โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

การใช้ never

never แปลได้หลายความหมาย ซึ่งมีความหมายในเชิงปฏิเสธ

never (Adjective) = อย่า... ,ไม่มีวัน... ,ไม่เคย... ,ไม่ค่อยจะ... ,ไม่เลย... , ไม่แน่นอน... , ไม่เป็นอันขาด


ความรู้เบื้องต้น
- never stop = ไม่หยุด
- would never end =ไม่มีวันสิ้นสุด
- would never buy = ไม่ซื้อ
- would never serve = ไม่บริการ
- would never be bored = ไม่มีวันเบื่อ
- never ever = ไม่มีวัน...(เพื่อเน้นความมั่นใจ)

- I've never = I have never
- I'd never = I would never

- never + V1
- never + V3
- would + never + V1
- will + never + V1


♥ ตัวอย่าง Tense ที่ใช้ในบทความ
- Past Simple Tense
- Present Perfect Tense
- Present Simple Tense
- Future Simple Tense


Past Simple Tense
Subject + would never = ไม่มีวันที่จะ...
หมายเหตุ
บางครั้งรูปประโยค อดีตก็สื่อความหมายถึงปัจจุบันได้ด้วย

- I would never do such a thing.
ผมไม่มีวันที่จะทำแบบนั้นเด็ดขาด

- I would never go to your restaurant.
ผมไม่มีวันที่ร้านของคุณเด็ดขาด

- He would never forget his ex-girlfriend.
เขาจะไม่มีวันลืมอดีตคนรักของเขา

- The one thing I swore I would never do.
นั่นคือที่ฉันได้สาบานว่า จะไม่ทำมันอีก

- His doctors said he would never walk again.
แพทย์เจ้าของไข้ บอกว่าเขาไม่มีวันเดินอีกครั้ง

- I knew that he would never let you get away again.
ฉันรู้ว่า เขาไม่มีวันยอมให้คุณออกไหนไปได้อีก

- When did you get home? I never heard you come in.
คุณกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ ฉันไม่ได้ยินตอนที่คุณเข้ามา

- I would never want to be President.
ฉันไม่อยากเป็นประธานาธิบดี /ผมไม่เคยคิดอยาก เป็นประธานาธิบดี

- I never took that yet. If that was your favorite, I think I will check it out.
ฉันไม่เคยลอง ถ้ามันเป็นของโปรดคุณ ฉันคิดว่าฉันต้องลองบ้างแล้วหล่ะ

- I never did that.
ฉันไม่ได้ทำแบบนั้น (เช่น ปฏิเสธเหตุการณ์ที่คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นคนทำ สิ่งนั้น /แบบนั้น )


Present Perfect Tense
Subject + Verb to have + never + V3= ไม่เคย...

- I have never trusted her.
ผมไม่เคยไว้ใจเธอ

- I have never heard of it.
ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้

- I have never done that.
ฉันไม่เคยทำสิ่งนั้น

- I have never trusted him.
ฉันไม่เคยไว้ใจเขา

- I have never trusted you.
ฉันไม่เคยไว้ใจคุณ

- I have never been there.
ผมไม่เคยไปที่นั่น


Present Simple Tense
Subject + never + V1= ไม่.../ ไม่ค่อยจะ...

- Never do that!
จงอย่าทำสิ่งนั้น

- It's never too late to say sorry.
ไม่มีวันที่สายเกินไปที่จะบอกขอโทษ

- I never go there.
ผมไม่ไปที่นั่นเลย / ผมไม่ค่อยได้ไปที่นั่นเลย

- I never agree with him.
ฉันไม่เห็นด้วยกับเขา / ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขา

- I never think about it.
ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ / ฉันไม่ค่อยได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

- I never go out anymore.
ฉันไม่ออกไปข้างนอกอีกเลย / ฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกอีกเลย

- I never do that.
ฉันไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด (สิ่งอาจจะเคยทำ แต่ปัจจุบันจะไม่ทำอีกแล้ว)

- You only worry about your friend, yet you never worry about me.
คุณห่วงแค่เพียงเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่เคยห่วงฉัน


Future Simple Tense
Subject + will never + V1= ...ไม่มีวัน...(เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

หมายเหตุ ส่วนมาก ประโยแบบนี้ คล้าย ๆกับเป็นการตั้งใจ หรือให้สัญญา อะไรบางอย่าง
- I will never go there.
ผมไม่มีวันไปที่นั่น

- I will never do that.
ฉันไม่มีวันทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอน

- I will never tell anyone.
ฉันจะไม่มีวันบอกใคร (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- I will never forget that.
ฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องนั้น (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- I will never forget this.
ฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- I will never forgive him.
ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเขา (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- I will never be like him.
ฉันจะไม่มีวันเหมือนเขา (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- He will never forgive me.
เขาจะไม่มีวันยกโทษให้ฉัน (เด็ดขาด /อย่างแน่นอน)

- You will not remember. I will never forget.
คุณไม่มีวันจำได้ แต่ฉันจะไม่มีวันลืม (อย่างแน่นอน)

- I will never forget the day when I first met him.
ฉันจะไม่ลืมวันที่ฉันเจอเขาครั้งแรก (อย่างแน่นอน)

- Will you promise me that you will never leave me?
คุณจะสัญญากับฉันว่าคุณจะไม่มีวันจากฉันไป (อย่างแน่นอน)

- There are things that women will never understand...
มีหลายอย่างที่ผู้หญิงไม่จะไม่มีวันเข้าเข้าใจ ... (อย่างแน่นอน)

- If I tell him the truth, she will never forgive me.
ถ้าฉันบอกความจริงว่าเธอจะไม่มีวันให้อภัยฉัน (อย่างแน่นอน)

- No matter what happens, I will never change my mind.
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ (อย่างแน่นอน)


♥ never stop = ไม่หยุด
- He never stops talking.
เขาพูดไม่ยอมหยุด

- My son never stops growing!
ลูกชายผมโตขึ้นทุกวัน !

- We should never stop learning.
เราไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้

- No matter what happens, I'll never stop loving you.
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ฉันจะไม่มีวันหยุดรักเธอ

♥ never ever = ไม่มีวัน...(เพื่อเน้นความมั่นใจ ถึงแม้ว่ามีโอกาส ก็จะไม่ทำเด็ดขาด)
- I will never ever do that!
ฉันจะไม่มีวันทำสิ่งนั้น

- I would never ever do that.
ฉันไม่มีวันทำอย่างนั้น!

- I would never cheat on you.
ผมไม่มีวันนอกใจคุณ

- I would never want to be a celebrity.
ฉ่ันจะไม่มีวันอยากเป็นดาราเด็ดขาดรวมประโยคการใช้ never
- I’ve never failed a test.
ฉันไม่เคยสอบตก

- He’s never heard of John.
ฉันไม่เคยรู้จักจอห์น

- I have never heard of it.
ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้

- I've never seen you like this.
ผมไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้

- I've never seen him like this.
ฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้

- I never have to see you again.
ฉันไม่จำเป็นต้องเจอคุณอีก

- I've never sat up here before.
ฉันไม่เคยนั่งตรงนี้มาก่อนเลย

- You know that'll never happen.
นายก็รู้ว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้น

- I never told anyone that before.
ผมไม่เคยบอกใครเรื่องนี้มาก่อน

- I never said anything like that.
ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้น

- We're never gonna be the same.
เราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

- I never asked you to marry me.
ฉันไม่เคยขอร้องให้คุณแต่งงานด้วย

- He never mentions me by name.
เขาไม่เคยเรียกชื่อฉันตรง ๆ

- Never seen a man shave before?
ไม่เคยเห็นคนโกนหนวดมาก่อนเหรอ

- You never come home for lunch.
คุณไม่เคยกลับบ้านตอนมื้อเที่ยง

- I've never seen those before.
ฉันไม่เคยเห็นของพวกนี้มาก่อนเลย

- I never touched your daughter.
ผมไม่เคยแตะต้องลูกสาวคุณเลยนะ

- I've never even met the woman.
ผมเองก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นมาก่อน

- I've never met anyone like her.
ผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนเหมือนเธอ

- Are you sure you two never met?
พวกคุณสองคนเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า

- I'm sorry. I should never have said that.
ฉันขอโทษ ฉันไม่ควรพูดอย่างนั้นเลย

- He'll never hurt anyone again. Well, outside of prison.
เขาไม่มีทางทำร้ายใครได้อีกแล้ว หมายถึง นอกคุกน่ะนะ

- He can't remember his keys, yet he never forgets dessert.
เขาจำกุญแจของตัวเองไม่ได้ แต่เขาไม่เคยลืมขนมเลย

- I've never seen him like this.Did something happen to him?
ฉันก็ไม่เคยเห็นเค้าเป็นแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอ

- I think we should get him some water. I've never seen him like this.
ฉันคิดว่าเราควรหาน้ำให้เขา ฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้

- Never mind. I will handle them. It will be a good after dinner workout.
อย่ากังวลไปเลย ฉันจะจัดการมันเอง เป็นการออกกำลังหลังอาหารที่ดีทีเดียว

- I am not late, I am never late, I have never been late and I never will be.
ฉันไม่ได้มาสาย ฉันไม่เคยมาทำงานสาย ฉันไม่เคยมาสายสักครั้งและจะไม่ยอมมาสาย
การใช้ never แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ never สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : never
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : never

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : never
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : never
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : never
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : never
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : never
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : never
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : never
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : never
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : never
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : never
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : never
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : never
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : never
15. American heritage : www.ahdictionary.com : never
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : never
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : never
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : never
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : never
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : never
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : never
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : never
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : never
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : never
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : never
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : never
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : never
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : never
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : never
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : never
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : never

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : never
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : never
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : never
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : never
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : never
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : never

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับคำค้นหา
ตัวอย่างประโยค never
ever ใช้กับ tense
หลักการใช้ never
ever never แปลว่า
ever never
can never แปลว่า

No comments:

Post a Comment