เราอาจอยู่ในกรุงเทพฯ อีกซักสามวัน

- You're supposed to be taking another three days, really resting up.
เธอควรจะต้องพักเอาแรงอีกสัก 3 วันนะพหูพจน์
the others = ที่เหลือ(ชี้เฉพาะ)

- One of her three cars is blue and the others are white.
1 ใน 3 ของรถเธอเป็นสีน้ำเงิน และคันอื่น ๆ เป็นสีขาว
1 ใน 3 ของรถเธอเป็นสีน้ำเงิน และอีก 2 คัน เป็นสีขาว

- The multi-track recording, each track could be recorded and changed separately, without affecting the others.
การบันทึกหลายแทร็ก แต่ละแทร็คจะถูกบันทึกและเปลี่ยนแยกกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแทร็กอื่น


another way = อีกอย่างหนึ่ง, อีกวิธีหนึ่ง, อีกทางหนึ่ง
- We have to find another way.
พวกเราต้องหาทางอื่น

- Another way to look for a job is to do an internship.
อีกวิธีหนึ่งในการหางานคือการฝึกงาน

- Visitors can see the Grand Canyon in still another way.
ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็น แกรนด์แคนยอน ในอีกทางหนึ่ง

- You can also learn another way to warn someone of danger.
นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีอื่นเพื่อเตือนคนที่มีอันตรายได้อีกด้วย

- Gestures are another way to substitute when communicating in your second language.
ท่าทางประกอบ เป็นอีกวิธีหนึ่งในแทนการพูดสื่อสารในภาษาที่สองของคุณ

- Another way to become sick is to eat food prepared by someone whose hands were not clean.
อีกอย่าง(วิธีหนึ่ง)ที่ทำให้คนป่วยคือการกินอาหาร ที่เตรียมโดยคนที่มือไม่สะอาด


each other = กันและกัน, ซึ่งกันและกัน
- I just knew we were meant for each other.
ฉันแค่รู้ว่า เรามีความหมายต่อกันและกัน

- I’m not exactly sure how they know each other.
ฉันไม่แน่ใจนัก ว่าเขารู้จักกันได้ยังไง

- Did you hear anything they said to each other?
คุณได้ยินไหมว่าพวกเขาพูดอะไรกัน

- I can't believe we haven't seen each other before.
ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า เราไม่เคยพบกันมาก่อน

- Tom and I didn't speak to each other for three years.
ทอมกับฉันไม่ได้พูดคุยกันเป็นเวลาสามปีแล้ว

- Tom and I were married to each other for three years.
ทอมกับฉันแต่งงานกันมาสามปี

- The two men were shouting aggressively at each other.
ชายสองคนกำลังตะโกนใส่กัน ด้วยถ้อยคำที่กร้าวร้าว

- Tom and I have known each other for about three years.
ทอมและฉันรู้จักกันมานานประมาณสามปี


one after the other = ทยอยทำ.., ค่อย ๆทำ
- The surrounding shops closed down one after the other as they couldn’t afford the rent.
ร้านค้ารอบข้างทยอยปิดตัวเพราะสู้ค่าเช่าไม่ไหว

การใช้ another แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ another สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : another
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : another

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : another
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : another
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : another
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : another
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : another
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : another
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : another
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : another
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : another
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : another
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : another
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : another
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : another
15. American heritage : www.ahdictionary.com : another
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : another
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : another
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : another
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : another
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : another
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : another
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : another
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : another
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : another
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : another
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : another
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : another
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : another
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : another
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : another
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : another

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : another
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : another
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : another
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : another
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : another
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : another

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment