โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 25, 2015

การใช้ since


การใช้ since ในบริบทต่าง ๆ
ประเภทคำ
ภาษาไทย
เทียบคำภาษาอังกฤษ
preposition ตั้งแต่ since
 
adverb เนื่องจาก since, inasmuch, wherewith
adverb ตั้งแต่นั้นมา since, thence
adverb มาแล้ว ago, since
adverb เป็นต้นมา since, up to now
adverb เป็นเวลา according to schedule, on time, take, last, since
 
conjunction เนื่องจาก since, as, forasmuch, wherewith
conjunction เนื่องด้วย since, forasmuch
conjunction เหตุ as, due to, since, owing to, thanks to
conjunction ด้วยว่า for, because, as, since
conjunction โดยเหตุที่ since
conjunction ก็ต่อเมื่อ as, when, since, because
conjunction ก็เพราะว่า as, because, since
conjunction นับตั้งแต่ ever since, since
conjunction นับแต่ since, after

ความรู้เบื้องต้น การใช้ since
since 2009 ตั้งแต่ ปี 2009
since 2010 ตั้งแต่ ปี 2010
since 2011 ตั้งแต่ ปี 2011
ever since ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
since birth ตั้งแต่อ้อนแต่ออก
Since then, ณ ตอนนั้น
since Monday ตั้งแต่วันจันทร์
since Tuesday ตั้งแต่วันอังคาร
since January ตั้งแต่เดือนมกราคม
since February ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
since new year ตั้งแต่ ปีใหม่
since 6 o'clock ตั้งแต่ 6 โมง
since 7 o'clock ตั้งแต่ 7 โมง
since yesterday ตั้งแต่เมื่อวาน
since last year ตั้งแต่ปีที่แล้ว
since Christmas ตั้งแต่วันคริสต์มาส
since breakfast ตั้งแต่มื้อเช้า
since last month ตั้งแต่เดือนที่แล้ว
Ever since then, นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
since this morning ตั้งแต่เมื่อเช้า
since he was a boy ตั้งแต่เขายังเด็ก
since World War II ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
since 10 years ago ตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมา / ที่แล้ว
since I left school ตั้งแต่ฉันออกจากโรงเรียน
since I left college ตั้งแต่ฉันออกจากวิทยาลัย
since I left university ตั้งแต่ฉันออกจากโรงเรียน
ever since I was 7 years old ตั้งแต่อายุ 7 ขวบมาจนถึงปัจจุบัน
since I entered this university ตั้งแต่เราเข้ามหาวิทยาลัยนี้
since forever / since a long time ago นาน / นานมาแล้ว / โดยตลอดคำย่อ ที่มักเจอในประโยค Perfect Tense
- It has been = It's been
- I have been = I’ve been
- He has been = He’s been
- She has been = She’s beenการใช้ since = ตั้งแต่...
- Since when?
ตั้งแต่เมื่อไหร่?

- Since this morning.
ตั้งแต่เมื่อเช้านี้

- I've been here since Monday.
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์

- I've known you since high school.
ฉันรู้จักคุณตั้งแต่มัธยม

- I have been in Thailand since Friday.
ฉันมาที่ประเทศไทยตั้งแต่วันศุกร์

- I've been helping my mom in the kitchen since I could walk.
ฉันช่วยแม่ทำกับข้าว ตั้งแต่ฉันเดินได้แล้ว

- He is 19. He has been in and out of foster care since he was 11.
เขาอายุ 19 ปี เข้า ๆออก ๆ บ้านอุปถัมภ์ ตั้งแต่เขาอายุได้ 11 ขวบการใช้ since then = ตั้งแต่นั้นมา...
- No one has seen him since then.
ไม่มีใครได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมา

- She has changed a lot since then.
เธอเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นมา

- You have changed a lot since then.
คุณเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นมา

- She was my freshman roommate last year. I haven't seen her since then.
เธอเคยเป็นรูมเมทของฉัน เมื่อปีที่แล้ว ฉันไม่เคยเจอเธออีกเลยตั้งแต่นั้นมาการใช้ since = เนื่องจาก / เพราะว่า
- Since he was honest, I hired him.
เพราะว่าเขาซื่อสัตย์ฉันจึงจ้างเขา

- Since John is honest, I like him
เนื่องจาก จอห์นเป็นคนซื่อสัตย์ฉันจึงชอบเขา

- Since this is a very important matter to me.
มันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อฉันมาก

- Uh, since we're all here, I want to say a few words.
ในเมื่อเราอยู่กันครบแล้ว ฉันขอพูดอะไรสักหน่อยนะ

- The President is supposed to be leaving since there are photographers everywhere.
ประธานาธิบดีน่าจะกำลังออกไป เนื่องจากมีช่างภาพอยู่เต็มไปหมดทุกที่


long since = ago = ผ่านมานานแแล้ว
- It's been so long since he died.
มันผานมานานมากแล้ว ตั้งแต่เขาเสียชีวิต

- It hasn't been long since we've gotten this close.
มันก็ไม่นานตั้งแต่เราได้สนิทกัน (เราเพิ่งสนิทกัน)

- It's been so long since I've just relaxed with him.
มันนานมากแล้วนะ ที่ฉันไม่ได้อยู่ผ่อนคลายกับเขา.

รวมตัวอย่างประโยค การใช้ since
- Since when?
ตั้งแต่เมื่อไหร่?

- I've been up since 6:30
ฉันตื่นตั้งแต่ 6:30 น.

- I've been here since 7:30
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่ 7:30 น.

- I've been here since July.
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

- It rains since last night.
ฝนตกตั้งแต่คืนที่ผ่านมา

- I've been sick since Sunday.
ฉันป่วยมาตั้งแต่วันอาทิตย์

- He has been here since 8:30.
เขามาที่นี่ตั้งแต่ 8:30 น.

- He's lived there since 2011.
เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ปี 2011

- Since it rained, I didn't go.
ตั้งแต่ฝนตกฉันก็ไม่ได้ไป

- Since I was sick, I didn't go.
ตั้งแต่ฉันป่วย ฉันก็ไม่ได้ไป

- I've known John since 2008.
ฉันรู้จัก จอห์นตั้งแต่ปี 2008

- I've been here since Monday.
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์

- What has changed since then?
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตั้งแต่ตอนนั้น

- A year has passed since then.
นับแต่นั้นเป็นต้นมา หนึ่งปีผ่านไป

- I've known him since college.
ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย

- I've known him since college.
ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เรียนวิทยาลัย

- I've known her since college.
ฉันรู้จักเธอตั้งแต่ชั้นมัธยมปลาย

- I have lived here since 2010.
ฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ ปี 2010

- I have known John since 2011.
ฉันรู้จักจอห์นมาตั้งแต่ปี ปี 2001

- I haven't seen her since then.
ฉันไม่ได้เห็นเธอตั้งแต่นั้นมา

- It has rained since yesterday.
มีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้

- I've been here since Saturday.
ฉันมาที่นี่ตั้งแต่วันเสาร์

- She's here since five o'clock.
เธอมาที่นี่ตั้งแต่ 5 โมงแล้วครับ

- I've had the flu since Monday.
ฉันเป็นไข้หวัดตั้งแต่วันจันทร์

- I haven't seen him since then.
ฉันไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมา

- I haven't seen Tom since then.
ฉันไม่เคยเห็นทอมตั้งแต่นั้นมา

- Have you known her since 2009?
คุณรู้จักเธอตั้งแต่ปี 2009 หรือครับ

- John has been awake since 4:00
จอห์นตื่นตั้งแต่ 4:00 น.

- I've known them since college.
ฉันรู้จักพวกเขาตั้งแต่เรียนที่วิทยาลัย

- He has been blind since birth.
เขาตาบอดมาตั้งแต่เกิด

- I haven't seen John since 2012.
ฉันไม่ได้เห็นจอห์นตั้งแต่ปี 2012

- John has lived here since 2005.
จอห์นอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2005

- No one has seen him since then.
ไม่มีใครได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมา

- Since it rained, I stayed home.
ตั้งแต่ฝนตกฉันอยู่บ้าน

- I haven't been home since July.
ฉันไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

- They have been here since 2009.
พวกเขามาที่นี่ตั้งแต่ปี 2009

- I have not seen him since then.
ฉันไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมา

- We haven't seen him since then.
เราไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่นั้นมา

- I know him since ten years ago.
ฉันรู้จักเขาตั้งแต่สิบปีก่อนโน้น

- I have loved you since forever.
ฉันรักคุณมานาน (และตลอดไป)

- I haven't eaten since breakfast.
ฉันไม่ได้กินตั้งแต่มื้อเช้า

- It's been raining since morning.
ฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้าแล้ว

- It has been raining since Sunday.
ฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว

- It has been cold since yesterday.
อากาศหนาวตั้งแต่เมื่อวาน

- I have been busy since yesterday.
ฉันยุ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้

- She has changed a lot since then.
เธอเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นมา

- I've known you since high school.
ฉันรู้จักเธอตั้งแต่มัธยม

- I have known him since September.
ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เดือนกันยายน

- I haven't swum since last summer.
ฉันยังไม่ได้ว่ายน้ำตั้งแต่ฤดูร้อนครั้งล่าสุด

- John hasn't seen Linda since then.
จอห์นก็ไม่ได้เห็นแมรี่ตั้งแต่นั้นมา

- You have changed a lot since then.
คุณเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่นั้นมา

