โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 14, 2015

การใช้ as long as

การใช้ as long as เชื่อมประโยค นั้นมีหลายความหมายที่คลายกัน
ความหมายต่าง ๆ ของ as long as
conjunction ตราบเท่า as long as, until, whenever, till
conjunction ตราบ as long as, until, till
conjunction ตราบที่ as long as, until
conjunction เท่าที่ to the extent that, as long as
conjunction ตราบเท่าที่ on condition that, as long as
conjunction ตราบใด as long as
conjunction เป็นเวลานานถึง.... as long as
conjunction เป็นเวลานานเท่ากับ.... as long as
conjunction เป็นเวลานานนานตั้งแต่.... as long as
conjunction ถ้า.... as long as
adverb ตราบใดที่ as long as, so long as

ความหมายต่าง ๆ ของ as long as
หมายเหตุ
บางประโยค as long as (ตราบเท่าที่...) ก็มีความหมาย = if (ถ้า...)
เพียงแต่การใช้ as long as (ตราบเท่าที่...) จะมีความหมายลึกซึ้งกินใจมากกว่า่ เมื่อเทียบกับภาษาไทย

- As long as we love each other, age is not an issue.
ตราบเท่าที่เรารักกัน อายุไม่เป็นปัญหา

- We can keep playing as long as we don't make noise.
เราสามารถเล่นต่อได้ตราบใดที่เราไม่ทำให้เกิดเสียงดัง

- You can go out and play as long as you stay in the yard.
คุณสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้ ตราบเท่าที่คุณอยู่ในบริเวณบ้าน

- You can go out, as long as you promise to be back early.
คุณสามารถออกไปได้ ตราบเท่าที่คุณสัญญาว่าจะกลับมาเร็ว

- You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.
คุณสามารถออกไปได้ ตราบเท่าที่คุณสัญญาว่าจะกลับมา ไม่เกินเวลา 11 นาฬิกา


รวมตัวอย่างประโยค การใช้ as long as ในความหมายต่าง ๆ
- As long as you love me.
ตราบเท่าที่เธอรักฉัน

- I allow you to stay as long as you like.
ฉันยอมให้คุณอยู่ได้ ตราบเท่าที่คุณต้องการ

- I will remember you for as long as I live.
ฉันจะจดจำเธอ ตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่

- As long as it helps him relax, I will do it.
ตราบเท่าที่มันช่วยให้เขาผ่อนคลายฉันจะทำมัน

- Life will still go on as long as we draw breath.
ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ

- We want our seniors to live as long as possible.
เราต้องการให้ผู้สูงอายุของเราอยู่ได้ตราบนานเท่านาน

- He kept girlfriend's photo as long as he could.
เขาเก็บภาพคนรักของเขาไว้ นานตราบเท่าที่เขาทำได้

- As long as we love each other, age is not an issue.
ตราบเท่าที่เรารักกัน อายุไม่เป็นปัญหา

- As long as you don't exceed the speed limit, that would be fine.
ตราบใดที่คุณใช้ความเร็วไม่เกินกำหนด ทุกอย่างจะดีเอง

- Your age doesn't matter, as long as you are at least 18 years old.
อายุของคุณไม่สำคัญตราบเท่าที่คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (มากกว่า 18)

- That monkey would remain my loyal friend as long as I was in the forest.
ลิงตัวนี้คงเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของฉันตราบเท่าที่ฉันอยู่ในป่า

- Friends will lend you money when you're broke. As long as you pay them back.
เพื่อนๆ จะให้ยืมเงินเสมอเมื่อคุณไม่มีเงิน ตราบเท่าที่คุณจ่ายเงินคืนให้พวกเขา

- If you were given a choice to live as long as you want, how long would you like to live?
ถ้าคุณได้รับเลือกให้อยู่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ คุณต้องการจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน

- I don't mind paying a lot as long as the quality is good.
ตราบใดที่ของคุณภาพดี ฉันไม่สนเรื่องราคา / ฉันไม่สนใจเรื่องการจ่ายเงินมาก ตราบเท่าที่ของมีคุณภาพดี

A: I need to return this mobile phone.B: That won't be a problem, as long as you have your receipt.
A: ฉันจำเป็นต้องคืนโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ B:ได้ครับไม่มีปัญหา, ตราบเท่าที่คุณมีใบเสร็จรับเงินการใช้ as แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ as สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : as
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : as

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : as
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : as
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : as
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : as
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : as
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : as
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : as
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : as
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : as
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : as
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : as
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : as
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : as
15. American heritage : www.ahdictionary.com : as
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : as
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : as
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : as
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : as
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : as
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : as
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : as
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : as
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : as
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : as
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : as
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : as
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : as
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : as
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : as
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : as

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : as
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : as
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : as
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : as
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : as
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : as

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment