โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 15, 2015

รวมประโยค การใช้ Not

กลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ในรูปประโยคต่างกัน
- การใช้ No = ไม่
- การใช้ Not = (adverb, noun, adjective) ไม่, มิได้, มิใช่, หามิได้
- การใช้ None = (adjective )ไม่, ไม่ใช่, ไม่มีเลย, ไม่มีสักอัน, ไม่มีใครเลย
- การใช้ Null = (adjective, noun, verb) ไม่มีค่าใด ๆ, ไม่ได้ใช้งาน, โมฆะ, เป็นศูนย์, ไม่มีค่า,ไม่เป็นผล, ไม่สำคัญ


การใช้ No = ไม่
- Say no more! = ไม่ต้องพูดต่ออีกแล้ว! (เข้าใจแล้ว / ไม่อยากฟังแล้ว)

- No one knows about this.
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย

- There’s no cause for concern.
ไม่มีเหตุที่ต้องกังวล

- No excuses. What’s the real deal?
อย่ามาอ้าง จริง ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่

- He has no right to come into my house.
เขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉัน


การใช้ Not = ไม่, มิได้, มิใช่, หามิได้
- ใช้ตามหลังกริยาช่วย เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ
- I know. ฉันรู้(ประโยคบอกเล่า)
- I’m sure. ฉันแน่ใจ(ประโยคบอกเล่า)
- I'm a doctor. ฉันเป็นหมอ (ประโยคบอกเล่า)

- I don't know. ฉันไม่รู้ (ใช้ Not วางหลังกริยาช่วย เพื่อทำเป็นประโยคแบบย่อ)
- I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ (ใช้ Not วางหลังกริยาช่วย เพื่อทำเป็นประโยคแบบย่อ)
- I'm not a doctor. ฉันไม่ใช่หมอ (ใช้ Not วางหลังกริยาช่วย เพื่อทำเป็นประโยคแบบย่อ)

not only…, but also... = ไม่เพียงแต่...เท่านั้นแต่ยัง... อีกด้วย
- Yet spoiled food not only creates health risks but also economic losses.
อาหารที่บูดไม่เพียง แต่สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ยังทำให้เสียเงินอีก


การใช้ None = ไม่, ไม่ใช่, ไม่มีเลย, ไม่มีสักอัน, ไม่มีใครเลย
- He has none.
   เขาไม่มีเลย

- It's none of your business!
   ไม่ใช่ธุระของคุณ นะครับ

- A: Were there any calls for me? B: None.
    A: มีโทรศัทพ์ถึงฉันบ้างไหม B: ไม่มีค่ะ

- A: Is there any more milk? B: No, none at all.
    A: มีนมอีกไหม? B: ไม่มีไม่มีเลย

- We saw several houses but none we really liked.
   พวกเราเห็นบ้านหลายหลัง แต่ไม่มีหลังไหน ที่เราชอบมากเลยค่ะ

- A: Isn't there any call for me? B: None.
    A: ไม่มีโทรศัพท์ถีงฉันหรือ B: ไม่มีครับ

- A: How many children do you have? B: None.
    A: คุณมีลูกกี่คน B: ไม่มีสักคน

- Tickets for Friday? Sorry, We've got none left.
ตั๋วสำหรับวันศุกร์ใช่ไหมคะ ขอโทษเราไม่มีเหลือเลยค่ะ

- We have three sons but none of them lives nearby.
   เรามีลูกชายสามคน แต่ไม่มีลูกคนไหนอาศัยอยู่ใกล้ ๆเลย

- A: I’d like a taxi, please. B: sorry, there are none available at the moment.
   A: ฉันต้องการแท็กซี่สักคัน B: ขอโทษค่ะ ไม่มีคันไหนว่างเลยตอนนี้

- A: Why didn't you tell us that in the first place? B: Because it's none of your business!
    A: ทำไมไม่บอกเราตอนแรก B: เพราะมันไม่ใช่เรื่องของคุณ

- A: Do we have any idea where the big bike comes from? B: None.
   A: พวกคุณรู้ไหมว่ามอเตอร์ไซด์คันใหญ่คันนั้นมาจากไหน B: ไม่รู้ครับ /ไม่มีใครทราบครับ

การใช้ Null = ไม่มีค่าใด ๆ, ไม่ได้ใช้งาน, โมฆะ, เป็นศูนย์, ไม่มีค่า,ไม่เป็นผล, ไม่สำคัญ
- He has confessed to the police. As such, my contract with them is now null and void.
   เขาสารภาพกับตำรวจ ดังนั้นสัญญาของฉันกับเขาจึงเป็นโมฆะแล้ว
การใช้ not ตามหลัง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 24 ตัว เพื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ / แค่นทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺหมายเหตุ ในกริยาช่วย ทั้ง 24 ตัว am + not = ไม่มีตัวย่อ ต้องเขียนเต็ม
- I am not a robot.(ประโยคแบบเต็ม)
- I’m not a robot.(ประโยคแบบย่อ)
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์

- I am not guilty! (ประโยคแบบเต็ม)
- I’m not guilty!(ประโยคแบบย่อ)

- I am not a doctor.(ประโยคแบบเต็ม)
- I'm not a doctor.(ประโยคแบบย่อ)
ฉันไม่ใช่หมอ

- Whether this is true or not, I am not sure.(ประโยคแบบเต็ม)
- Whether this is true or not, I'm not sure.(ประโยคแบบย่อ)
นี่เป็นความจริงหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจ

- I am not sure whether John stay at that room.(ประโยคแบบเต็ม)
- I'm not sure whether John stay at that room.(ประโยคแบบย่อ)
ฉันไม่แน่ใจว่า John จะอยู่ที่ห้องนั้นหรือไม่- This is not cool! (ประโยคแบบเต็ม)
- This isn't cool!(ประโยคแบบย่อ)
นี่มันไม่เท่

- He is not my type.(ประโยคแบบเต็ม)
- He's not my type.(ประโยคแบบย่อ)
เค้าไม่ใช่สเปคของฉัน

- I do not know.(ประโยคแบบเต็ม)
- I don't know.(ประโยคแบบย่อ)
ฉันไม่รู้

- Do not pressure me!(ประโยคแบบเต็ม)
- Don't pressure me!(ประโยคแบบย่อ)
ห้ามกดดันฉัน / อย่ามากดดันฉัน

- I do not care whether he agrees or not.(ประโยคแบบเต็ม)
- I don't care whether he agrees or not.(ประโยคแบบย่อ)
ฉันไม่สนใจว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่
ตัวอย่าง การใช้ not ในประโยค
- I’m not sure.
ฉันไม่แน่ใจ

- We don't know.
พวกเราไม่รู้

- I’m not guilty!
ฉันไม่ผิด

- Don't do drugs!
อย่าเสพยาเสพติด!

- Don't be selfish.
อย่าเห็นแก่ตัวนะ

- This isn't cool!
นี่มันไม่เท่ห์

- It doesn't work.
มันไม่เวิร์ก

- He's not my type.
เค้าไม่ใช่สเปคของฉัน

- I’m not a robot.
ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์

- Don't pressure me!
อย่ามากดดันฉัน

- I’m not a player.
ผมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะ

- I'm sure about it.
ฉันแน่ใจกับเรื่องนี้

- I don't like this.
ฉันไม่ชอบสิ่งนี้

- It’s not that hot.
มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้น

- It’s not creative.
มันไม่สร้างสรรค์

- I don't like this.
ฉันไม่ชอบสิ่งนี้

- I am not a doctor.
ฉันไม่ใช่หมอ

- He is not a doctor
เขาไม่ใช่หมอ

- Don't be so goofy!
อย่าทำตัวติงต๊อง

- You don't understand.
คุณไม่เข้าใจ

- Not to that extent!
ไม่ถึงขนาดนั้น

- It’s not important.
มันไม่สำคัญ

- You don't understand.
คุณไม่เข้าใจ

- She doesn't like him.
หล่อนไม่ชอบเขา

- Why won't you eat it?
ทำไมคุณไม่กินมันล่ะ

- It's not their fault.
มันไม่ใช่ความผิดของเขา

- Don't be so careless!
อย่าสะเพร่า

- It's not That scary!
มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น

- I do not want to go.
ฉันไม่อยากไป

- I’m not over him yet.
ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

- Don't be pessimistic!
อย่ามองโลกในแง่ร้าย

- Do not procrastinate.
อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

- Don't drink and drive!
เมาไม่ขับ!

- He does not like this.
เค้าไม่ชอบสิ่งนี้

- I’m not used to it yet.
ฉันยังไม่ชินกับมัน

- He is not members here.
เขาไม่ใช่สมาชิกของที่นี่

- I think that's not right.
ฉันคิดว่านั่นไม่ถูกต้อง

- I'm not good at typing.
ฉันพิมพ์ไม่เก่ง

- I’m not worthy of you.
ผมไม่คู่ควรกับคุณหรอก

- I'm not young anymore.
ฉันไม่ใช่เด็ก ๆ อีกต่อไปแล้ว
(เก่งกล้า มากขึ้น)

- I'm not good at cooking.
ฉันไม่ถนัดเรื่องทำอาหาร

- I’m not from around here.
ฉันไม่ใช่คนแถวนี้

- He didn't keep his word.
เขาไม่รักษาคำพูด

- I'm not feeling too well.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี (เจ็บป่วย)

- Don't flatter yourself!
อย่าสำคัญตนผิด

- I’m not high-maintenance.
ฉันไม่ใช่คนเรื่องมาก

- Don't toot your own horn!
อย่ายกหางตัวเอง

- I didn't mean to do that.
ฉันไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้น

- John is not as tall as me.
จอห์นไม่สูงเท่ากับฉัน

- You don’t love me anymore.
คุณไม่รักฉันอย่างเคย

- Some netizens don't agree!
ชาวเน็ตบางคนไม่เห็นด้วย

- He doesn’t love me anymore.
เขาไม่รักฉันอย่างเคย

- He didn't keep his promise.
เขาไม่ทำตามสัญญา

- You can't break up with me.
คุณเลิกกับฉันไม่ได้

- Your source isn't credible.
แหล่งข้อมูลของคุณไม่น่าเชื่อถือ

- I’m not scared of anything.
ฉันไม่กลัวอะไรเลย

- Don't take advantage of me!
อย่ามาเอาเปรียบฉัน

- I don’t want to be noticed.
ฉันไม่อยากเป็นที่สังเกต

- I can’t think of what to say
คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไร

I can’t think of where it is
คิดไม่ออกว่ามันอยู่ที่ไหน

- I’m not confident in myself.
ผมไม่มั่นใจในตัวเอง

Well, I’m not sure if I can do that.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะทำได้หรือเปล่า

- My friends don't want to go.
เพื่อน ๆ ของฉันไม่อยากไป

- You obviously don't know me.
เธอยังไม่รู้จักฉันดีพอ

- He doesn't have a girlfriend.
เขาไม่มีแฟน

It’s not what I’m looking for.
มันไม่ใช่ที่ฉันกำลังหาอยู่

- Am I not good enough for you?
ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณหรือไง

- I can't deal with this anymore!
ฉันทนไม่ไหวแล้ว

- It’s just not the same anymore.
มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

- I prefer not to talk about that.
ฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้น

- I’m not fat, I’m just big-boned.
ฉันไม่ได้อ้วน แค่ตัวใหญ่

- I won't tell anybody about that.
ผมจะไม่บอกใครเรื่องนั้น

- I hope they don't ban this movie.
หวังว่าเค้าจะไม่แบบนหนังเรื่องนี้

- He didn't show up to the meeting.
เขาไม่ได้ไปประชุม

- Things that haven't happened yet.
เรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้น

- It’s not important what you think.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

- A: Are you tired? B: No, I'm not.
A: คุณเหนื่อยไหม B: ฉันไม่เหนื่อย

- I won't take any more of your time.
ฉันจะไม่รบกวนเวลาคุณแล้ว

- Am I not beautiful enough for you?
ฉันสวยไม่พอสำหรับคุณหรือไง

- Don't talk about me behind my back!
อย่านินทาฉันลับหลัง

- Don't forget to eat your vegetables.
อย่าลืมกินผักด้วยนะ

- I love him, but he doesn't love me.
ฉันรักเขา แต่เขาไม่ได้รักฉัน

- I might not go because it's raining.
ฉันอาจจะไม่ไปเพราะฝนตก

- You don't have the right to do that!
คุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้น

- I don't want to be taken for granted.
ฉันไม่อยากเป็นของตายของใคร

- It's not a big deal. Forget about it.
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลืมมันซะ

- I hope you will not stand me up.
หวังว่าคุณจะไม่เบี้ยวนัดฉันนะ

- I’m not that easy.
ฉันไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นหรอกนะ

- It’s not you, it’s me.
มันไม่ใช่คุณหรอก มันเป็นที่ผมเองแหละ

- I'm definitely not that kind of person.
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอน

- You shouldn't interfere with her work.
คุณไม่ควรก้าวก่ายงานของเธอ

- I'm definitely not that type of person.
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ

- I’m not sure. It’s still up in the air.
ฉันยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
(in the air = ยังไม่แน่นอน / ยังไม่รู้ผล)

- He is not used to eating spicy food.
หล่อนไม่ชินกับการกินอาหารรสจัด

- He shouldn’t talk to his mother like that.
เขาไม่ควรจะพูดกับแม่เขาแบบนั้น

- I’ll be there not later than nine o’clock.
ฉันจะไปถึงที่นั่นไม่เกินเก้าโมง

- It's not heavy. It's actually pretty light.
มันไม่หนักเลย จริง ๆ แล้วมันค่อนข้างเบา

- I'm not like other women who whispers gently.
ฉันไม่อ่อนหวาน เหมือนผู้หญิงคนอื่น ๆ

- You shouldn't trust him 'cause he's two-faced.
ไม่ควรไว้ใจ เพราะเขาเป็นคนตีสองหน้า

- I’m not ready to settle down with anyone yet.
ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลักกับใคร

Now I’m not free, I gotta do some errands first
ตอนนี้ไม่ว่างนะ ฉันต้องไปทำธุระก่อน

- The apartment is direct across the courtyard.
อพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามสนามนี่ไป

- Don't let your phone take control of your life!
อย่าปล่อยให้มือถือครอบงำชีวิตของคุณ

- A: Have you got a boyfriend? B: No, I have not.
A: คุณมีแฟนหรือเปล่าครับ B: ไม่, ฉันไม่มีแฟน

- We remind you to not look directly at the sun.
เราขอเตือนคุณว่า อย่ามองพระอาทิตย์โดยตรง

- I’m not exactly sure how they know each other.
ฉันไม่แน่ใจนัก ว่าเขารู้จักกันได้ยังไง

- In this race, the two are not equally matched!
ทั้งสองจะไม่มีการเสมอกัน

- It is raining very lightly, almost not raining.
ฝนตกน้อยมาก แทบจะไม่ตกเลย

- I know him to some extent but not to that extent.
ฉันรู้จักเขาประมาณหนึ่งแต่ไม่มากขนาดนั้น

- I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ

- You should not call anyone on the phone after 9pm.
คุณไม่ควรจะโทรไปหาใครหลังสามทุ่ม

- His wife is not allowed to go home later than 9pm.
ภรรยาไม่อนุญาตให้เขากลับบ้านเกินสามทุ่ม

- He said that he didn't want to get his clothes dirty.
เค้าบอกว่าไม่อยากให้เสื้อผ้าเลอะเทอะสกปรก

- You’re too good for me. I’m not good enough for you.
คุณดีเกินไปสำหรับฉัน ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณ

- I won't make it on time. I'm gonna be a little late.
ฉันจะไปไม่ตรงต่อเวลา จะสายนิดนึง

- Higher prices do not necessarily mean better quality.
ราคาที่สูงขึ้น ไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพดีขึ้น

- He made me promise not to tell anyone. Especially you.
เขาให้สัญญาว่าจะไม่บอกใคร โดยเฉพาะคุณ

- Why do you want to see me, can you not tell me directly?
คุณมีธุระอะไรกับฉันเหรอ พูดมาตรงๆเลยได้ไหมค่ะ

- It’s hard to not smile and be happy when watching them act.
มันยากที่จะไม่ยิ้มและมีความสุขเมื่อดูพวกเขาแสดง

- It is widely believed that the President's death was not an accident.
เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าการตายของประธานาธิบดีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ

- She does not like cleaning. However, she likes taking care of the children.
เธอไม่ชอบการทำความสะอาด อย่างไรก็ตามเธอชอบการดูแลเด็ก ๆ

- Basically, they want to know that you were available for work and not sick.
โดยทั่วไปพวกเขาต้องการทราบว่าคุณพร้อมสำหรับการทำงาน และไม่ป่วย

- The girl that you said is not attractive, I'm fully enamored with her.
ผู้หญิงที่คุณบอกว่าไม่น่าสนใจนั้น ผมหลงรักเธอหมดหัวใจ

- Not long ago matters developing at this point. Not must deliberately hide from you.
เรื่องราวพัฒนามาถึงจุดนี้ เมื่อไม่นานมานี้เอง ผมไม่มีเจตนาจะปิดบังคุณ

- Patients arriving at the hospital emergency ward are not necessarily treated in order of arrival.
บรรดาผู้ป่วยที่มาถึงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาตามลำดับการมาถึง (แซงคิวได้)การใช้ not แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ not สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : not
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : not

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : not
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : not
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : not
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : not
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : not
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : not
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : not
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : not
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : not
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : not
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : not
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : not
15. American heritage : www.ahdictionary.com : not
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : not
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : not
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : not
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : not
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : not
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : not
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : not
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : not
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : not

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับNo comments:

Post a Comment