- I haven't seen you since college.
ฉันไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่เรียนเรียนจบวิทยาลัย

- I have been in Thailand since 2002.
ฉันอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2002

- He has worked here since last year.
เขาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว

- I have lived in Thailand since 1998.
ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1998

- I've known you since you were a kid.
ฉันรู้จักนายมาตั้งแต่นายยังเด็ก

- Since when are you friend with John?
นายเป็นเพื่อนกับจอห์นตั้งแต่เมื่อไหร่

- He's been lived in Thailand since 2011.
เขาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2011

- It's been a while since we've seen this.
เราเห็นสภาพนี้มานานแล้วนะ

- He's been living in Bangkok since 2008.
เขาอยู่ในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี 2008

- Since when do you guys know each other?
ไปรู้จักกันเมื่อไหร่เนี่ย

- Ever since you got here I've been a mess.
ตั้งแต่คุณมาที่นี่ ฉันก็วุ่นวายมากเลย

- It's been a long time since we've danced.
นานแล้วที่เราไม่ได้เต้นรำด้วยกัน

- It's been a while since we've been up there.
มันซักพักแล้วนะที่เราไม่ได้ไปที่นั่น

- Our families have been close since 1997.
ครอบครัวของเรามีความใกล้ชิดกันตั้งแต่ปี 1997

- It's been a long time since I saw that film.
มันก็นานแล้วล่ะ ตั้งแต่ตอนที่ผมดูหนังเรื่องนั้น

- She's been inactive since the first kid.
เธอไม่ได้ทำงานอีกเลย นับตั้งแต่คลอดลูกคนแรก

- He's been a model student since he got back.
เขาได้เป็นนักเรียนตัวอย่าง ตั้งแต่เขากลับมา

- It's been a long time since I've seen you.
มันนานมากแล้วน่ะ ที่ฉันไม่เจอนาย (ทักทายเพื่อน)

- It's been a couple of months since I saw you.
เราไม่เจอกัน 2-3 เดือนแล้วนะ (ทักทายเพื่อน)

- It's been over 12 hours since he disappeared.
เขาหายตัวไปกว่า 12 ชั่วโมงแล้ว

- How long has it been since we were at school?
นานแค่ไหนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้มาโรงเรียน

- Have you been like this since you were young?
คุณเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กหรือเปล่า

- I’ve been studying for my exam since 7 o'clock.
วันนี้อ่านหนังสือเตรียมสอบมาตั้งแต่ตอน 7 โมง

- I have been recording this video since 8 o'clock.
ฉันอัดวิดีโอนี้ตั้งแต่ตอน 8 โมง

- You have to wash it with your hands since it's food!
ลูกต้องล้างมันด้วยมือตัวเอง มันคืออาหารนะ!
- My neighbor's car has been missing since last Friday.
เพื่อนบ้านของฉันหายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว

- I've had this picture my wallet since the night I lost you.
ฉันเก็บภาพนี้ไว้ในกระเป๋า ตั้งแต่ฉันพลัดพรากเธอไป

- She’s been sulking ever since we got into an argument.
เขาทำตัวงอนตั้งแต่เราทะเลาะกัน

- He just lost his job.He's worked at a factory since 2001.
เขาเพิ่งตกงาน เขาทำงานที่โรงงาน ตั้งแต่ปี 2001

- It had been so long since I'd heard from you, I wasn't sure if you were getting my reports.
นานแล้วที่ไม่ได้คุยกับคุณเลย ผมไม่แน่ใจว่าคุณได้รายงานของผมรึเปล่า

- He's worked at a factory since 2001. Made appliances since forever and not a single promotion.
เขาทำงานที่โรงงาน ตั้งแต่ปี 2001 เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งแต่มานาน และไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเลยสักขั้น

- A: Wait a minute. since when are you my manager? B: since you agreed to give me ten percent.
A: เดี๋ยวก่อนนะ คุณมาเป็นผู้จัดการผมตั้งแต่เมื่อไหร่ B: ก็ตั้งแต่คุณยอมรับว่าจะ แบ่งฉันสิบเปอร์เซนต์ไง


การใช้ since แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ since สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : since
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : since

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : since
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : since
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : since
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : since
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : since
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : since
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : since
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : since
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : since
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : since
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : since
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : since
15. American heritage : www.ahdictionary.com : since
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : since
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : since
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : since
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : since
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : since
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : since
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : since
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : since
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : since
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : since
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : since
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : since
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : since
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : since
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : since
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : since

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : since
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : since
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : since

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ since ในประโยคแบบต่าง ๆ, การใช้ since เชื่อมประโยค, การใช้ since เพราะ, การใช้ since ขึ้นต้นประโยค, การ ใช้ since และ until

No comments:

Post a Comment