โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 9, 2015

Verb น่าสนใจ

ประเภทคำกริยาภาษาอังกฤษ แบบออกเป็น 2 กลุ่ม

1. Finite Verb กริยาแท้ / กริยาหลัก
มีหลายชื่อ Finite Verb / Main Verb / Principal Verb และ Lexical Verb
ซึ่งล้วนแต่มีหน้าที่หรือความหมายเดียวกัน
กริยาแท้นี้แบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ
1. Finite Verb (กริยาหลัก หรือที่เราเรียกกันว่า กริยา 3 ช่อง)
2. Auxiliary verb (กริยาช่วย มี 24 ตัว)

กฏของ Finite Verb คือ
- เปลี่ยนรูปได้ตามประธาน (เอกพจน์ / พหูพจน์)
I walk to school everyday. ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน
He walks to school everyday. เขาเดินไปโรงเรียนทุกวัน
They walk to school everyday. พวกเขาเดินไปโรงเรียนทุกวัน

- เปลี่ยนรูปได้ตามกาล (tense)
I am walking to school. ฉันกำลังเดินไปโรงเรียน
I walk to school every day. ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน
I walked to school yesterday. ฉันเดินไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
I will walk to school tomorrow. ฉันจะเดินไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้

ข้อสังเกตุ
- Finite Verb ก็คือกริยา 3 ช่องที่เรารู้จักกันดี
- Finite Verb สามารถผันได้ 5 รูป ดังนี้
1) กริยาช่อง 1 ไม่มีการผัน
2) กริยาช่อง 1 ที่เติม ing
3) กริยาช่อง 1 ที่เติม s หรือ es
4) กริยาช่อง 1 ที่เติม ed แล้วกลายเป็น กริยาช่อง 2 หรือกริยาช่อง 3 (เรียกว่า = Regular Verb)
5) กริยาช่อง 2 หรือกริยาช่อง 3 ที่มีการเปลี่ยนรูปจากกริยาช่อง 1 โดยสิ้นเชิง (เรียกว่า Irregular Verb)

Auxiliary verb (กริยาช่วย มี 24 ตัว)
มีหลายชื่อ Auxiliary Verb / Helping Verb และ Anomalous Verb ตัว
ซึ่งล้วนแต่มีหน้าที่หรือความหมายเดียวกัน

Auxiliary verb 24 ตัวประกอบด้วยดังนี้
- Verb to be = is/am/are/was/were
- Verb to do = do/does/did
- Verb to have = have/has/had
- will / would
- shall / should
- can / could
- may
- might
- must/
- "ought to"
- "used to"
- "need to"

หน้าที่ของ Auxiliary verb
- ข่วยทำเป็นประโยคปฏิเสธ
- ข่วยทำเป็นประโยคคำถาม
- ช่วยขยายพฤติกรรมของประธาน
ประโยคตัวอย่าง
- I'm going to eat. Did you eat yet?
ผมจะไปทานข้าว คุณทานข้าวหรือยัง

- I haven’t eaten for five hours.
ฉันยังไม่ได้กินข้าวมา 5 ชั่วโมงแล้ว


2. Non-Finite Verbs (กริยาไม่แท้)
ทำหน้าที่เป็นคำชนิดอื่นๆ แทน เช่น
- ทำหน้าที่เป็น คำนาม
- ทำหน้าที่เป็น คำคุณศัพท์
- ทำหน้าที่เป็น คำกริยาวิเศษณ์

รุปร่าง ของ Non-Finite Verbs (กริยาไม่แท้)
- Infinitive (to + V1 ไม่ผัน) เช่น to be, to do, to come, to walk, to wait, to sleep เป็นต้น
- Infinitive without to (V1 ไม่ผัน) เช่น be, do, come, walk, wait, sleep เป็นต้น
- Gerund (V1 + ing)
- Present participle (V1 + ing ) ซึ่งมีรูปเดียวกันกับ Gerund )
- Past Participle (V + ed) ซึ่งก็คือกริยาช่อง 3 นั่นเอง ใช้บอกว่าประธานทำอะไร
ชื่อเรียกของกริยา อื่น ๆ
- Regular Verb
ปกติกริยา(กริยาที่ผัน ตามปกติเมื่อเป็น ช่อง 2 หรือช่อง 3)

- Irregular Verb
อปกติกริยา(กริยาที่ไม่ผัน ตามปกติเมื่อเป็น ช่อง 2 หรือช่อง 3)


- Linking Verb
กริยาเชื่อมขยายประธาน(ทำหน้าที่คล้าย Verb to be)
เช่น appear,become,feel,grow,look,seem เป็นต้น

- Transitive Verb
กริยาต้องการกรรม มาขยาย
- กรุณาเอาเสื้อเชิ๊ตมาให้ฉันด้วย. Bring me my shirt please.

- In transitive Verb
กริยาไม่ต้องการกรรม มาขยาย แต่อาจตามด้วยคำคุณศัพท์ /คำกริยาวิเศษณ์ / คำบุพบท หรือส่วนขยายอื่น ๆเช่น
act / arrive / come / cry / die /excel /explode /go / laugh / lie / run / sit / smile / swim
- Linda was crying.
ลินดาร้องไห้

- He still smiles even when he feels sad.
เขายังยิ้มได้แม้ยามที่เขารู้สึกเศร้า

- I’m afraid that I won’t be able to come to your party.
ผมเกรงว่า ผมจะมางานเลี้ยงของคุณไม่ได้


- Ordinary
กริยาที่เวลาใช้กับประธานเอกพจน์ ต้องผันรูปเติม s หรือ es


- Echo Verb
กริยาที่ใช้แทน ประโยคส่วนหน้า หรือประโยคที่พูดก่อน

- Two-Word Verb
กริยาวลี เช่น give up, put on, think of เป็นต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment